A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

N Sınıfı Motorlu Araç

En az dört tekerlekli ve yük taşımasında kullanılan motorlu araçlardır…

N1 Sınıfı Motorlu Araç

Yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşmayan motorlu araçtır.

N2 Sınıfı Motorlu Araç

Yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçtır.

N3 Sınıfı Motorlu Araç

Yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 12 tonu aşan motorlu araçtır.

NACE

Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması

NACE Kodu

İşyerinin faaliyet alanını ve bununla bağlantılı olarak işyeri tehlike sınıfı bilgisini veren bir koddur. Açılımı; Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (Statistical classification of economic activities in the European Community).

Nadir görülen İşlev Bozukluğu (PKD)

Yalnızca nadir durumlarda meydana gelebilen işlev bozukluğu tipidir.

Nano

Temel birimi 1/1.000.000.000 ile çarpmayı ifade eden ön ektir.

Napalm

Polistiren, benzen ve benzinden üretilen ve kimyasal silah olarak kullanılan yakıcı bir kimyasal karışımdır.

Nazım İmar Planları

Varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak hâlihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plan. Nâzım imar planları, 1/25000, 1/10000, 1/5000 veya 1/2000 ölçeklerde yapılabilir.

Nefeslik (Maden)

Ocak havasının giriş ve çıkış yoludur.

Nem

Verilen hava hacmi içinde su, sıvı, katı veya buhar halde bulunan toplam su miktarı veya atmosferdeki su buharı içeriğidir.

Nemli Yer İletkenleri

Nemli, ıslak yerlerde ve açık havada kullanılmaya elverişli iletkenlerdir.

Nepiro ( Nebel Pistolen Roht )

Hızlı müdahale Lansı olarak tanımlanır.

Net Göç

Göçler sonucunda bir ülkede oluşan girişler ve çıkışlar arasındaki fark. Buna göç dengesi de denir ve bu dengeye, gelişler gidişlerden fazla olduğunda ülkeye giren net göç, gidişler gelişlerden fazla olduğunda da ülkeden çıkan net göç adı verilir.

Net Ton

Geminin ticari olarak kullanılabilen yerlerinin hacmi olup, o geminin yürümesine ve yürütenlerin ihtiyacına ayrılan yerlerin gros tonilatodan çıkartılması sonunda geri kalan hacmidir.

Nihai Kullanıcı

Bir ürünü ticaret, iş, zanaat ve mesleki faaliyetler dışında tüketici olarak ya da sanayi veya mesleki faaliyeti için elinde bulunduran, Türkiye’de yerleşik veya ikamet eden gerçek ya da tüzel kişidir.

Nikel Kadmiyum Pil

Şarj edilebilir sekonder hücrelerde kadmiyumla nikel hidroksit arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağıdır.

Nitelik

Nitelik, genel manasıyla kabiliyetlerden ve becerilerden oluşur.

Nöbet

Görev yerleri, sorumluluk alanları ve yetkileri önceden belirlenerek günün belli saatlerinde veya tamamında amirlik, ihbar, danışma, koruma, kollama, güvenlik v.s. gibi amaçlarla ve sırayla yapılan göreve denir.

Nöbetçi

Nöbet görevinin gerektirdiği yetkileri kullanan ve sorumluluğu taşıyan personele denir.

Nokta Kaynağı

İnce saç levhaların birbirlerine kaynak edilmesinde kullanılır. Taşıt, uçak ve hafif yapı konstrüksiyonlarda seri imalatta çok yaygın olarak kullanılır. Transformatörün uçları arasına bağlanmış iki bakır çubuk elektrot arasında kuvvet altında ve elektrik akımının sağladığı ısı etkisiyle parçalar birbirlerine nokta şeklinde kaynak edilmiş olur. Elektrotlar mekanik, hidrolik ve pnömatik olarak bastırılarak saçların birbirlerine iyi bir şekilde teması sağlanır.

Normal Çalışma (PKD)

Donanımların, tasarımlandığı parametreler içerisinde çalışma durumudur. Kazalar sonucunda meydana gelen, onarım veya kapanmaya neden olan (örneğin pompa sızdırmazlık elemanlarının, flanş contalarının kırılması veya dökülmeler gibi) aksaklıklar, normal çalışmanın bölümü olarak kabul edilmez. Yol verme ve kapanma şartları ve rutin bakım normal çalışma içerisinde kabul edilirken, devreye almanın bir bölümü olan ilk yol verme işlemi bu çalışmanın dışındadır.

Normal İşletme

Bir nükleer tesisin deneme, güç üreterek çalışma, durdurma, tekrar çalıştırma, bakım, yeniden yakıt yükleme ve kapatma gibi çeşitli işletme faaliyetlerinin belirlenen işletme sınırları ve şartları içerisinde yürütülmesidir.

Normal Olmayan İşletme

Bir nükleer reaktörün çalışma durumunun, önceden belirlenen normal işletme sınırları dışına çıkmasıdır.

Nöroastenik

Genellikle erkeklerde görülen tipte bir ruh hastalığıdır. Ağır bedensel ve zihinsel yorgunluklar sonrası ortaya çıkar. Bir tür saklanmış depresyondur.

Nörotransmitter

Sinir sisteminde nöronlar arasında veya bir nöron ile bir hücre arasında sinyal taşıyan kimyasal maddelerdir.

Nörovejetatif

Otonom sinir sistemi ile ilgili demektir.

Noter

Noter, bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir.

Nötralizasyon

Kimyasal ajanların yok edilmesinde kullanılan yöntemlerden biridir. Kimyasal ajanın kimyasal, fiziksel ve toksikolojik özelliklerini değiştirerek ajanı etkisiz hale getirme işlemidir.

Nötron

Hidrojenden daha ağır olan tüm atomların çekirdeklerinde bulunan, kütlesi protondan çok az büyük olan yüksüz temel parçacıktır.

Nötron Kaynağı

Nötron salımı yaparak bozunma yapan radyoaktif malzemelerdir.

Nötron Zincirleme Reaksiyonu

Bir fisyon olayı sonucu oluşan yeni nötronların başka fisyon olaylarına sebep olması ile oluşan olaydır. 3 çeşidi vardır. • Devamlılığı olmayan – kritik altı durum • Devamlılığı olan – kritik durum • Çoğalarak devam eden – kritik üstü (süper kritik) durum

Nozul

NC/CNC tezgahlarda kesme sıvısının püskürtüldüğü çeşitli çaplardaki makine parçasıdır.

Nükleaz

Nükleik asitlerde bulunan nükleotid zincirlerini daha küçük birimler oluşacak şekilde kesen bir enzimdir.

Nükleer Atık

Nükleer maddelerin kullanıldığı güç santralleri ile tıp ve sanayideki faaliyetler esnasında ortaya çıkan madde veya yan ürünlerin tümü. Özel koruma koşullarına uygun olarak nakledilip, sızdırmazlığı tam olan yerlerde depolanması gereken tehlikeli nükleer malzemelerdir.

Nükleer Enerji Mühendisi

  • Nükleer reaktörlerin ana ve güvenlik sistemlerinin tasarımı, işletilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde görev alır, • Nükleer santrallerde üretilen enerjinin güvenli ve ekonomik bir şekilde kullanılabilir duruma getirilmesine yönelik teknik çalışmalar yapar, • Alanıyla ilgili yeni teknolojiler üzerinde araştırma yapar, proje ve rapor hazırlar (örneğin radyasyondan korunma), • Konusuyla ilgili kullanılacak malzeme ve maddelerin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla laboratuvar çalışmaları yapar.

Nükleer Kaynak Madde

Doğal uranyum; U-235 ‘ce tüketilmiş uranyum; toryum; ve bunların metal, alaşım, kimyasal bileşik veya konsantre şekilleri; yukarıda adı geçen maddelerin bir veya daha fazlasını IAEA Yönetim Kurulu veya TAEK’nun belirlediği oranlarda içeren diğer maddeler ve IAEA Yönetim Kurulu veya TAEK’nun belirlediği maddelerdir.

Nükleer Madde

Herhangi nükleer kaynak madde veya özel bölünebilir maddedir.

Nükleer Madde Sayımı

Bir tesisteki nükleer maddelerin tanımı, bileşimi, miktarı ve yeri hakkındaki toplanan bilgilerdir.

Nükleer Maddenin Önemli Miktarı

Nükleer patlayıcı yapılmasını mümkün kılan nükleer madde miktarlarıdır.

Nükleer Patlama

Zincirleme reaksiyonun kontrolsuz olarak meydana gelmesi ile oluşan patlamadır.

Nükleer Reaktör

Zincirleme çekirdek bölünmesi (fisyon) reaksiyonunun oluşturulup devam ettirildiği ve kontrol edildiği bir sistemler bütünüdür.

Nükleer Silah

Nükleer silah, nükleer reaksiyon ve nükleer fisyonun birlikte kullanılmasıyla ya da çok daha kuvvetli bir füzyonla elde edilen yüksek yok etme gücüne sahip silahtır.

Nükleer Silah Döküntüleri

Nükleer patlama neticesinde geriye kalan fisyon ürünlerini de içeren yüksek seviyede radyoaktif maddelerdir.

Nükleer Tehlike (KBRN)

Sabit nükleer ve radyolojik tesislerde, saha çalışmalarında, radyoaktif maddelerin taşınmalarında, nükleer takatli gemi, nükleer malzeme ihtiva eden uydu veya uzay araçlarında istenmeyen bir olay sonucu, radyasyon korunması standartlarıyla belirlenen sınırların üzerinde radyasyon dozu alınması ve radyoaktif bulaşmanın ayrı ayrı veya birlikte vuku bulmasıdır.

Nükleer Tesis Lisansı

Nükleer tesislere yer seçimi,inşaatı ve işletmesi ile ilgili olarak TAEK tarafından kurucuya her aşamada ayrı ayrı verilen yazılı belgelerdir.

Nükleer Tesisler

Nükleer reaktör tesisleri ile nükleer yakıt çevrimi ve radyoaktif artık yönetimi tesisleridir.

Nükleer Tıp

Radyoizotopların teşhis ve tedavi amacı ile kullanıldığı tıp alanıdır.

Nükleer ve Radyolojik Kaza

Ülke içinde ya da dışında meydana gelen, radyasyon salımı ile insan sağlığı ve çevre için tehdit oluşturan veya oluşturması muhtemel acil durumdur.

Nükleer Yakıt

Reaktörde enerji üretmek için kullanılan, bölünebilir çekirdekler içeren maddedir.

Nükleer/Radyolojik Ajan

Nükleer bomba yapımında kullanılan uranyum ve plütonyum ile radyasyon yayarak ölüme ve yaralanmaya sebep olabilecek tüm radyoaktif kaynaklar nükleer/radyolojik ajan olarak adlandırılır.

Nüklit

Çekirdeğindeki proton ve nötron sayısı ile belirlenen atom türüdür.

Nümayiş

Aynı veya farklı tip ve çapta ara bağlantıyı sağlayan kısa hortumdur.

Numune

Muayene edilecek (su ve gıda gibi) maddelerden alınan ve o maddenin bütün özelliklerini içeren küçük bir örneğidir.