A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Vaka

Hastalıkla uyum gösteren semptomları taşıyan kişidir…

Vakıf

Gerçek veya tüzel kişilerin yeterli miktardaki mal ve haklarını, belirli ve sürekli bir amaca tahsis etmeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluğu. Vakıf, kuruluş senedinde belirtilen şartlar çerçevesinde faaliyet gösterir. Anayasa Mahkemesinin 2008 yılında verdiği bir kararla vakıflara üye olma ya da üye kabul etme yolu açılmıştır.

Vakum Basıncı

Vakum ölçümü de atmosfer basıncını referans alan basınç ölçümüdür. Vakum, atmosfer basıncının altındaki alçak basınç alanın da ölçülen değerdir. Vakum ölçümlerinde genelde cm(mm) veya inç su sütunu birimi kullanılır. Vakum ölçümü, elevated (yükseltilmiş) sıfır ayarı yapılmış gauge basınç transmitter kullanılarak ölçülür.

Valf

Akışkan içeren tesisatlarda koşula bağlı olarak açılıp kapanan bir çıkış öğesidir. Genellikle akışkan basıncının önem arz ettiği sistemlerde basıncın yükselmesi halinde sistemden dışarıya akışkan tahliye ederek basıncı düşüren ya da acil bir durumda akışkan iletişimini kesen emniyet araçlarıdır.

Vantilatör

Aldığı hareket ile dönen çarkın havayı bir hacimden alıp diğer bir hacme aktaran, havaya yön verme prensibi ile çalışan makinelerdir.

Varagel

Dolu araba aşağıya inerken boş arabanın yukarıya çıkmasını sağlayan ve karşılıklı ağırlık esasına göre, eğimli düzey üzerinde fren ve halat kullanılarak yapılan taşıma yeridir.

Varil

(1) Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kaptır. (2) Bir varilin içine aldığı madde miktarı, petrol ölçü birimidir. (158,8 lt)

Vatandaş (TCK)

Fiili işlediği sırada Türk vatandaşı olan kişidir.

Veba

Yersiniapestis adlı bakterinin sebep olduğu enfeksiyona bağlı bulaşıcı ve ölümcül bir hastalıktır. Soğuğa karşı çok dirençli olan bu bakteri, karanlık ve nemli ortamlarda uzun süre hayatta kalabilir. Hastalık insanlara fareler üzerinde yaşayan pirelerden geçmektedir. Farelerle temas eden insanlar bu pirelerin ısırmasıyla hastalığa maruz kalmaktadırlar. Yüksek ateş, titreme, kusma, yorgunluk, dalgınlık, nefes darlığı gibi belirtilerle seyreden hastalığın kuluçka süresi bakteriyi taşıyan pirenin ısırmasından sonra 2 ila 8 gün kadardır. Orta Çağ’da Avrupa’da nüfusunun çok büyük oranda düşmesine sebep olan bu hastalık günümüzde modern antibiyotiklerle tedavi edilebilmektedir. Normal şartlar altında pire taşıyan farelerle temas halinde insanlara geçen bu bakteri, enfekte edilmiş pirelerin kullanılmasıyla ya da mikroorganizmnın aerosal olarak yayılmasıyla biyolojik savaş ajanı olarak kullanılabilir. Laboratuvar ortamında ya da yapay koşullarda üretiminin kolaylığı, hastalık yapma ve ölüm oranının yüksekliği vebanın biyolojik silah olarak kullanılabilecek olmasının sebepleridir.

Vektör

Patojen taşıyan ve bu patojeni diğercanlılara bulaştıran organizmalardır.

Veri Seti

Bildirimi yapılacak hususların içeriğini ve zorunluluk durumunu gösterir İSGGM internet sitesinde yayımlanan dokümandır.

Veri Tabanı Programcısı

Veri Tabanı Programcısı veri tabanının oluşturulmasını, yönetimini ve ağ üzerinden veri tabanına güvenli erişimi sağlayan kişidir.

Verimlilik

Üretim sürecine sokulan çeşitli faktörlerle (girdiler) bu sürecin sonunda elde edilen ürünler (çıktılar) arasındaki ilişki, savurganlıktan uzak, kaynakları en iyi biçimde değerlendirerek üretmektir.

Veritabanı

Belirli bir formatta ve erişim güvenliğine uygun olarak bilgisayar ortamına aktarılan nitelikli veri bütünü. Gerektiğinde güncellenmesi ve üzerinde işlem yapılmasına imkân veren yazılımlarla yönetilen ve kullanılan sayısal bilgi depolarıdır.

Veta

Palangayı oluşturan halat donanımının iki makara arasında kalan kısmına verilen isimdir.

Veteriner Hekim

Veteriner Hekim evcil, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi, tedavisi, hayvanlar arasında salgın hastalık ve hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadele, hayvan ırklarının iyileştirilmesi, hayvansal ürünlerin artırılması, bunların insan sağlığındaki yeri konularında çalışmalar yapan kişidir.

Veteriner Sağlık Teknisyeni

Veteriner Sağlık Teknisyeni evcil, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi ve tedavisinde veteriner hekim nezaretinde koruyucu sağlık hizmeti veren kişidir.

Vidanjör Kombine Kanal Temizleme Aracı

Kanal yıkama ve atık emişi yapabilen, basınçlı su sistemi ile hat içerisinde bulunan atıkların parçalanarak logar bacalarına sürüklenmesini ve tahliye edilen atığın vakum ile temizlenmesini sağlayan, tank kapasitesi en az 5 ton ve motor gücü en az 80 kw 107 hp olan, aparatları ruhsata işli ve tescil belgesine sahip makinedir.

Vira

Yukarı yön.

Virolog

Viroloji; virüsleri, zincirlerini, sınıflandırılmalarını, hücrelere giriş yollarını ve hastalığa yol açışlarını inceler. Viroloji alanında çalışan kişilere virolog denir.

Virülans

Bir enfeksiyon etkeninin ağır veya öldürücü bir hastalık tablosuna yol açma yeteneğidir.

Virüs

Canlı hücreler dışında çoğalamayan, sadece protein ve genetik malzemeden oluşan submikroskobik parçacıklardır. Canlılığın bütün özelliklerini taşımadıkları için bazı bilim insanlarınca cansız sayılan bu varlıklar bitkileri, hayvanları, mantarları ya da bakterileri enfekte ederek çoğalırlar. Virüsler AIDS, grip, suçiçeği, kuduz gibi insanda birçok hastalığa sebep olurlar. Antibiyotiklerden etkilenmedikleri için virüslerin neden olduğu hastalıkların tedavisi zordur. Bu hastalıklardan korunmanın en iyi yolu, bağışıklık kazanmak için aşılanmadır.

Viskozite

Bir akışkanın, iç sürtünmelerinden dolayı, harekete karşı direnç göstermesini sağlayan özelliği ve bu özelliğin kabul edilmiş bir metoda göre tayin edilen nümerik değeridir.

Vizyon

Uzun bir gelecekte ulaşmak istediğimiz durum, kendiliğinden gerçekleşmeyecek ancak gerekli çabaları harcarsak başarabileceğimiz bir idealdir.

VOC

Uçucu Organik Bileşikler (Volatile organic compounds)

Volkan Patlaması

Aktif volkanların çevresinde magmanın yüzeye çıkması sırası ve sonrasında meydana gelen patlamadır.

Volkanik Deprem

Aktif volkanların çevresinde magmanın yüzeye çıkması öncesi, sırası ve sonrasında meydana gelen deprem. Volkan patlamaları, bu depremlerin yer, zaman ve sıklık dağılımları incelenerek tahmin edilmeye çalışılmaktadır.

Volt

Elektrikte kullanılan potansiyel farkı(gerilim) birimidir.

Vücuda Yıllık Alınım Sınırı (ALI)

Görevi gereği radyasyonlarla çalışanların vücutlarına alınmasına izin verilen yıllık maksimum radyonüklit miktarlarıdır.

Vücut İçi Doz

Vücut içine alınan radyoaktif maddeden alınan eşdeğer dozdur.

Vücut Yükü

Vücuda alınan radyoaktif maddelerin bütün vücut veya çeşitli organlarda tutulan miktarıdır.

Vukuat

İtfaiye istasyonlarında karargah dahilinde olan her şeydir

VX Ajanı

Sinir ajanları sınıfına giren ve ilk olarak İngiltere’de üretilen VX, kokusuz, tatsız ve oldukça kalıcı bir kimyasal savaş ajanıdır.