A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Uçak

Havadan ağır, motor gücü ile seyreden, kara, deniz ve/veya kara ve denize inip kalkabilen hava aracıdır…

Uçak Kazası

Meteorolojik, teknik ya da başka nedenlerle uçakların çarpışması, düşmesi veya zorunlu inişleri sonucunda oluşan kazadır.

Uçak Mühendisi

Uçak Mühendisi, uçakların tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi konularında çalışan kişidir.

Ücret

Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.

Uçucu Madde (Sağlık İçin Zararlı)

Kırtasiye malzemesi, boya incelticisi gibi maddeler ile yapıştırıcı olarak kullanılan maddelerin bileşiminde bulunan ve buharlaşabilen, toluen, xylol, aseton, benzen, trikloretan, perkloretilen, trikloretilen,1,2 diklorpropan, halojenli hidrokarbonlar ve benzeri bileşikler ile bunların türevleridir.

Uçuşan Yanıcı Parçacıklar (PKD)

Atmosferik basınçta ve normal sıcaklıklarda havayla patlayıcı karışım oluşturabilen, anma büyüklüğü 500 μm’den büyük olan, elyaflar içeren katı parçacıklardır.

Uğraklı Geçiş Yapan Gemi

Seferi Türk Boğazlarında bir liman, ya da iskeleye varmak ya da uğramak üzere planlanmış gemi ile, uğraksız geçişi bozulan ya da uğraksız geçişini bozan gemidir.

Uğraksız Geçen Gemi

Seyri Türk Boğazlarında bir liman, iskele ya da bir yere uğramamak üzere planlanmış ve bu husus gemi kaptanı tarafından Türk Boğazları’na girişten önce Türk Makamları’na bildirilmiş olan gemidir.

Uğraksız Geçişi Bozulan Gemi

Türk Boğazları’nda çatma, karaya oturma, başka bir deniz kazasına karışma gibi tehlike sebepleriyle ve mevzuat gereğince hakkında Türk idari ya da adli mercilerince araştırma, soruşturma ya da kovuşturma yapılması gereken gemidir.

Uğraksız Geçişini Bozan Gemi

Uğraksız geçiş yaparken, kaptanı tarafından uğraksız geçişten vazgeçtiği bildirilen gemidir.

Ulaşılabilecek En Düşük Seviye Prensibi (ALARA)

Radyasyon ışınlanmasını belirlenmiş doz limitlerinden olabildiğince az seviyede tutmak için alınabilecek tüm uygun önlemleri almaktır.

Ulaşım Kazası

Ulaşım araçlarına bağlı oluşan hasarlı, yaralanmalı, ölümlü olaydır.

Ulusal Afet Müdahale Sistemi

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile ulusal ve yerel düzey planların oluşturduğu, afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlayan, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirleyen sistemdir.

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023)

Ülkemizin deprem olayı gerçeğinden hareketle, depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili yapılacak olan araştırmalar için politikaları ve öncelikleri belirlemek amacıyla ulusal boyutta hazırlanan strateji ve eylem belgesidir.

Ulusal Europass Merkezi (MYK)

Mesleki Yeterlilik Kurumu bünyesinde oluşturulan ve Europass sistemine ilişkin Türkiye’deki faaliyetleri koordine eden irtibat noktasıdır.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi

Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuş konseydir.

Ulusal Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketinin temeli olup kendi statüleri, ulusal yasaları, temel ilkeleri olan ve Hareketin misyonuyla uyumlu olarak insani faaliyetlerini sürdürüren dernekler. Bir ülkenin tek bir Ulusal Derneği olabilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal derneği, Türk Kızılayı’ dır.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)

Sağlık Bakanlığı tarafından gönüllü sağlık personellerinden oluşturulan, afet ve acil durumlara müdahalede görevli, afet bölgesindeki hasta ve yaralılara müdahale ile enkazdan müdahaleli olarak çıkarma faaliyetlerine katılan sağlık ekibidir.

Ulusal UST (Uluslararası Sağlık Tüzüğü) Odak Noktası

Bir taraf devlet tarafından, Dünya Sağlık Örgütü UST İrtibat Noktaları ile bu Tüzük kapsamında her an ulaşılabilecek şekilde haberleşmek üzere belirlenmiş ulusal merkez anlamındadır.

Ulusal Yeterlilik

Ulusal meslek standardı veya uluslararası standartlar temel alınarak hazırlanan, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve belgelendirme süreçlerinde kullanılan belgedir.

Uluslararası Aşı Belgesi

Uluslararası Sağlık Tüzüğüne göre bağışıklamanın kayıt edildiği uluslararası geçerliliği olan belgeyi ifade eder.

Uluslararası Birim Sistemi (SI)

Fiziksel büyüklüklerin ölçümünde kullanılan birimleri tanımlayan ve bütün ülkeler tarafından kabul edilen ölçü birimleri sistemi.

Uluslararası Finans Uzmanı

Uluslararası Finans Uzmanı, bankalar ve diğer mali kuruluşlarla işletmelerin uluslararası finansal hareketlerini planlama, uygulama ve kontrol işlemlerini yapan kişidir.

Uluslararası Giriş Noktası

Yolcular, yolcu eşyaları, yükler, konteynerler, taşıtlar, mallar ve posta paketlerinin giriş ve çıkışlarına hizmet eden, uluslararası giriş ve çıkışları için bir geçit olan uluslararası havalimanları, limanlar ve demiryolları dâhil kara geçişlerinin yapıldığı yerdir.

Uluslararası İnsani Hukuk

Uluslararası veya uluslararası olmayan silahlı çatışma durumlarını hükme bağlayan yönetmelik ve ilkelerin yer aldığı mevzuat; silahlı çatışma hukuku. 12 ağustos 1949 tarihli dört Cenevre Sözleşmesi ve 8 Temmuz 1977 tarihli iki ek protokol, uluslararası insani hukukun temelini oluşturur. Genel anlamda tüm devletler 1949 Cenevre Sözleşmelerinin tarafıdır.

Uluslararası İzlenebilirlik (Laboratuvar)

Bir ölçüm sonucunun, her biri ölçüm belirsizliğine katkıda bulunan kalibrasyonlardan oluşan belgelendirilmiş kesintisiz bir zincir aracılığı ile belirli bir referansa ilişkilendirilebilme özelliğidir.

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu

Kızılhaç ve Kızılay Derneklerinin sağlık faaliyetlerini güçlendirmek ve yeni derneklerin kurulmasını teşvik etmek için 1991 yılında kurulan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Derneklerinden oluşan federasyon. Günümüzde, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu çok geniş bir organizasyonla Ulusal Derneklere afetlere müdahale becerilerini ve faaliyetlerini geliştirmeleri konusunda yardımcı olmakta ve uluslararası düzeyde bu derneklerin sözcülüğünü ve temsilciliğini yapmaktadır. 2013 yılı itibarıyla Federasyonun 187 üye ulusal derneği bulunmaktadır.

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketi

İnanç, dil, ırk, toplumsal sınıf veya politik görüş farkı gözetmeksizin insan hayatı ve sağlığını korumak, insan onuruna saygı gösterilmesini sağlamak, insan acılarını önlemek ve dindirmek amacıyla kurulmuş uluslararası bir insani hareket. Hareket, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Ulusal Kızılay ve Kızılhaç Derneklerinden oluşur.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi

Genel merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketi’nin kurucu organı. Komitenin misyonu; silahlı çatışma mağdurlarının onurunu ve hayatını koruyarak yardım eden, tarafsız, ayrım gözetmeyen ve bağımsız bir kuruluş olmaktır. En önemli faaliyet alanlarından birisi korumadır. Savaştan etkilenen kişileri korumak, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin önceliğidir.

Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durumu

Uluslararası Sağlık Tüzüğüne göre; (i) Bir hastalığın, uluslararası yayılma yoluyla diğer devletler için halk sağlığı riski oluşturduğu, (ii) Eşgüdüm içinde uluslararası yanıtta bulunulmasını potansiyel olarak gerekli kıldığı, tespit edilen olağandışı olay anlamındadır.

Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST 2005)

Uluslararası trafik ve ticarete gereksiz müdahaleden kaçınarak halk sağlığı açısından ortaya çıkacak risk ile orantılı ve sınırlı olarak hastalıkların uluslararası yayılmasını önlemeyi, bu hastalıklara karşı korunmayı, yayılmalarını kontrol etmeyi ve halk sağlığı açısından gerekli cevabı vermeyi amaç edinen, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Anayasası’nın ilgili maddelerine dayanarak 2005 yılında güncellenen ve DSÖ’ ye üye ülkeler açısından bağlayıcı olan tüzüktür.

Uluslararası Sefer

(a) Bir taşıt için, birden çok devletin ülkelerindeki giriş noktaları arasında yapılan sefer veya taşıtın aynı devletin ülkesi ya da ülkeleri üzerinde bulunan giriş noktaları arasında sefer yaparken herhangi bir başka devletin ülkesine uğrarsa yalnızca bu uğrakları yüzünden olan sefer demektir, (b) Bir yolcu sözkonusu ise, seyahate başlanan devletin ülkesinden başka, başka bir devletin ülkesine giriş ile yapılan bir yolculuk anlamındadır.

Uluslararası Sürücü Belgesi

İki veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca sınıflarına göre araç kullananlara belli süre ile verilen belgedir.

Umum Servis Aracı

Okul taşıtları ile personel servis araçlarının birlikte değerlendirilmesidir.

UN Numarası (ADR)

ADR Bölüm 3.2’de Tablo A’da yer alan tehlikeli maddeleri tanımlayan dört basamaklı Birleşmiş Milletler Numarasıdır.

UN RTDG

Tehlikeli Malların Taşınmasına Dair Birleşmiş Milletler Tavsiyeleridir.

Ünite (SGK)

Sosyal güvenlik il müdürlükleri/Sosyal güvenlik merkezleridir.

Unlashing

Yükün bağlarını çözme işlemi.

Uranyum Zenginleştirme Tesisi

Gaz difüzyonu, gaz santrifüj, gaz püskürtme, kimyasal difüzyon gibi izotop ayırma işlemleri yoluyla doğal uranyum içindeki uranyum-235 oranının arttırıldığı tesistir.

Üreme İçin Toksik Madde

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde erkek ve dişilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya doğacak çocuğu etkileyecek kalıtımsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz etkilerin oluşumunu hızlandıran maddelerdir.

Üretici

Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişidir.

Üretim Planlama

Bir üretim yönetimi etkinliği olarak üretilecek ürünü belirlemek, üretim için donanım gereğini saptamak ve ürünlerin istenen kalite ve maliyette, istenen sürede, doğru zamanlarda ve istenen miktarlarda oluşumunu sağlayacak çizelgeleme, programlama çalışmalarıdır.

Ürün

Piyasaya arz edilmesi hedeflenen tüm ürünlerdir.

UST 2005 Ulusal Odak Noktası

Bir taraf devlet tarafından, Dünya Sağlık Örgütü UST İrtibat Noktası ile UST kapsamında her an ulaşılabilecek şekilde haberleşmek üzere belirlenmiş ulusal merkezdir.

Üst Alevlenebilirlik Sınırı (UFL)

Daha üstündeki seviyelerde patlayıcı gaz ortamının oluşmayacağı, havadaki alevlenebilir gaz, buhar veya sis derişimidir.

Üst Geçit

Karayolunun diğer bir karayolu veya demiryolunu üstten geçmesini sağlayan yapıdır.

Üst Kaplama

Çatılarda çatı örtü malzemesinin altına yapılan yan yana olarak döşenen masif ahşap veya ahşap esaslı malzemelerden yapılan döşemedir.

Üst Patlama Sınırı (ÜPS)

Gaz, toz veya sisin hava ile karışmış durumda patladığı en yüksek hacimsel yüzde miktarıdır.( Bunun üzerindeki yüzdelerde karışım patlamaz)

Üst Yönetim

Bir kuruluşu en üst seviyede sevk ve idare eden kişi veya kişiler grubu.

Üst Yönetim (ISO 45001)

Bir kuruluşu en üst düzeyde yöneten ve kontrol eden kişi veya kişilerdir. 1: Üst yönetim, İSG yönetim sistemine ilişkin sorumluluğu kendisine ait kalmak koşuluyla, kuruluş içerisinde yetki tayin etme ve kaynakları tahsis etme yetkisine sahiptir. 2: Yönetim sistemi kapsamının, kuruluşun yalnızca bir kısmını kapsaması halinde yönetim, kuruluşun ilgili kısmını yöneten ve kontrol eden kişiler anlamına gelir.

Usta

Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi planlayabilen; üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilen; düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen; üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapabilen kişidir.

Usta Öğretici

Ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin işyerindeki eğitiminden sorumlu; mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişidir.

Ustalık Belgesi

3308 sayılı Kanun gereğince mesleğinde ustalık belgesi almak isteyenlerde aranan asgari yaş ve öğrenim şartını taşıyanlardan; a) 5362 sayılı Kanuna tabi bir işyeri sahibi olan ve/veya bu işyerinde fiilen usta olarak çalışanlardan, Konfederasyonca belirlenecek süreler içinde başvuruda bulunanlara doğrudan, b) TESK kalfalık belgesi veya Bakanlıkça kabul edilmiş başka bir meslek kuruluşunca verilmiş kalfalık belgesi sahibi olup, mesleği ile ilgili işlerde en az beş yıl süreyle çalışmış olduğunu belgelendirenlerden odaca düzenlenecek ustalık sınavında başarılı olanlara sınav sonucunda, c) Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından veya bu kurumların dengi yurtdışı kurumlardan mezun olanlardan odaca düzenlenecek ustalık sınavında başarılı olmaları halinde verilen belge

Üstveri (Metadata)

Bir belgeyi tanımlayan gönderici, konu, tarih, sayı ve benzeri bilgilerdir.

Uyarı İşareti

Bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında uyarıda bulunan işarettir.

Uyarı Kelimesi (SEA Y.)

Potansiyel bir zararlılığa karşı uyarmak üzere; 1) Dikkat: Daha az ciddiyetteki zararlılık kategorisini, 2) Tehlike: Daha ciddi zararlılık kategorisini ifade eder.

Uyarlanabilir Öğrenme

Uyarlanabilir öğrenme, bilgisayar ve etkileşimli öğrenme teknolojileri sayesinde bireylere göre özelleştirilmiş bir öğrenme deneyimi yaşatmayı hedefl eyen yaklaşımdır. Bunun için sistem öğreneni süreç boyunca yakından izler. Çevrimiçi sınav ya da anket sonuçları, verilen görevlerdeki başarı oranı ya da ilerleme bilgileri, sistemin öğreneni yönlendirmesi açısından önemlidir. Bu bilgilerden hareketle sistem, önceden yapılmış program ve algoritmalar uyarınca öğretimi uyarlar ve kişiye göre özelleştirir. Özelleştirme mevcut bir konuya yeniden yönlendirme, belli konuları atlatma, yeni içerikler gösterme, içeriklerin zorluk ya da detay düzeylerini değiştirme vb. şekillerde olabilir. Algoritmalar ve uyarlanmış içerikler ne kadar gelişirse sistemin her bir bireyi yakalama şansı da o oranda artar. Akıllı belletenler (tutorial), eğitsel nitelikteki uzman sistemler, yapay zekâ uygulamaları, zorluk seviyesini ayarlayabilen test sistemleri uyarlanabilir mantıkla çalışmaktadır.

Uydu Görüntüsü

Yeryüzüne 700 km veya daha yakın yörüngelerde bulunan uydular tarafından sürekli olarak elde edilen ve farklı hassasiyete sahip sayısal görüntü. Afet yönetimi çalışmlarında yaygın olarak kullanılan uydu görüntülerinin 1970’lerde 80 m. olan hassasiyeti, günümüzde 1 m. ve altına inmiş bulunmaktadır.

Uydu Telefonu

Uydular aracılığıyla haberleşen, kişinin yanında taşıyabildiği kablosuz mobil telefon. Uydu telefonu, Afet ve acil durum haberleşmesinin vazgeçilmez haberleşme araçlarından biridir.

Uygulama Alanı

6306 sayılı Kanun uyarınca Bakanlar Kurulu kararı ile kararlaştırılan riskli alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen rezerv yapı alanı ile riskli yapının veya yapıların bulunduğu alandır

Uygulama İmar Planı

Tasdikli hâlihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nâzım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plan. 1/1000 ölçekli halihazır haritalar üzerinde hazırlanan bu planlar, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütündür.

Uygun Olmayan Alan (UOA)

Doğa kaynaklı afet tehlikeleri ve jeoteknik problemler nedeniyle teknik ve ekonomik olarak önlem alınması mümkün olmayan alan, yerleşime uygun olmayan alandır.

Uygunluk

Bir şartın yerine getirilmesi

Uygunluk (ISO 45001)

Bir şartın karşılanmasıdır.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere, uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluştur.

Uygunluk Değerlendirmesi

Öngörülen yöntemler, yönergeler, şartnameler, yönetmelikler, standartlar, idari veya işletme programları ve diğer ilgili belgelere uygunluğun, yeterliliğin ve etkin uygulanabilirliğin sağlanıp sağlanmadığının inceleme, muayene ve yansız kanıtların değerlendirilmesi yoluyla belirlenmesi için yapılan belgelendirilmiş faaliyetlerdir.

Uygunluk İşareti

Bir ürünün, ilgili teknik düzenlemede yer alan gereklere uygun olduğunu ve ilgili tüm uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işarettir.

Uygunsuzluk

Bir şartın yerine getirilmemesi.

Uygunsuzluk (ISO 45001)

Bir şartın karşılanmamasıdır. Uygunsuzluk, bu dokümanda yer alan şartlara ve kuruluşun kendisi için oluşturduğu ilave İSG yönetim sistemi şartlarına ilişkin bir kavramdır.

Uyum

Değişen her türlü çevresel veya çevresel olmayan durumlara intibak etme, adaptasyondur.

Uzaktan Algılama

Uçaklar veya uydular gibi uzak gözlem araçları kullanılarak bir bölgenin veya bir olayın bir süreç içinde incelenmesi yöntemi. Uydu görüntülerinin coğrafi bilgi sistemi imkânlarıyla değerlendirilmesi sayesinde, doğal kaynakların araştırılması ve afet yönetimi çalışmalarında kullanılmaktadır.

Uzaktan çalışma

İşçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir.

Uzaktan Eğitim (İSG)

İletişim teknolojileri aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilen eğitim faaliyetleridir.

Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi (İSG)

Uzaktan eğitim sisteminin yönetimini, belgelendirme ve raporlandırma işlemlerini, iletişimini, kurs içeriğinin yayınlanmasını ve uzaktan ölçme değerlendirme işlevlerini sağlayan bilgisayar yazılımıdır.

Uzaktan Öğrenme

Uzaktan öğrenme, farklı mekânlarda bulunan öğrenen(ler) ile eğitmen(ler)in bilgi iletişim, bilgisayar ve ağ teknolojileri yardımıyla sanal bir ortamda bir araya gelmesi ile gerçekleştirilen öğrenme modelidir. Öğrenme deneyimi canlı, eş zamanlı (senkron), sesli, görüntülü ve etkileşimli olabilir. Her zaman canlı olması da gerekmez. Öğrenenlerin önceden kaydedilen eğitimlere ulaşması yoluyla da uzaktan öğrenme gerçekleşebilir. Ya da her zaman canlı bir eğitmen olması da gerekmez. Öğrenenlerin uzak bilgi kaynaklarına ya da farklı mecralardan gelen eğitim yayınlarına erişmesi ve bu kaynaklardan öğrenmesi de uzaktan öğrenme kapsamına girmektedir. Bu açıdan bakıldığında çevrimiçi öğrenme, elektronik öğrenme gibi yaygın olarak kullanılan öğrenme modelleri de büyük oranda uzaktan öğrenme niteliği taşımaktadır

Uzaktan Pompalama Birimi (PKD Akaryakıt)

Pompasız dağıtım biriminden uzakta kurulmuş emme-basma tip pompa takımıdır.

Üzerinde Durulan Yerin Yalıtılması

İnsanın, üzerinde bulunduğu yer aracılığı ile toprağa ve el ulaşma uzaklığı içindeki toprakla temasta olan gerilim altında olmayan iletken tesis bölümlerine ve öteki iletken bölümlere karşı yalıtıldığı bir koruyucu yalıtma biçimidir.

Üzerine Basılan Yerin Yalıtılması

Üzerine basılan yer ile toprak arasındaki direncin, izin verilmeyen dokunma gerilimleri oluşamayacak biçimde arttırılmasıdır.

Uzman (AÇSHB)

Çalışma Uzmanı, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanıdır.

Uzman Yardımcısı (AÇSHB)

Çalışma uzman yardımcısı, yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcısı ile iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcısıdır.

Uzun Vadeli Sigorta Kolları

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası kolları.