A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

K Sınıfı Sürücü Aday Belgesi

Yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre araç sürmeyi öğrenen sürücü adaylarına eğitim ve sınavda kullanmak üzere verilir.

KAAT – Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi

Evsel atıksu ya da evsel atıksuyun endüstriyel atıksu ve/veya yağmur suyu ile karıştıktan sonra bertaraf edildiği arıtma tesisleri.

Kabin

Sürücüyü fiziksel olarak tamamen içine alan ve sürücünün alanına dış havanın serbest geçişini engelleyen sürücü muhafazası.

Kabin (Asansör)

Asansörün insan ve/veya yükleri taşıyan bir parçasıdır.

Kabin Bükülgen Kablosu

Kabin ile kumanda tablosu arasındaki bağlantıyı bağlayan bükülgen kablodur.

Kabotaj

bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır.

Kabotaj Hakkı

Türk kıyılarının bir noktasından diğer noktasına yük ve yolcu alıp nakletmeyi, kıyılarda, limanlar içinde veya arasında römorkaj, pilotaj ve bütün liman hizmetlerini yerine getirmeyi ve Türkiye’de deniz yolu ile ticaret hakkını belirtir.

Kabotaj Hat İzni

Türkiye Cumhuriyeti liman/iskeleleri arasında, ilan edilmiş sefer programına göre İdarece kabul görmüş gemi ya da gemilerle kabotaj hattında düzenli taşımacılık yapacak gerçek veya tüzel kişilere verilen izin.

Kabuk

Yer kürenin katı özelliğe sahip, ortalama 35 km kalınlığındaki en üst katmanı. Kıtasal kabuk ve okyanusal kabuk olmak üzere iki çeşidi vardır. Okyanusal kabuk kıtasal kabuğa göre daha yoğun, ince ve okyanusal kabuğun kayaçları kıtasal kabuğa göre daha gençtir.

Kabul Edilebilir Risk

İnsanların veya toplumun, mevcut sosyal, ekonomik, politik, kültürel ve teknik koşullar dikkate alındığında, katlanabileceği kayıpların derecesi. Mühendislikte ise, yapıların belirli büyüklükteki riskler karşısında beklenen ve kabul edilen davranışları olarak tanımlanır.

Kabul Edilebilir Risk Seviyesi

Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesidir.

Kabul Merkezi

Mültecilerin sığınma ülkesine vardıklarında kabul edilmeleri işlemlerinin gerçekleştirildiği ve başvuruları ile ilgili kesin karar verilinceye kadar, temel bakım ve acil ihtiyaçlarının karşılanacağı ve sosyal etkinliklerden faydalanacakları yerdir.

Kaçak Akım

Gerilim altında bulunmayan iletken bölümler, akım sisteminin orta noktasına, doğrudan doğruya topraklanmış bir şebeke noktasına yada toprağa iletken olarak bağlı ise, gerilim altında olan tesis bölümlerinde bu bölümlere yalıtkan madde üzerinden işletme gereği geçen akımdır.

Kaçış (Yangın) Merdiveni

Yangın hâlinde ve diğer acil hâllerde binadaki insanların emniyetli ve süratli olarak tahliyesi için kullanılabilen, yangına karşı korunumlu bir şekilde düzenlenen ve tabiî zemin seviyesinde güvenlikli bir alana açılan merdivendir.

Kaçış Uzaklığı

Herhangi bir katta bir mekân içinde durulabilen en uzak noktada bulunan bir kullanıcının kendisine en yakın kat çıkışına kadar almak zorunda olduğu yürüme yolunun uzunluğudur.

Kaçış Yolu

Oda ve diğer müstakil hacimlerden çıkışlar, katlardaki koridor ve benzeri geçişler, kat çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenler ve bina son çıkışına giden yollar dâhil olmak üzere binanın herhangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde veya sokağa kadar olan ve hiçbir şekilde engellenmemiş bulunan yolun tamamıdır.

Kadastro

Arazi ve arsa gibi her türlü taşınmaz malın sahibi, konumu, sınırı, alanı ve değerinin ölçülerek belirlenip bir plan üzerinde gösterilmesi işlemidir.

Kadastro Parseli

Kadastro çalışması yapılan yerlerdeki, kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parseldir.

Kademe (Maden)

Açık işletmelerde belirli aralık, kot ve eğimlerle meydana getirilen basamak şeklindeki çalışma yerleridir.

Kademeli Yatay Tahliye (Yangın)

Kullanıcıların yangından uzaklaşarak aynı kat seviyesinde yer alan yangın geçirimsiz komşu kompartımana sığınmasıdır.

Kadın Terzisi

Kadın Terzisi, kadın giyimini oluşturan elbise, pantolon, etek, bluz, gömlek, ceket, gelinlik, gece kıyafeti, manto gibi giyim eşyalarını kişilerin isteğine göre imal eden ve bunların onarımını yapan kişidir.

Kâgir bina (Kerpiç)

Kerpiçten örülmüş, bazen çamurla sıvanmış duvarlar ve ağır toprak damlar. Ağaç kütüklerinden lento ve hatıl kullanılmaktadır.

Kâgir bina (Taş)

Çamur harçlı molozdan yontulmuş çimento harçlı taşlara kadar değişik tipler mevcuttur. Bazen sadece bodrumlar taştan yapılır.

Kâgir bina (Tuğla)

Çok kullanılan bir inşaat malzemesidir. Hafif, ekonomik ve ayrıca estetik yapılar elde edilebilir.

Kagir Yapı

Taşıyıcı duvarları taş, tuğla kerpiç ve beton briket gibi malzemelerle inşa edilmiş yapı türü. Bu tür yapılardan döşemeleri ahşap olanlara yarım kagir, betonarme olanlara ise kâgir (yığma) yapı denilmektedir. Farsça kâr-gir kelimesinden geldiği için bazen de “kârgir”biçiminde söylenmektedir.

Kâğıt Üretim Elemanı

Kâğıt Üretim Elemanı, bitkisel selülozun mekanik veya kimyasal yollarla liflendirilmesiyle veya atık kağıtların ve paçavraların yeniden liflendirilmesiyle elde edilen hamurları, üzerinde baskı yapmaya elverişli tabaka hâline getiren kişidir.

Kakma

Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerden üretilmiş mobilya elemanlarında belirlenmiş motiflere göre oyulmuş yuvalara farklı türden ahşap, gümüş, sedef ve benzeri malzemelerden yapılmış eşleniklerinin yerleştirilmesiyle yapılan işlemdir.

Kalafatlama

Ağaç tokmak ve kalafat demiri kullanarak katranlı pamuk veya kendir ipi ile bükülmüş malzemeyi elemanların birleşim yerlerine yerleştirme işlemidir.

Kaldıraç

Afet ve kazalarda oluşan yıkıntıları ve yük bindirmelerini kaldırmada kullanılan basit kaldırma aletidir.

Kaldırma Aksesuarı

Kaldırma makinasına monte edilmemiş olup, yükün tutulmasına imkân sağlayan, makina ile yük arasına veya yükün kendi üzerine yerleştirilen veya yükün ayrılmaz bir parçası olması amaçlanan ve piyasaya ayrı olarak arz edilen aksam veya teçhizat ile sapanlar ve bunların aksamlarıdır.

Kaldırma Yastıkları

Yastıklar ince, hafif ve kolay kullanımlıdır.Çelik takviyelidir.. Özel yüzeyi sayesinde iki yastık üst üste kullanılabilir. Kare ve dikdörtgen şekilli, 1 ile 64 ton arası kaldırma gücüne sahip 15 değişik boyu mevcuttur. 8 Bar basınçlı hava ile kullanılır.

Kalfa

Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişidir.

Kalfalık Belgesi

5362 sayılı Kanun kapsamında bir işyerinin sahibi olan ya da bu işyerinde çalışanlardan; a) en az ilköğretim mezunu olan, b) on altı yaşını doldurmuş olan, c) mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelendiren, kişilere odaca düzenlenecek kalfalık sınavında başarılı olmaları halinde verilir.

Kalibrasyon

Bir ölçü aleti veya ölçme sisteminin gösterdiği veya bir ölçüt/ölçeğin ifade ettiği değerler ile, ölçülenin bilinen değerleri arasındaki ilişkinin belli koşullar altında belirlenmesi için yapılan işlemler dizisidir. Uzunluk, ağırlık, sertlik, elektrik direnç vb. gibi herhangi büyüklüklerin ölçümlerini yapan aletlerin kabul edilen bir ölçüte göre ayarlarının yapılması ve hata sınırlarının belirlenmesi olarak anlaşılır.

Kalibre Zımpara

Tablaları her tarafta eşit kalınlığa getirmek için kullanılan zımpara makinesidir.

Kalıcı Olmayan Ajanlar

Etkisini saniyeler, dakikalar veya birkaç gün içinde kaybeden kimyasal ajanlardır.

Kalıcı Ajanlar

Etkisi birkaç hafta veya daha fazla süren kimyasal ajanlardır.

Kalıcı Konut

Afet nedeniyle konutları yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerden hak sahibi olanlar için devlet veya özel kuruluşlar tarafından yaptırılan daimi iskân konutudur.

Kalilte Güvence

Kalite yönetiminin , kalite şartlarının gerçekleştirilmesi için güvence sağlamaya odaklanan bölümü.

Kalıp

Özdeş parçaları istenilen ölçü tamlığı sınırları içerisinde ve en kısa zamanda üreten, malzeme sarfiyatı ve insan gücünün asgari düzeyde tutulmasına yardımcı olan ve takım tezgâhları ile çalışabilen aygıttır.

Kalıp (inşaat)

Betonarme yapı elemanlarının yapımı için projesine uygun olarak üretilerek içerisine demir donatı döşenen, beton dökülen ve genellikle sökülen sistem.

Kalıp İskelesi

Betonarme kalıplarında düşey taşıyıcılarının oluşturduğu sistem.

Kalıp Yağı

Beton ile temas eden kalıp yüzeylerinin betona yapışmadan kolayca ayrılmasını sağlayan özel yağ.

Kalıp Yüzey Malzemesi

Betonarme yapı elemanlarının yapımında yüzey kaplaması olarak kullanılan ahşap, kompozit (karma) ya da suni olarak üretilen ve kalıp elemanlarının bir bileşeni olan yüzey kaplama malzemeleridir.

Kalıpta Eğilme

Beton dökümü sırasında beton ağırlığı ve döküm işlemlerinden gelen yükler nedeni ile kalıpta meydana gelebilecek düzlemden sapmadır.

Kalıpta Gevşeme

Kalıp elemanlarının bağlantılarında meydana gelebilecek açılmalardır.

Kalıpta Şişme

Genelde kolon ve perde duvar kalıplarında beton dökümü sırasında meydana gelebilecek genişlemelerdir.

Kalite

Yapısal karakteristikler kümesinin şartları yerine getirme derecesi

Kalite El Kitabı

Bir kuruluşun kalite yönetim sistemini belirleyen doküman.

Kalite Faktörü

Eşdeğer doz hesabında kullanılmak üzere, soğurulan doz ile çarpılan ve radyasyonun türüne göre belirlenmiş faktörlerdir.

Kalite Hedefi

Kalite ile ilgili olarak aranan veya amaçlanan husus

Kalite İyileştirme

Kalite yönetiminin, kalite şartlarının gerçekleştirilmesi yeteneğini artırmaya odaklanan bölümü.

Kalite Karakteristiği

Bir ürünün, prosesin veya sistemin bir şartla ilgili yapısal karakteristiği.

Kalite Kontrol

Kalite yönetiminin, kalite şartlarının gerçekleştirilmesine odaklanan bölümü.

Kalite Planı

Belirli bir projeye, ürüne prosese veya sözleşmeye hangi prosedürlerin ve ilgili kaynakların kim tarafından ve ne zaman uygulanacağını belirleyen doküman.

Kalite Planlaması

Kalite yönetiminin, kalite hedeflerinin oluşturulmasına odaklanan ve kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli iş proseslerini ve ilgili kaynaklarını belirleyen bölümü

Kalite Sistem Belgesi

İmalat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların, sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir.

Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası)

Üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletler arası veya diğer ülkelerin standartlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standartları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

Kalite Yöneticisi (İş Hij. Lb. Y.)

En az dört yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Fen, Tıp, Veteriner, Ziraat, Eczacılık, Su Ürünleri Fakülteleri ile Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmuş ve laboratuvar yönetim sistemi kurulmasından, uygulanmasından, iyileştirilmesinden, tespit edilen eksik ve/veya uygunsuzlukların yönetime bildiriminden sorumlu kişidir.

Kalite Yönetim Sistemi

Bir kuruluşu kalite açısından yönlendiren ve kontrol eden yönetim sistemi.

Kalite Yönetimi

Bir kuruluşun kalite bakımından sevk ve idaresi için koordine edilmiş faaliyetler.

Kalkan Duvarı

Tek yüzeyli ve beşik örtüsü çatılarda mahyaya dik doğrultuda çatının iki yanında bulunan, genelde tek yüzeyli çatılar için dik üçgen; beşik örtüsü çatılar için ise ikizkenar üçgen şeklinde duvarlardır.

Kalkınma Planı

İlki 1963 yılında onaylanarak uygulanmaya başlanmış olan, toplam yatırımlar ve harcamalar, ülkedeki talep durumu ve tasarruf eğilimleri göz önüne alınarak hedeflenen büyümeye ulaşılmayı amaçlayan, Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan, onay yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinde olan plandır.

Kalori

1gram suyun sıcaklığını 14,5C den 15,5C ye yükseltmek için verilmesi gereken ısı miktarına 1 kalori denir; ısı birimi olarak kullanılır.

Kaloriferci

Kaloriferci, kalorifer tesisatının bakım, onarım gibi çalışmalarını yapan kişidir.

Kama (İnşaat)

Dikmeleri ayarlamak ve sıkıştırmak için dikme altlarına yerleştirilen özel hazırlanmış ahşap parça.

Kamp

Afetzedelerin acil barınmalarını sağlamak amacıyla çadır, konteyner gibi geçici barınma ünitelerinden oluşan, kalıcı yerleşme sorunlarının çözümüne kadar su, hijyen, beslenme, sağlık, eğitim, gibi temel ihtiyaçlarının karşılandığı toplu yerleşim yeridir.

Kamp Taşıtı

Yük taşımasında kullanılmayan; iç dizaynı tatil yapmaya uygun teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen SA kodlu motorlu araçtır.

Kamu Görevlisi (TCK)

Kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişidir.

Kamu Hizmeti Taşıtı

Kamu hizmeti için yük veya yolcu taşıması yapan araçtır.

Kamu Hukuku

Devletin örgütlenmesi, faaliyetleri, yetki ve görevleri ile devletle kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır.

Kamulaştırma

Mülkiyet hakkının kamu yararı nedeni ile sınırlandırılması ve kamu yararı amacı ile özel hukuk kişilerinin taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkının gerçek bedelinin ödenmesi koşuluyla idareye geçirilmesi işlemidir.

Kamuya Açık Bina

Otel, sinema, tiyatro, hastane, lokanta, okul, yurt, lokal, işyeri, açık ve kapalı spor tesisleri, eğitim ve dinlenme tesisi ve benzeri binalardır.

Kamuya Açık Kullanım

Binanın, herkesin giriş ve çıkışına açık olarak kullanılmasıdır.

Kamyon

İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.5 tondan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır.

Kamyonet

Azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır. Sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunabilen, sürücü bölümü gövde ile birleşik kamyonetlere panelvan denir.

Kan Ajanı

Kan hücrelerinin işlevini yapma ve oksijen taşıma kabiliyetine zarar vererek kişinin nefes almasını engelleyerek ölüme sebep olan kimyasal maddelerdir.

Kanama

Damar içinde dolaşan kanın herhangi bir nedenle damar dışına çıkmasıdır.

Kanat

Kolon, kiriş, perde duvar ve döşeme kalıplarının bir yüzeyini oluşturmak için hazırlanan elemanlardır.

Kanca

İtfaiyecilerin soğutma çalışmaları sırasında yanan şeyleri dağıtmaya, çekmeye, ayırmaya yarayan ucunda demir çengel bulunan uzun saplı sırıktır.

Kanca / Trifon

Panel tipi kaplamaların çatı konstrüksiyonuna bağlanmasını sağlayan metal çubuk veya uzun vida türü bağlantı elemanlarıdır.

Kanopi

Benzin istasyonlarında pompaları dış hava şartlarından koruyan mimari elemandır.

Kanserojen Madde

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olabilecek veya kanser oluşumunu hızlandırabilecek madde veya müstahzarlar ve ilgili yönetmelik ekinde belirtilen maddeler, işlemler ve bu işlemler sırasında ortaya çıkan madde veya müstahzardır.

Kanun

Devletin yetkili organları tarafından konulan hak ve yükümlülükleri belirleyen kuraldır.

Kap

Başka bir ekipmana birleştirilen bağlantı noktasına kadar olan doğrudan ekleri de dahil olmak üzere, akışkanları içinde basınç altında tutmak için tasarlanmış ve imal edilmiş hazne veya haznelerdir.

Kapalı Müdahale

Müdahale yeri; alan olarak geniş değilse, en az iki ekibin katıldığı, fakat tek ekibin malzemesi kullanılarak yapılan müdahale şeklidir.

Kapalı Alan (Ortam)

Tamamen veya kısmen kapatılmış sınırlı bir hacmi olan, içerisinde sınırlı miktarda hava bulunan ve çalışma yeri olarak tasarlanan alanlardır.

Kapalı Havza

Sularını denizlere kadar ulaştıramayıp kuruyan veya göle dökülüp kalan akarsu ağı, alanı. Genellikle kurak iklim bölgelerinde görülür. Van Gölü, Tuz Gölü, Burdur Gölü kapalı havza örnekleri arasında sayılabilir.

Kapalı Kap (PKD)

Normal sıcaklıklarda içerisinden sıvı ve/veya buhar kaçamayacak şekilde bir kapak veya benzer vasıtayla sızdırmazlığı sağlanmış maksimum 25 Litre taşıma kapasitesine sahip kaptır.

Kapasite

Afet yönetiminde, bireylerin, kurumların, insan topluluklarının ya da ülkelerin tehlikeleri ve yol açabilecekleri zararları algılama, tahmin etme, önleme veya zararlarını azaltma amacıyla önlem alma konusunda sahip olduğu güç ve kaynakların tümüdür.

Kapasite Analizi

Merkezî ve yerel ölçekte afet tehlikesi ve riskini belirleme ile afet zararlarının azaltılması amacıyla kullanılabilecek kapasitelerin ortaya konmasını amaçlayan, gerek zarar azaltma ve gerekse afete müdahale planlarında kullanılan çalışmadır.

Kapasite Geliştirme

Sosyal ve ekonomik hedeflere ulaşabilmek amacıyla bilgi, yetenek, sistem ve kuruluşların geliştirilmesi yoluyla insanların, kurum ve kuruluşların ve toplumun sistemli olarak kapasitesini arttırması süreci. Kapasite geliştirme eğitim ve sistemli bir şekilde öğrenim ile birlikte kurum ve kuruluşların, politik farkındalığın, finansal kaynakların, teknolojik sistemlerin gelişmesini de içermektedir.

Kapasite Oluşturma

Bir toplumda, kurum veya kuruluşlarda afet riskini azaltmak için gerekli olan insan becerisini geliştirme yönünde gösterilen faaliyetlerin tümü. Farklı düzeydeki toplum kesimlerinde teknolojinin, kurumsal yapıların mali güç ile diğer kaynakların geliştirilmesini içeren çalışmalardır.

Kaplama

Postaların üzerine boyuna yönde kaplanan tahtalardır.

Kaplama (İskele)

Tipik olarak tabaka veya ağ gibi, atmosfer etkilerinden ve tozdan koruma için kullanılan malzemedir.

Kaplama Altı Tahtası

Eğimli çatılarda, çatı kaplamasının altında yer alan ve kaplamanın oturtulduğu tahtadır. Bu tahta kaplama, kendisine dik doğrultudaki mertekler üzerine oturtulur, kalınlığı 2,0–2,5 cm; genişliği de yaklaşık 20 cm’dir. Kaplama tahtaları 45 – 50 cm eksen aralıklı olarak tespit edilmiş ve eğilmeye çalışan mertekler üzerine tespit edilirler.

Kaplama Bandı

Kaplamaları birbirine eklemede kullanılan kâğıt banttır.

Kaplama Ekleme Makinesi

Kaplama kesme makinelerinde en yönünde alıştırılmış kaplamaları en yönünde birbirine ekleyen makinedir.

Kaplama Kesme Makinesi

Kaplama balyalarından tabla ölçüsüne göre kaplama hazırlamada kullanılan enine ve boyuna kesim yapan makinedir.

Kaplama Montajı

Demonte mobilyaların montaj doğruluğunu kontrol etmek için yapılan montajdır.

Kaplin

Şaftları birbirine eklemede kullanılan üzeri delikli yuvarlak demir ya da çelik parçadır.

Kapsama Alanı

Bir mobil ağ sisteminde baz istasyonları tarafından yayın yapılan istasyonun etkili olduğu alan. Sadece bu alanın içinde hizmetlerden yararlanılabilir.

Kapsülleme

Bir elektrik düzenini/düzenlerini uygun vasıtalarla muhafaza altına almak için bir bileşiğin uygulanması işlemidir.

Kaptan

Gemiyi sevk ve idare eden veya gemiden sorumlu olan çalışan

Kar

Atmosferdeki su buharının yoğunlaşarak buz kristallerine dönüşmesiyle oluşan, parlak, beyaz, katı ve çok kere altıgen şeklinde olan yağış türüdür.

Kar Erimesi Seli

İlkbahar aylarında havaların aniden ısınması ve karların hızla erimesinin yol açtığı ani su baskınıdır.

Kar İle Mücadele Aracı

Kar temizleme işlerinde kullanılacak taşıyıcı aracın önüne monte edilmiş, fonksiyonları sürücü kabini içerisine yerleştirilen, kontrol panelinden kumanda edilebilen motor gücü en az 80 kw 107 hp olan, aparatları ruhsata işli ve tescil belgesine sahip makinedir.

Kar Tipisi

Şiddetli rüzgâr veya fırtına ile birlikte yağan karın neden olduğu, başta ulaşım olmak üzere tüm hayatı olumsuz etkileyen meteorolojik olaydır.

Kar Yükü

Biriken karların çatılar üzerinde meydana getirdiği ilave yük. Ülkemizde çatı projelendirilmesinde genel olarak metrekareye 2 kg kar yükü gelebileceği esas alınmaktadır.

Kara Avrupası Hukuk Sistemleri

Kara Avrupası ülkeleri ve Türkiye’de uygulanmakta olan sistem, Başlıca özellikleri: •Kodifikasyon ( kanunlaştırma). •Hukuk kuralları büyük ölçüde yazılıdır. •Hukuk toplum tarafından değil yasama organı tarafından yaratılır. •Yargı Ayrılığı İlkesi geçerlidir.

Karabina (Kilitli Emniyet Kancası)

Sertleştirilmiş alüminyum veya çelikten imal edilmiş, iş güvenliğinde kullanılan bağlantı aparatıdır.

Karantina

Bir enfeksiyon ya da kontaminasyonun olası yayılmasını önlemek amacıyla, bulaşıcı bir hastalığa maruz kalmış nüfus ya da hasta olmayan şüpheli kişilerin veya şüpheli yolcu eşyası, konteynır, taşıt ve malların taşınması ve bunların içinde olduğu faaliyetlerin kısıtlanması veya bunların diğerlerinden zorunlu olarak ayrılması durumudur.

Karargâh

İtfaiyecilerin yangın harici zamanlarını geçirdikleri, bakım ve temizliğini yaptıkları binadır.

Kararsız Sıvı

Saf halde veya ticari olarak üretilen veya taşınan, aktif bir şekilde polimerleşebilen, ayrışacabilen, yoğuşum tepkimesi verebilen veya şok, basınç veya sıcaklık koşulları altında kendi kendine reaktif sıvı. NFPA 329 (2020) Tavsiye Edilen Uygulama Alevlenebilir ve Yanıcı Sıvıların ve Gazların Elleçlenmesi ile Yayılımı

Karayel (KB)

Kuzeybatı yönünden esen rüzgârlara verilen addır. Geçici siklonların ülkemize sokulduğu kış mevsimlerinde görülür. Siklonların soğuk cephesinin geçişini izler. Genellikle sıcakların düşmesine ve kar yağışına neden olur.

Karayolu

Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.

Karayolu Dışı Park Yeri

Karayolu sınır çizgisi dışında olan ve bir geçiş yolu veya servis yolu ile taşıt yoluna bağlanan park yeridir.

Karayolu Sınır Çizgisi

Kamulaştırma yoluyla veya kanunlarla kamuya terk veya tahsis edilmiş karayolunda, mülkle olan sınır çizgisi, diğer karayollarında, yarmada, şevden sonra hendek varsa hendek dış kenarı, hendek yoksa şev üstü kenarı, dolguda şev etek çizgisi, yaya yolu ayrılmış karayolunda ise, yaya yolunun mülkle birleştiği çizgidir.

Karayolu Üzeri Park Yeri

Taşıt yolundaki veya buna bitişik alanlardaki park yeridir.

Karayolu Yapısı

Karayolunun kendisi ile karayolunun üstünde, yanında, altında veya yukarısındaki; ada, ayırıcı, oto korkuluk, istinat duvarı, köprü, tünel, menfez ve benzeri yapılardır.

Karbonmonoksit

Kimyasal formülü CO olup, Kolay alevlenen, renksiz ve kokusuz gazdır. Yangınlarda en çok açığa çıkan bu gaz zehirlenmeye neden olarak ölümlere yol açar.

Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Yapısında karbon bulunan gazların yanması sonucu açığa çıkan renksiz ve kokusuz bir gaz olan karbonmonoksitin solunduğunda akciğerler aracılığıyla kana geçerek dokulara oksijen taşıyan hemoglobine bağlanmasıyla vücudun oksijensiz kalması ve bu durumun genellikle ölümle sonuçlandığı zehirlenmedir.

Kargaşa Kontrol Ajanları

Kullanıldığı andan itibaren hızlı bir şekilde duyuları olumsuz etkileyen ve hareket kabiliyetini engelleyen kimyasal maddelerdir. En yaygın olarak kullanılanları biber gazı ve göz yaşartıcı spreylerdir.

Karina

Teknenin su kesiminin altında kalan dış kısmıdır.

Karışık Artık

İçerisinde istenmeyen kimyasal maddeleri de bulunduran radyoaktif artıklardır.İçerisinde istenmeyen kimyasal maddeleri de bulunduran radyoaktif artıklardır.

Karışım

Birden fazla çeşitte maddenin kendi özelliklerini koruyarak bir araya gelmesiyle oluşan maddelerdir.

Karışım (SEA Y.)

İki veya daha fazla maddenin kimyasal özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesi veya çözelti oluşturmasıdır.

Kariyer

Bir ömür boyu yaşanan olaylar dizisi, bireyin meslek ve diğer yaşam rollerinin birbirini etkilemesi ve izlemesi sonucu oluşan genel örüntü ve gelişim çizgisinde, özellikle iş ve mesleğe ilişkin rollerinde ilerleme, duraklama ve gerilemeleri içeren sürectir.

Kariyer Gelişim Programı

Mesleki bilgi sağlama, kariyerle ilgili kavramlar hakkında bilgilendirme, hedef belirleme, farklı iş yerlerinde yaşantılar sağlama ve kariyer planlama dersleri almayı önerme gibi hedeflere yönelik yapılandırılmış programdır.

Karkas

Bir yapının taşıyıcı iskeletinin genel adı. Yapı iskeletinin türüne göre betonarme karkas, çelik karkas ya da ahşap karkas olarak adlandırılır.

Karmaşık ve Kompleks Acil Durum

Bir ülke, bölge veya toplumda iç ve dış çatışmalar nedeniyle otoritenin kısmen veya tamamen çökmesi ile meydana gelen; can ve mal kaybının önlenebilmesi için uluslararası müdahaleyi gerektiren durum. Olağan Afet Risk Yönetimi kapsamında ele alınamayan ve insani müdahale ağırlıklı süreçlerin ayrıca şekillendirilmesi gereken bu durumların başlıca özellikleri, yaygın şiddet ve can kaybının olması; olağandışı nüfus hareketleri; sosyal ve ekonomik bakımdan yaygın hasar; büyük ölçekli, çok yönlü insani yardım ihtiyacı; siyasi ve askeri nedenlerle insani yardımın engellenmesi ya da önlenmesi; insani yardımla görevli kişiler için de güvenlik risklerinin ortaya çıkmasıdır.

Karo-Fayans Döşeyicisi

Karo-Fayans Döşeyicisi, binaların belirli bölüm ve yerlerinin rutubete ve diğer dış etkenlere karşı korunması ve temiz bir yüzey elde edilmesi için karo ve fayans plakalarını bir plana göre estetik olarak duvar ve yer yüzeyine döşeyen kişidir.

Karoserci

Karoserci otobüs, midibüs ve minibüslerde şase örme, iskelet çatma, iskeleti sacla kaplama, aksesuar montajı yapma, hasarlı kısımları sökme işini ve bunların onarımını yapan kişidir.

Karōshi

Japonca sözcük anlamı “fazla çalışma ölümü” olan mesleki nedenlerle ani ölüm durumudur.

Karot

Taşıma kapasitelerini belirlemek amacıyla zemin veya beton gibi malzemelerden özel aletler kullanılarak örselemeden alınan küçük çaptaki numunedir.

Karpal Tünel Sendromu

Elin içinden geçen medyan sinirin sıkışmasıdır.

Karpit

Kalsiyum karbür (CaC2) bileşiğine ticarette verilen ad. Su ile temasında oluşan kimyasal reaksiyonda asetilen gazı açığa çıkar.

Karşı Ağırlık

Sürtünme ile tahriki sağlayan bir kütledir.

Karşılaştırma Testi

Önceden belirlenen koşullara göre laboratuvarlar tarafından, aynı veya benzer öğeler üzerinde yapılan ölçüm ve analizlerin organize edilmesi, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesidir.

Karşılık Makarası (SÇP)

Bir kremayer ile dişli arasında, birbirini kavrayan dişlilerin ayırma kuvvetlerini karşılamak için kullanılan bir makaradır.

Kasara

Teknenin baş, orta veya kıç kısmında oluşan güverteden daha yukarda kalan üst yapılardır.

Kasıt

Bir şeyi bile bile, isteyerek ve gerekliliğine inanarak yapmaktır.

Kask

Başı veya kafatasını çarpa, düşme gibi durumlarda yaralanmaya ya da ölümcül risklere karşı koruyan, başa giyilen koruyucu giysidir.

Kaskad Kazan Sistemi

Birbirleri ile mekanik ve elektronik olarak haberleşmeli çalışan, ihtiyaca göre sıralı devreye girerek yakıt tasarrufu sağlayan, kazan yedekleme sıkıntısının olmadığı kazan sistemleri.

Kast (Hukuk)

Suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.

Kat Görevlisi

Kat Görevlisi, otel ve diğer konaklama tesislerinde katlardaki odaların tertibi, düzeni, temizliğiyle müşteri isteklerinden sorumlu olan kişidir. Bu meslek otellerde kat valesi olarak da adlandırılır.

Kat Mülkiyeti

Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş yeri, dükkân, mağaza, depo, mahzen gibi ayrı ve başlı başına kullanmaya elverişli bölümleri üzerinde hukuken tesis edilmiş özel mülkiyet ilişkisidir.

Katalizör

Reaksiyon hızını arttıran fakat reaksiyondan değişmeden çıkan maddedir.

Kater

Kesici takım uçlarının takım tezgâhına bağlanmasında kullanılan gerectir.

Katı

Maddenin, atomları arasındaki boşluğun en az olduğu halidir. “Katı” olarak adlandırılan bu haldeki maddelerin kütlesi, hacmi ve şekli belirlidir.

Katı Atık

Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı atık maddelerdir.

Katı Atık Sıkıştırma ve Taşıma Aracı (Çöp Kamyonu)

Çöp konteyneri kaldırma sistemine sahip yükleme ve sıkıştırma işlemi yapabilen, taşıma kapasitesi en az 5 ton ve motor gücü en az 80 kw 107 hp olan , aparatları ruhsata işli ve tescil belgesine sahip makinedir.

Katı Atık Yönetimi

Katı atıkların halk sağlığı ve çevre kirliliğine meydan vermeyecek şekilde toplanması, taşınması, imha edilmesi, depolanması, yeniden değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması ve işletilmesi sürecidir.

Katılan

Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukattır.

Katılım (ISO 45001)

Karar almaya dahil edilmedir. Katılım, mevcut oldukları durumda sağlık ve güvenlik komitelerinin ve çalışan temsilcilerinin dahil edilmesini kapsar

Katodik Koruma

Katodik koruma , korunacak metali oluşturulacak bir elektrokimyasal hücrenin katodu haline getirerek metal yüzeyindeki anodik akımların giderilmesi işlemidir.

Kavela

5 mm’den başlayıp ilgili ahşap ürün elemanının kalınlığına bağlı olarak daha büyük çaplarda olabilen yivli/yivsiz, ahşap, metal veya plastik silindirik elemandır.

Kavlak

Maden ocaklarında meydana gelen çatlaklar veya diğer yerlerde herhangi bir nedenle oluşan kılcal çatlakların zamanla büyümesiyle ana kayaçtan ayrılıp askıda kalan ve tehlike yaratan, taş veya cevher parçaları veya blokları anlamına gelmektedir.

Kavşak

İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alandır.

Kavşak Ortak Alanı

Kavşaklarda kavşağı teşkil eden kollardan ayrı ayrı yaklaşıldığında, kavşaktaki geometrik veya fiziki değişikliğin başladığı çizgiler ile çevrelenmiş alandır.

Kaya Düşmesi

Fiziksel veya kimyasal etkilerle bozulmuş veya parçalanmış, değişik boy ve çeşitteki kaya veya zemin parçalarının, kendiliğinden ya da depremler, aşırı yağışlar gibi harici etkilerle meyil aşağı hızla hareket etmesi olayıdır.

Kaya Hafriyat Kamyonu

Toprak, kaya ve maden taşıma işleri yapan, düz şase ve belden kırmalı şekilde imal edilmiş, 10-100 m3 taşıma hacmine ve en az 25 ton taşıma kapasitesine sahip olan ve en az 130 kw- 174 hp motor gücüne sahip makinedir.

Kayışlar

Motordaki hareketi ekipmana ileten sarf malzemesidir.

Kayıt

Elde edilen sonuçları belirten veya gerçekleştirilen faaliyetin delillerini sağlayan doküman.

Kayıtlı elektronik posta (KEP)

Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini

Kaymalı Güvenlik Tertibatı

Kılavuz rayları etkileyerek frenleme etkisinin sürtünme ile gerçekleştiği, kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığında meydana gelen kuvvetlerin kabul edilebilir bir değerde sınırlandırılması için özel önlemlerin alındığı bir güvenlik tertibatıdır.

Kaynak

Kimyasal yapıları, birbirinin aynı veya az farklı olan iki malzemenin ısı, basınç veya her ikisinin de etkisiyle çözülemeyecek şekilde birleştirilmesi işlemi.

Kaynak (Koronavirüs)

Enfeksiyon etkenini konakçıya ileten gıda, nesne, hayvan ya da insandır. Enfeksiyon etkeninin üzerinde yaşadığı, ürediği, yaşamını sürdürebilmek için bağımlı olduğu, duyarlı bir konakçıya geçebilecek şekilde çoğaldığı insan, hayvan, bitki ya da toprak gibi cansız varlıkların tümü için kullanılır.

Kaynak Tabanlı Öğrenme

Kaynak tabanlı öğrenme, başarılı bir öğrenmenin gerçekleşmesi için basılı, elektronik ve insan kaynağının etkin bir şekilde kullanılmasını merkeze alan yaklaşımdır. Buna göre öğrenmenin merkezinde öğrenciler vardır ve asıl olan öğrencilere kendi ihtiyaçları doğrultusunda en uygun kaynaklara ulaşma becerisi kazandırmaktır. Zira öğrenme yaşam boyu devam eden bir süreçtir ve öğrenenlerin kaynakları etkin bir şekilde kullanabilmesi bu açıdan son derece önemlidir.

Kaynak Terim

Bir nükleer tesiste meydana gelebilecek bir kaza sonunda, çevreye atılabilecek radyoaktif maddelerin karakteristiği, miktarı ve atılış zamanıdır.

Kaynakçı

Kaynakçı, metalleri, oksi asetilen, elektrik arkı ve gaz alevi ile çeşitli şekillerde kesen, parçaları yine aynı yöntemle ergiterek birleştiren kişidir.

Kaynakta Ayrı Biriktirme

Atıkların oluştuğu noktada ayrı olarak biriktirilmesi.

Kaynama

Sıvıların buhar basınçlarının ısıtma işlemi ile dış basınca eşit olması halidir.

Kaynama Noktası (PKD)

101,3 kPa’lık (1013 mbar) bir ortam basıncında kaynayan bir sıvının sıcaklığıdır.

Kaza

Kasıt söz konusu olmaksızın, beklenmedik bir zamanda ve şekilde, yaralanmalara, can ve mal kayıplarına neden olan olaydır.

Kaza Işınlanması

İstenmeyen bir olay veya bir kaza sonucu, radyasyonla çalışan kişilerin yıllık doz sınırlarının üstünde radyasyon dozu almaları ve/veya toplum üyesi kişilerin yüksek dozda radyasyona maruz kalmalarıdır.

Kaza Kontrolörü (BEKRA)

Kazanın meydana geldiği alanın kontrolünden sorumlu olan, kaza alanı ve civar durumu hakkında detaylı bilgilere sahip kuruluş yöneticisi/müdürü, vardiya sorumlusu veya vardiya amiridir.

Kaza Koşulları

İlgili güvenlik sistemlerinin tasarlandığı şekilde çalışmaması durumunda veya insan hatası sonucu da kabul edilemeyecek miktarlardaki radyoaktif maddenin serbest kalabileceği ve oluşmaları nadir olarak beklenilen, normal işletme koşullarından önemli ölçülerdeki sapmalardır.

Kaza Yönetimi

Tehlikelere karşı savunmanın organizasyonu için hazır bulundurulan donanımları kullanarak planlanmış acil durum önlemlerinin uygulanması.

Kazan

İçine doldurulan akışkanın sıcaklık, basınç vb. değerlerini proses için istenilen sınırlar arasına getirmekte kullanılan cihazlardır.

Kazıklı Temel

Yapının tümünün altına sağlam zemine kadar uygulanan kazıklar ile yapının taşındığı temel sistemidir.

KBRN

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer kelime grubunun kısaltması olarak kullanılır. Genel olarak bu terim kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin kasten veya kazaen yayılmasıyla oluşan, insan ve çevre için zararlı ve tehlikeli durumları ifade eder.

KBRN Kirlenmesi

Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin belirli bir bölgeye, kişilere, yapılara, su kaynaklarına ve toprağa bulaşması durumudur.

KBRN Olayı

Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin kasten veya kazaen yayılmasıyla oluşan, insan ve çevre için zararlı ve tehlikeli durumlara yol açan olaydır.

KBRN Risk Analizi

İnsan sağlığı ve çevrenin, KBRN maddelerinin kasten veya kazaen çevreye yayılmasından zarar görme olasılığının ve zararın ciddiyet derecesinin değerlendirilmesine ilişkin faaliyetler bütünüdür.

KBRN Riski

İnsan sağlığı ve çevrenin, KBRN maddelerinin kasten veya kazaen çevreye yayılmasından zarar görme olasılığı ve zararın ciddiyet derecesidir.

KBRN Silahları

Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddeleri yaymak için tasarlanan silahlardır.

KBRN Tehdit ve Tehlikesi

KBRN maddelerinden elde edilmiş silahların terör ve sabotaj eylemleri ile kasten kullanılmasıyla ya da endüstriyel üretim de, sağlık sektöründe, laboratuvarlarda ve bilimsel araştırmalarda ürün ya da ara ürün olarak kullanılan KBRN maddelerinin kazaen çevreye yayılmasıyla oluşan tehdit ve tehlikedir.

Kemere

Gemi güvertesinde enlemesine konan kirişlerdir.

Kenar (Sınır) İpi (Güvenlik Ağı)

Bir ağın etrafındaki (kenarlarındaki) ağ gözlerinden geçen ve güvenlik ağının çevresel boyutlarını belirleyen bir iptir.

Kendi Nam ve Hesabına Çalışan

Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapan ve projenin tamamlanmasında profesyonel katkı sağlayan kişidir.

Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı (AIT)(PKD)

Belirtilen deney şartları altında hava veya hava/inert gaz karışımındaki tutuşabilir gazın veya buharın tutuşmasının meydana geldiği en düşük sıcaklıktır (sıcak yüzeyin). (Auto Ignition Temprature)

Kendinden Yönelimli Öğrenme

Kendinden yönelimli öğrenme, özünde bireysel bir öğrenme sürecidir. Ancak burada kişinin öğrenme girişimini kendisinin başlatması ve kendi öğrenmesi konusunda tam sorumluluk üstlenmesi söz konusudur. Birey kendi öğrenme ihtiyaçlarını kendisi belirleyebilir, bunun için en uygun öğrenme çözümlerine, içeriklerine, kaynaklarına ulaşabilir, öğrenme başarısını kendisi değerlendirebilir.

Kendine Yabancılaşma

Kişinin, ruhsal süreçlerini ya da bedenini kendisinden ayrıymış gibi veya kendisini rüyadaymış gibi hissetmesi şeklinde ortaya çıkabilen benlik algısında ya da yaşantısında değişiklik durumudur.

Kent Bilgi Sistemi

Kent yönetimine yardımcı olmak, mekânla ilgili karmaşık sorunların çözümünde ve sağlıklı kararların alınmasında kolaylıklar sağlamak için kurulan ve uygulanan coğrafi bilgi sistemi. Kentlerin, mülkiyet bilgileri, imar planları, altyapı bilgileri, bina, iş yeri, konut, arsa envanterleri, tüm haritaları ile diğer yönetim destek sistemlerine bilgisayar ortamında erişilmesini sağlar.

Kent Konseyi

Merkezî yönetim, yerel yönetim, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının (gelecek beklentilerinin) sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapıdır.

Kentsel Çöküntü Bölgesi

Bir kentin fiziksel, sosyal ve ekonomik açılardan gelişme imkânı kalmamış, köhnemiş, kısmen terk edilmiş bölgeleri ile altyapı, eğitim, sağlık, kültür, yeşil alan gibi olanakları olmayan yoksulluk yuvası hâline gelmiş bölgedir.

Kentsel Doku Analizi

Kent dokusunu oluşturan yerleşme tipleri, insan çevre etkileşimi, kentsel riskler gibi tüm unsurların tarihî gelişim içinde irdelenme ve değerlendirilmesine yönelik çalışmadır.

Kentsel Dönüşüm

Kentlerin risk havuzu hâline gelmiş sosyoekonomik çöküntü bölgelerinde, toplumsal, ekonomik ve mekân bakımından yeniden ele alındığı güvenli, sağlıklı ve düzenli yerleşim alanları oluşturmak, kentsel yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yapılan planlama ve uygulama faaliyetlerine verilen genel addır.

Kentsel Dönüşüm Alanı

İmar planı bulunsun veya bulunmasın kentsel ya da kırsal alanlarda bilim, teknik, sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak afetlere ve kentsel risklere duyarlı yaşam çevrelerinin oluşturulması için veya fiziki köhneme, sosyal ve teknik altyapının yetersiz ve niteliksiz olduğu alanların iyileştirme, tasfiye, yenileme ve gelişimini sağlamak üzere ilgili idarelerce belirlenmiş alandır.

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde sanayi alanları, ticaret alanları, teknolojik parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla belediye meclisi kararı ile, kamunun mülkiyetinde ve kullanımında olan yerlerde ise belediye meclisi kararı ile birlikte belediyenin talebi ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilerek belirlenen alanlar (5393 sayılı Kanun uyarınca).

Kentsel Risk

Bir kentin afet risklerinin tümü. Doğal tehlikelere ilave olarak, kentin genel yerleşme düzeni, kentsel dokunun oluşturduğu riskler, kullanımdan kaynaklanan riskler, var olan yapılaşmadan gelen riskler, ulaşım sistemi ve altyapılardan kaynaklanan riskler, planlama ve yönetim zafiyetlerinden kaynaklanan risklerin tümüdür..

Kentsel Risk Analizi

Kentsel yerleşik çevrenin risk faktörleri ile birlikte değerlendirilmesi amacı ile afet tehlikeleri ve senaryoları, kentsel makroform, arazi kullanımı, kentsel doku, yapılaşma, ulaşım ve altyapının oluşturduğu afet risklerinin belirlenmesine yönelik çözümleme. Kentsel risk analizi, kentsel risk yönetimi ve afet dirençli planlamanın önemli bileşeni ve girdisidir.

Kentsel Risk Yönetimi

Doğa, teknoloji ve insan kaynaklı afetlerin yerleşim alanlarında yol açacağı sosyal, ekonomik, fiziki ve çevresel risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, bu riskleri giderecek ya da en aza indirecek önlemlerin alınmasının ve uygulanmasının sağlanması ve kaynak ve önceliklerin belirlenmesi üzere hazırlanan stratejik plan ve eylem programıdır.

Kentsel Yenileme

Çeşitli nedenlerle kentlerin zaman içinde eskimiş, köhnemiş, yıpranmış ve işlevini yitirmiş kesimlerindeki kentsel dokunun değiştirilmesi, ıslah edilmesi, yenilenmesi ve canlandırılarak kente yeniden kazandırılması çalışmasıdır.

Kerma

Yüksüz bir iyonlaştırıcı parçacık tarafından belli bir maddenin birim kütlesi başına serbest hale geçirilen, yüklü iyonlaştırıcı parçacıkların başlangıçtaki kinetik enerjilerinin toplamıdır. Kerma soğurulan doz ile aynı birimle ölçülür.

Kesici Takım

Talaşlı imalat işlemleri sırasında, şekillendirilecek malzemede kesme işlemlerini gerçekleştiren gerectir.

Kesici-Delici Atık

Enjektör ve diğer tüm tıbbi girişim iğneleri, lanset, kapiller tüp, bisturi, bıçak, serum seti iğnesi, cerrahi sütur iğneleri, biyopsi iğneleri, intraket, kırık cam, ampul, lam-lamel, kırılmış cam tüp ve petri kapları gibi batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklardır.

Kesici-Delici Atık Kabı

Kesici ve delici atıkların toplanması ve biriktirilmesi amacıyla kullanılan biriktirme kabıdır.

Kesimci

Kesimci, konfeksiyon ürünlerinin imalatı aşamasında tekstil atölyelerinin kesimhane bölümlerinde kumaş kontrolünün yapılması, pastal planının hazırlanması, kumaş ve yardımcı malzemenin kalıba göre istenen ölçü ve nitelikte kesilmesi, sınıflandırılması ve üretime sevk edilmesi işini yapan kişidir.

Kesin Borçlandırma

İhaleli ve emanet işlerde hak sahiplerine konutları teslim edildikten sonra kesin hesap sonucu birim konut için belirlenen maliyet, EYY’li (Evini Yapana Yardım) işlerde ise hak sahibine konutunu bitirmesi için yapılan toplam yardım miktarı üzerinden yapılan borçlandırma işlemidir.

Kesin Hasar Tespiti

Afet olayının devam etme olasılığı bulunan durumlarda, genelde ilk olayın üzerinden 10-15 gün geçtikten sonra yeniden yapılan hasar tespit çalışması. Bu tespitle, yapının onarılması veya güçlendirilmesine karar verileceğinden, yapıdaki hasar durumu ve tüm teknik özelliklerin dikkatle belirlenmesini gerektirir. Konutları hasar gören mülk sahiplerine afetler yasasına göre yapılması gereken tüm yardımlar, kesin hasar tespitleri sonucuna göre gerçekleştirilir.

Kesin Vaka

Olası vaka tanımına uyan olgulardan moleküler yöntemlerle SARS-CoV-2 saptanan olgular.

Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemi (KGHS)

Afet ve acil durum yönetim merkezleri arasında sürekli ve güvenli iletişimi sağlayan, Başkanlıkça kurdurulan iletişim sistemi. Kablo, GSM, Uydu, HF vb iletişim ortamları anahtarlamalı olarak kullanılarak, merkezler arasında; ses, resim, görüntü, e-posta, video konferans, veri iletişimi kesintisiz ve güvenli olarak sağlanır.

Keşişleme – Samyeli (GD)

İstanbul yöresinde güney doğudan esen, halk dilinde ve denizcilerin verdiği addır. Uludağ’ın eski adı olan keşiş dağının yönüne göre adlandırılmıştır. Gündoğusu ve kıble arasında 135 dereceden esmektedir.

Kesme Hızı

Kesici takımın iş parçasının çevresinde bir dakikada metre cinsinden aldığı yoldur.

Kesme Vanası (PKD Akaryakıt)

Normal olarak açık olup, ısı ve darbe ile harekete geçen, basınç kaynağından gelen akışı önlemek üzere kapanan ve kapalı kalan vanadır.

Kıble (G)

Güneyden esen ılık hava getiren rüzgârdır.

Kıç

Teknenin geri /arka tarafıdır.

Kıç Ayna

Teknenin kıç şeklini düzleştirmek için kıç bodoslamaya bağlanan enine yapı elemanıdır.

Kıç Bodoslama

Omurgadan kıç tarafa kaldırılan dik kısımdır.

Kil

Sodyum (Na), Kalsiyum (Ca), Potasyum (K) ve Magnezyum (Mg) elementlerini yapısında bulunduran alüminyum silikat mineralleridir. Geniş yüzey alanına sahip olmaları sebebiyle pek çoğu iyi bir soğurma malzemesi olarak kullanılırlar.

Kil Kiremit

Eğimli çatılarda sürekli olmayan (bindirmeli) kaplama için kullanılan, katkı maddesi kullanılarak veya kullanılmaksızın hazırlanan kilden, şekil verme (çekme ve/veya presleme yolu), kurutma ve pişirilme işlemleri uygulanarak imal edilen çatı kaplama malzemeleridir.

Kılavuz Kaptan

Kılavuz kaptan yeterlik belgelerinden birisine sahip olarak; gemi kaptanına, yetkili kılavuz kaptan belgesi ile yetkilendirildiği alan dahilinde uluslararası denizcilik teamüllerine göre geminin seyir ve manevrasına yönelik konularda danışmanlık yapan ve gemi kaptanının sorumluluğu esas olmak üzere hizmetleri seyir ve manevra ile sınırlı olarak gemiye kılavuzluk eden kişidir.

Kılavuz Raylar

Kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığına kılavuzluk eden asansör kısımlarıdır.

Kılavuzlar (SÇP)

Çalışma plâtformu için yataklama sağlayan sütun parçalarıdır.

Kılavuzsuz Yük

Askıda iken serbest olan yüktür.

Kilit Açılma Bölgesi

Durak kapısı kilidinin açılmasına izin verilebilmesi için, kabin tabanının durak seviyesinin altında ve üstünde bulunması gereken bölgedir.

Kilo

Temel birimin 1000 ile çarpıldığını ifade eden ön ektir.

Kimya Mühendisi

Kimya Mühendisi, maddelerin kimyasal değişimlerini belirleyen koşulları inceleyen kimyasal madde üretecek tesislerin tasarlanması, kurulması ve işletilmesi alanlarında çalışan kişidir.

Kimya-Biyoloji Mühendisi

Kimya-Biyoloji Mühendisi, kimya mühendisliğine biyoloji tabanını entegre ederek hayat bilimleri, genom teknolojisi ve biyoteknoloji konularında mühendislik disiplinlerine yönelik çalışmalar yapan kişidir.

Kimyasal Ajan Simulantı

Kimyasal savaş ajanlarının kimyasal özellikleri ve reaktivitelerine yakın özellikler gösteren, bilimsel araştırmalar ve ekipman testlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş kimyasal maddelerdir.

Kimyasal İndikatör

Sterilizasyon etkinliğinin araştırılmasında kağıt bant veya benzeri bir taşıyıcıya emdirilmiş yüksek ısı ile renk değiştiren kimyasal maddedir.

Kimyasal Kaza

İnsan hayatı veya çevre için tehlikeli olan kimyasal maddelerin çevreye kasıtsız olarak yayılımıyla sonuçlanan olaylardır.

Kimyasal Kontaminasyon

Kimyasal ajanların insanlar, kıyafetler, araç-gereçler veya alanlar üzerinde meydana getirdiği kirliliktir.

Kimyasal Madde

Doğal halde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında kullanılan veya atıklar da dâhil olmak üzere ortaya çıkan, bizzat üretilmiş olup olmadığına ve piyasaya arz olunup olunmadığına bakılmaksızın her türlü element, bileşik veya karışımlardır.

Kimyasal Maddelerin Kullanıldığı İşlemler

Bu maddelerin üretilmesi, işlenmesi, kullanılması, depolanması, taşınması, atık ve artıkların arıtılması veya uzaklaştırılması işlemlerdir.

Kimyasal Olay

İnsan hayatı ve/ veya çevre için tehlikeli olan kimyasal maddelerin yayılımı ile sonuçlanan olaylardır.

Kimyasal Özellik

Maddenin içyapısı ile ilgili özelliktir.(yanıcı olup olmaması, asidik, bazik oluşu vs.)

Kimyasal Risk Etmenleri

Doğal halde bulunan, üretilen, bir işlem sonrasında oluşan, atık olarak meydana gelen, kazara oluşan her türlü element bileşik ve karışımların yol açabileceği patlama, oksitlenme, alevlenme, toksiklik gibi zararlı durumlardır.

Kimyasal Saldırı Tehlikesi İkazı

3 dakika süreli kesik siren sesi ile duyurulan radyoaktif serpinti tehlikesini ya da kimyasal saldırı tehlikesini işaret eden siyah ikaz. Tehlikenin cinsi radyo ve televizyonlardan duyurulur.

Kimyasal Savaş

Kimyasal maddelerin toksik ve öldürücü özelliklerinin silah olarak kullanıldığı savaştır.

Kimyasal Savaş Ajanı

Öldürmek, yaralamak, insanları etkisiz hale getirmek, bitkisel ve hayvansal besin kaynaklarını, besin stoklarını kirletmek ve yok etmek, ekonomik önemi olan hedefleri işlemez hale getirmek, kaosa ve paniğe neden olmak amacıyla spesifik hedeflere karşı kullanılan, yüksek toksisite potansiyeline sahip çeşitli yapılardaki kimyasal madde.

Kimyasal Silah

Kimyasal savaş ajanlarının hedef üzerine dağıtılması için kullanılan, bir veya daha fazla kimyasal ajan dağıtabilen ve bir taşıyıcı / dağıtıcı sistem içeren silahlardır.

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi

Kimyasal silahların geliştirilmesi,üretilmesi,stoklanması ve kullanılmasını yasaklayan 1997 yılında yürürlüğe girmiş ve uygulanması kimyasal silahların yasaklanması örgütü tarafından denetlenen bir sözleşmedir.

Kimyasal Tehlike

Canlılar üzerinde tahriş edici, yakıcı, felç edici veya öldürücü etkileri olan, deri, solunum veya sindirim sistemi yoluyla bünyeye girebilen gaz, sıvı ya da katı şekildeki toksik kimyasal maddelerin kasten veya kazaen çevreye yayılmasına neden olabilecek her türlü tehlikedir.

Kimyasal Tehlike (KBRN)

Kimyasal özelliği nedeniyle öldürücü( Sinir gazları), yaralayıcı ve tahriş edici özellikler gösteren, sis ve yangın meydana getiren Katı, Sıvı, Gaz ve Aerosol halindeki maddelerin ortaya çıkardığı tehlikedir.

Kimyasalların Güvenlik Kodları (S Kodları)

Kimyasalların özel risklerine karşı alınması gereken önlemleri belirten güvenlik kodlarıdır. Güvenlik kodlarının anlamları şöyle yorumlanmalıdır: S1 : “Kilit altında” saklayınız. S2 : “Çocukların ulaşamıyacağı yerde” saklayınız. S3 : “Serin yerde” saklayınız. S4 : Yaşam alanlarından uzak tutunuz. S5 : Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği ” … sıvısı içinde” saklayınız. S5.1 : Su içinde saklayınız. S5.2 : Petrol içinde saklayınız. S5.3 : Parafin yağı içinde saklayınız S6 : Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği “…… inert gazı altında” saklayınız. S6.1 : Azot altında saklayınız. S6.2 : Argon altında saklayınız. S6.3 : Karbon dioksit altında saklayınız. S7 : Kimyasalı barındıran kabı, “sıkıca kapalı tutunuz.” S8 : Kimyasalı barındıran kabı, “kuru tutunuz.” S9 : Kimyasalı barındıran kabı, “iyi havalandırılmış bir yerde saklayınız.” S12 : Kimyasalı barındıran kabı, “sımsıkı kapalı (gaz sızdırmaz şekilde kapalı) tutmayınız.” S13 : “İnsan ve hayvanların besin maddelerinden uzakta” saklayınız. S14 : Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği ve kimyasal ile uyumsuz olan “………….. maddesinden /maddelerinden uzak tutunuz. S14.1 : İndirgenlerden, ağır metal bileşiklerinden asitlerden ve bazlardan uzak tutunuz. S14.2 : Yükseltgenlerden, asidik bileşiklerden ve ağır metal bileşiklerinden uzak tutunuz. S14.3 : Demirden uzak tutunuz. S14.4 : Su ve bazlardan tutunuz. S14.5 : Asitlerden uzak tutunuz. S14.6 : Bazlardan uzak tutunuz. S14.7 : Metallerden uzak tutunuz. S14.8 : Yükseltgenlerde ve asidik bileşiklerden uzak tutunuz. S14.9 : Kolay alev alıcı organik maddelerden uzak tutunuz. S14.10 : Asitlerden, indirgenlerden ve alev alıcı maddelerden uzak tutunuz. S14.11 : Alev alıcı maddelerden uzak tutunuz. S15 : Isıdan uzak tutunuz (koruyunuz). S16 : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz ve yakınında sigara içmeyiniz. S17 : Yanıcı maddelerden uzak tutunuz. S18 : Kimyasalı barındıran kabı açarken ve tutarken özen (dikkat) gösteriniz. S20 : Alev alıcı maddelerden uzak tutunuz. S21 : Kimyasal ile çalışırken, sigara içmeyiniz. S22 : Kimyasalın tozunu solumayınız. S23 : Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği “gaz/buhar/duman/sprey vb. formlarında solumayınız.” S23.1 : Gaz olarak solumayınız. S23.2 : Buhar olarak solumayınız. S23.3 : Sprey halinde solumayınız. S23.4 : Dumanlarını solumayınız. S23.5 : Buhar ve sprey halinde solumayınız. S24 : Kimyasalın “deri ile temasından” kaçınınız. S 25 : Kimyasalın “göz ile temasından” kaçınınız. S 26 : Kimyasalın “gözle teması” halinde, “gözü bol su ile defalarca yıkayınız.” S 27 : Kimyasalın bulaştığı tüm giysileri derhal çıkarınız. S 28 : Kimyasalın “deri ile teması” halinde, “deriyi üretici firmanın önerdiği bol miktarda ………………………….. ile yıkayınız.” S. 28.1 : Bol miktarda su ile yıkayınız. S. 28.2 : Bol miktarda su ve sabunla yıkayınız. S 28.3 : Bol miktarda su, sabun ve mümkünse polietilen glikol 400 ile yıkayınız. S 28.4 : Bol miktarda polietilen glikol 300 ve etanol (2:1) karışımı ile ve daha sonra su ve sabunla yıkayınız. S 28.5 : Bol miktarda polietilen glikol 400 ile yıkayınız. S 28.6 : Bol miktarda polietilen 400 ile yıkayıp ardından bol su ile durulayınız. S 28.7 : Bol miktarda su ve asitli sabun ile yıkayınız. S 29 : Lavobaya dökmeyiniz. S 30 : Kimyasala asla su ilave etmeyiniz. S 33 : Elektrostatik yüklemelere karşı önlem alınız. S 34 : Çarpma ve sürtünmeden kaçınınız. S 35 : Kimyasal ve onu barındıran kap, en uygun şekilde imha edilmelidir. S 35.1 : Kimyasal ve onu barındıran kap, imha edilmeden önce % 2’lik NaOH ile muamele edilmelidir. S 36 : Kimyasalla çalışırken uygun niteliklerde “koruyucu giysiler” giyiniz. S 37 : Kimyasalla çalışırken, uygun niteliklerde “koruyucu eldiven” kullanınız. S 38 : Havalandırmanın yetersiz olması durumunda, “maske” kullanınız. S 39 : Kimyasalla çalışırken “koruyucu gözlük/yüz maskesi” kullanınız. S 40 : Kimyasalla bulaşan zemini ve malzemeleri temizlemek için üretici firmanın önerdiği. “……………………..” kullanınız. S 40.1 : Bol miktarda su kullanınız. S 41 : Yangın ve/veya patlama durumunda dumanlarını solumayınız. S 42 : Kimyasalın “buharlaştırılması veya püskürtülmesi halinde, üretici firmanın önerdiği türden maske kullanınız. S 43 : Yangın anında üretici firmanın önerdiği yangın söndürücüsünü kulanınız. (Suyun yangın riskini arttırması halinde “asla su kullanmayınız” ifadesinin varlığı kontrol edilmelidir). S 43.1 : Yangın anında, “su” kullanınız. S 43.2 : Yangın anında, “su veya toz söndürücü” kullanınız. S 43.3 : Yangın anında, “toz söndürücü kullanınız.” (Asla su kullanmayınız). S 43.4 : Yangın anında, “CO2 kullanınız. ” (Asla su kullanmayınız). S 43.6 : Yangın anında, “kum kullanınız.” (Asla su kullanmayınız). S 43.7 : Yangın anında, “metal yangın tozu kullanınız.” (asla su kullanmayınız). S 43.8 : Yangın anında, “kum, CO2 ve toz söndürücü kullanınız.” (Asla su kullanmayınız). S 45 : Kendizini iyi hissetmediğinizde veya kaza durumunda, “derhal doktora başvurunuz.” (mümkünse, kimyasalın etiketini de doktora gösteriniz). S 46 : Kimyasalın yutulması halinde derhal doktora başvurunuz. (Doktora kimyasalın kabunu veya etiketini gösteriniz). S 47 : Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği .”………………………..°C sıcaklığın altında” tutunuz. S 48 : Kimyasalı üretici firmanın önerdiği .”……………………… maddesi ile ıslak” tutunuz. S 48.1 : Su ile ıslak tutunuz. S 49 : Kimyasalı “orjinal kabında” saklayınız. S 50 : Kimyasalı üretici firmanın önerdiği “…………………………. maddesi ile karıştırmayınız.” S 50.1 : Asitlerle karıştırmayınız. S 50.2 : Bazlarla karıştırmayınız. S 50.3 : Kuvvetli asitlerle, kuvvetli bazlarla veya demir olmayan metallerle ve tuzları ile karıştırmayınız. S 51 : Kimyasalı sadece “iyi havalandırılmış yerlerde” kullanınız. S 52 : İç mekanlardaki geniş yüzeylerin kullanımı için uygun değildir. S 53 : Kimyasala “maruz kalmaktan” kaçınınız. S 56 : Kimyasalın ve kabının imha edilmesini, “tehlikeli maddelere özel bir imha bölgesinde gerçekleştiriniz.” S 57 : Kimyasalın çevreye bulaşmaması için, uygun bir kap kullanınız. S 59 : Kimyasalın temizlenerek yeniden kullanını için üretici firmadan bilgi alınız. S 60 : Kimyasal ve kabı tehlikeli atık madde olarak imha edilmelidir. S 61 : Çevreye sızmasından bulaşmasından kaçınmak için, “özel güvenlik önlemlerinden yararlanınız.” S 62 : Kimyasalın yutulması halinde, hastayı kusturma yoluna gitmeyiniz. Derhal kimyasalın kabını veya etiketini yanınıza alarak, doktora başvurunuz.

Kimyasalların Risk Kodları (R Kodları)

Kimyasalların risklerini belirten kodlardır.

Kinetik Enerji

Bir cismin hızından dolayı sahip olduğu hareket enerjisidir.

Kiniş

Marangozlukta tahta üzerine boydan boya açılan, kesiti kare veya dikdörtgen biçiminde kanal.

Kırıcı

Taş ve çakılın belirli boyutlarda ve şekilde kırılmasını sağlayan, taşın cinsine ve nihai ürün özelliklerine göre çekiçli, konik, değirmenli tipleri olan makinedir.

Kırık

Doğrudan veya dolaylı darbeler ve bükülmeler sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasıdır.

Kirleten (Çevre)

Faaliyetleri sırasında veya sonrasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine, ekolojik dengenin ve çevrenin bozulmasına neden olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Kirleten Öder İlkesi

Kirliliğin üstesinden gelmek amacıyla düzenlenen ve kirletme bedelini kirleticinin karşılaması gerektiğinin savunulduğu ilkedir.

Kirli Balast

Duran veya seyir halindeki tankerden, gemiden veya diğer deniz araçlarından su üzerine bırakıldığında; su üstünde veya bitişik sahil hattında petrol, petrol türevi veya yağ izlerinin görülmesine neden olan veya su üstünde ya da su altında renk değişikliği oluşturan veya askıda katı madde/emülsiyon halinde maddelerin birikmesine yol açan balast suyudur.

Kırma Çatı (Dört Eğimli)

Basit şekliyle dikdörtgen bir plan üzerine kurulan çatılardır. Dört tarafında ikisi üçgen ikisi eşkenar dikdörtgen çatı yüzeyler görülür. Damlalık (saçak) binanın dört tarafında aynı seviyede dolaşır.

Kırmızı Alarm

3 dakika süren, yükselip alçalan dalgalı siren sesi ile hava saldırısı tehlikesi olduğunu işaret eden kırmızı tehlike işaretidir.

Kısa Devre

İşletme bakımından birbirine karşı gerilim altında olan iletkenler (ya da aktif bölümler) arasında, bir arıza sonucunda oluşan iletken bağlantıdır.

Kısa Kolon

Yapıda bir kolonun bulunduğu yere bağlı olarak, tasarlandığından daha kısa bir boya sahip olarak davranması durumudur.

Kısa Mesafe Tedavisi

Bir veya bir grup kapalı kaynağın cilt, doku içi veya doku arasına uygulanması esasına dayanan bir tedavi yöntemidir.

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kolları.

Kişiler Hukuku

Kişiler hukuku, temelde kişiyi soyut bir şekilde ele alıp inceler. Bu çerçevede hak sahibi olan kişilerin türlerini, ehliyetlerini, kişisel durumlarını, yakınlarıyla olan ilişkilerini (hısımlık), belli yer ile olan ilgilerini (ikametgâh), kişiliğin başlangıcı, sona ermesi ve kişiliğin korunmasını düzenler.

Kişisel Deniz Taşıtı

Birincil sevk sistemi olarak su jeti pompasına sahip içten bir sevk motorunun kullanıldığı oturan, ayakta duran veya diz çökmüş vaziyetteki bir kişi veya kişiler tarafından kumanda edilen, boyu 4 metreden küçük spor ve gezi amaçlı deniz taşıtı.

Kişisel İthalatçı

Ticari faaliyet amacı gütmeksizin, yurt dışından ithal ettiği bir ürünü, kendi kullanımı amacıyla hizmete sunan gerçek veya tüzel kişi.

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyilmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzeme veya kişiyi aynı anda bir veya daha fazla muhtemel risklere karşı korumak amacıyla imalatçı tarafından bir bütün haline getirilmiş birçok cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş bir donanımı; veya belirli bir faaliyetin yapılması için korunma amacı olmaksızın, taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemelerdir.

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) (KKD İş. Bul. H.Y.)

1) Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazlardır, 2) Kişiyi bir veya birden fazla riske karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş donanımdır, 3) Belirli bir faaliyette bulunmak için korunma amacı olmaksızın taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemedir, 4) Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçalardır.

Kişisel Koruyucu Ekipman

KBRN ekiplerinde görev alan personelin kullanacağı şahsi koruyucu kıyafet, maske, eldiven ve bot ile kişisel arındırma kitleridir.

Kişisel Radyasyon Ölçüm Cihazı

Maruz kalınan kişisel radyasyon dozlarını ölçmekte kullanılan iyon odaları, film, cep, termolüminesansdozimetreler ve tüm vücut sayıcıları gibi cihazlardır.

Kişiye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmeti

Kişilerin hastalıktan korunması veya sağlıklı olma halinin sürdürülmesi amacıyla, kişiye yönelik olarak finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri.

Kısmen Tamamlanmış Makina

Başka bir makinaya veya kısmen tamamlanmış makinaya dahil edilerek, bir makinayı oluşturması amaçlanan, tahrik sistemi gibi, hemen hemen makina durumunda olan, ancak kendi başına belirli bir uygulamayı gerçekleştiremeyen parçalar topluluğudur.

Kısmi Süreli Çalışma

İşçinin, işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yaptığı çalışmadır.

Kısmi Süreli İş Sözleşmesi

İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir.

Kitle İmha Silahı

Biyosfere, doğal ve insan yapımı yapılara ve/veya çok sayıda insana büyük ölçüde zarar veren KBRN madde içerikli ve diğer konvansiyel silahtır.

Kitlesel Destek

Afetten etkilenen afet mağdurlarını korumak için yapılan eylem, toplu bakımdır.

Kıtlık

Meteorolojik, çevresel veya beşerî ve sosyoekonomik nedenlerle oluşan ve çok sayıda insanı etkileyen yiyecek maddesi sıkıntısıdır.

Kıvılcım

1) Demir, çelik ve taş gibi maddelerin birbirleri ile güçlü bir şekilde çarpışmasında sıçrayan ateş durumundaki zerredir. 2) Yanmakta olan bir maddeden herhangi bir etki sonucu kopup sıçrayan küçük ateş parçasıdır.

Kıyı Bölgesi Yönetimi

Kıyı sularının ve su havzalarının kirlilikten korumak ve azami yararı sağlamak amacıyla yönetimidir.

Kıyı Sürüklenmesi

Kırılan dalgaların oluşturduğu akıntılarla kumların denize çekilmesi. Bu durum kıyı koruma planları açısından önem taşır.

Kıyı Tesisi

Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin emniyetli bir şekilde yük veya yolcu alıp verebilecekleri ya da barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra, platform ile buralara ilişkin demir yerleri, yaklaşma alanları, kapalı ve açık depolama alanları, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapılardır.

Kızılötesi Uydu Görüntüsü

Uydu üzerinde bulunan ısıya duyarlı (termal) algılayıcılar tarafından elde edilen yeryüzü görüntülerine verilen ad. Orman yangınlarıyla mücadelede, okyanus yüzeyindeki sıcaklık değişiminin izlenmesinde ve benzeri alanlarda kullanılmaktadır.

Klasik Islah

Klasik bitki ıslahında, istenen özelliklerde yeni bitki/ürün çeşitleri veya soyları üretmek amacıyla yakından veya uzaktan akraba bireyler kasıtlı olarak melezlenir. Bitki melezlemesinde, bir çeşit veya soyun özellikleri/genleri yeni bir genetik arka plana ilave edilir.

Klavuz Çekme

İş parçası üzerindeki önceden açılmış deliklerde, vida ve cıvataların ihtiyaç duydukları dişlerin oluşturulması işlemidir.

Klepa

Kanat tahtalarını birbirine birleştirmekte kullanılan ahşap elemanlar.

Klepe

1) Kapak. 2) Bir borudan geçen akışkanın geçtiği yönde açılıp, ters yöne akmak istemesi halinde otomatik kapanır kapaklı vana.. 3) Genellikle pistonlu pompalarda akışkanın geçtiği muayyen geçitleri tıkayan yaylı kapak veya bilyelerdir.

Klik

İki parke elemanını yan yana ve boy yönünde birbirine geçmesini ve kilitlenmesini sağlayan profilli yapıdır.

Klima

Besleme havasının, gereken kuru termometre sıcaklığına kadar ısıtılarak; gerekli yaş termometre sıcaklığını verecek şekilde nemlendirerek ya da kurutarak; içinde toz, sağlığa veya üretime zararlı gaz, bakteri vb. maddeler kalmayacak şekilde filtre ederek; insanı rahatsız etmeyecek veya üretimle ilgili işlemleri bozmayacak bir hızda hazırlanması işlemidir.

Klimatolojik Afet

Sıcak dalgası, soğuk dalgası, kuraklık, dolu, hortum, yıldırım, kasırga, tayfun, sel, siklonlar, tornado, tipi, çığ, aşırı kar yağışları, asit yağmurları, sis, buzlanma, hava kirliliği, orman yangınları gibi iklim koşullarıyla ilgili afettir.

Klonlama

Eşeyli üreme olmaksızın, DNA’nın genetik kopyasının oluşturulması (bir organizmanın bir bölümü veya tamamı olabilir.

Klor (Cl)

Kalıcı olmayan, gözleri ve boğazı tahriş eden ve ölüme yol açabilen boğucu bir ajandır. Klor elementi aynı zamanda endüstride ve evsel ürünlerde de kullanılmaktadır.

Koça

Vinç’in kargo halatlarının bağlı olduğu, ucundaki V kanca sayesinde spreader, polip, kapma, çelik halat, sapan gibi aparatların takılabildiği mekanik ve elektrikle çalışan aksam.

Koçluk

Koçluk, bir kişinin, takımın, sistemin ya da kurumun gelişimi için verilen destek hizmetinin genel adıdır. Koç bu desteği vermek üzere gerekli donanıma ve araçlara sahip olan yetkin kişidir. En yaygın olarak yapılan koçluk bireysel koçluktur. Bu birey çalışan, yönetici, öğrenci ya da herhangi birisi olabilir. Bu süreçte koçun tüm çabası, bireyin kendini tanımasına, potansiyelini keşfetmesine, güçlü ve gelişim alanlarını belirlemesine, gelişim önceliklerini netleştirmesine ve bu öncelikler doğrultusunda gelişimin gerçekleşmesine yardımcı olmak şeklindedir. Bu açıdan koçluk, kişinin potansiyeline ulaşmasını destek olan dönüştürücü bir süreçtir. Özyönetim, dinleme, analitik düşünme, soru sorma ve geri bildirim verme koçluk sürecinin başarısı açısından özellikle önemli becerilerdir.

Kod Numarası

Paket malzemeleri üzerine yerleştirilen kodların tasnif amaçlı referans numaralarıdır.

Kojenerasyon

Isı ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin aynı tesiste eş zamanlı olarak üretimi.

Kökenci

Yangına müdahale etmek için serilen müdahale hortumunun ucundaki lansı tutan görevli personele yardım eden ikinci personeldir. (müdahale ekibi)

Koku

İnsanda koku alma duygusunu harekete geçiren ve kokunun algılanmasına neden olan uçucu maddelerin yarattığı etkidir.

Kol Genişliği

Merdiven basamaklarının üzerine dizili olduğu eğik döşemenin genişliğidir.

Kolay Alevlenir Madde

Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen maddeyi veya ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki maddeyi veya parlama noktası 21°C’nin altında olan sıvı haldeki maddeyi veya su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz yayan maddelerdir.

Kolera

Vibrio cholera adlı bakterinin sebep olduğu akut ve şiddetli ishal ile seyreden bağırsak enfeksiyonuna bağlı bir hastalıktır. Hastalık insanlarda mikroorganizmayla kontamine olmuş suyun ya da besinin tüketilmesi sonucu ortaya çıkar. Vücuda giren bakteri bağırsakta ürer ve ishale sebep olan bir toksin salgılar. Su kaynaklarını kontamine etmek suretiyle biyolojik savaş ajanı olarak kullanılabilir.

Kollektif Eşdeğer Doz

Belirli bir kaynaktan radyasyona maruz kalan bir toplum grubunun aldığı toplam doz olup gruptaki insanların ortalama eşdeğer dozu ile gruptaki insan sayısının çarpımına eşittir. Birimi insan- sievert’tir.

Kolon (inşaat)

Düşey taşıyıcı betonarme elemanı.

Kolon Hattı (Elektrik)

Tüketiciye ait ilk dağıtım noktası ile öteki dağıtım noktaları arasındaki yada tablolar arasındaki hatlardır.

Kombi Araç

Araç üzerinde su tankı ile birlikte otomatik merdiven olup, hem söndürme hem de kurtarma olaylarında kullanılan itfaiye aracıdır.

Komparatör

İş parçalarının ölçülerinin toleranslara uygunluğunu, belirli bir temel ölçü değerine göre belirlemeye yarayan, analog ve dijital türleri olan karşılaştırmalı ölçüm düzeneğidir.

Kompost

Organik esaslı atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılması suretiyle üretilen malzeme.

Kompresör

Mekanik enerjiyi basınç enerjisine çeviren makinalardır.

Komuta Kontrol Merkezi

İl ambulans servisine bağlı 112 acil sağlık çağrı merkezlerinden yapılan olay komutası ve olay yönetimini, raporlandırılmasını, Sağlık Bakanlığının bilgilendirilmesini, acil sağlık ekiplerinin yönetimi ve yönlendirilmesini, hasta nakilleri, hastane acil servisleri, kara, hava ve deniz ambulanslarının diğer kurumlarla koordinasyonunu sağlayan acil sağlık yönetim merkezidir.

Konaklama İşletmecisi

Konaklama hizmetleri sağlayan işletmelerde işleri planlayan, denetleyen ve yürütülmesini sağlayan yönetici kişidir.

Kondisyon

Fiziksel dayanıklılık göstergesi veya nefesi kontrol edebilmedir.

Kondüksiyon (İletim)

Bir cisimden diğerine ısı, iki cismin birbiriyle temas etmesi veya aralarında iletken bir bağlantı kurularak iletilmesidir.

Konfederasyon

Değişik işkollarında en az beş sendikanın bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluş.

Konfigürasyon (İskele)

Bağlantı tertibatları vasıtasıyla bir araya getirilmiş bileşenlerin özel düzendir.

Kongre ve Fuar Hostesi

Kongre ve Fuar Hostesi belirli bir süre içinde, kongre, fuar, seminer, sergi, toplantı gibi organizasyonlarda salon ve sergi alanlarını (stand) düzenleme, müşteri hizmetleri ve kayıt kabul işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Konjesyon

Toplardamarlardaki kanın dönüşünün engellenmesi ya da yetersizliği sonucu kanın organ ya da dokuların bir bölgesinde ya da tamamında birikmesidir.

Konkasör

Yapım işlerinde kullanılacak agregaları elde etmek için, tüvenan malzemenin kırılarak ve elenerek belirli tane boyutlarına ayrılmasını sağlayan tesisdir.

Konsantrasyon

Bir kimyasal karışım içerisindeki belli bir madde miktarının toplam hacme bölünmesi sonucu elde edilen değerdir.

Konsantrasyon (İtf)

(1)Bir eriyikte suyun buharlaştırılması suretiyle erimiş madde oranının arttırılması. (2) Bir konuya zihinsel olarak belli bir süre odaklanabilmektir.

Konsantrasyon Sınır Değeri

Bir madde veya karışım içindeki herhangi bir sınıflandırılmış safsızlığa, katkı maddesine veya her bir bileşene ilişkin, madde veya karışımın sınıflandırılmasını etkileyecek özel veya genel konsantrasyon sınır değeridir.

Konsültasyon

Kariyer psikolojik danışmanının hizmet alacaklarla ilgili değerlendirme sürecinde diğer uzman/uzmanlarla, aile ve benzeri diğer kişilerle bilgi ve görüş alışverişinde bulunmasıdır.

Kontaminasyon

Bir kimya harbi maddesinin personel, giyecek, yiyecek, teçhizat, silah, mühimmat, araç, malzeme, eşya, bina ve arazi üzerine tehlikeli miktarda bulaşmasıdır.

Konteyner (ADR)

Bir taşıma donanımı parçası olarak, yükleme biçimi korunarak veya bozulmadan birden çok taşıma türüyle taşınmasına imkân verebilen, taşıma yolunda aktarma ve istiflemeye, kolaylıkla doldurulup boşaltılmaya, birçok kez kullanılmaya uygun ve dayanıklı malzemeden imal edilmiş kaptır.

Kontra Omurga

Ana omurganın aşınmaması için altına konan ahşap veya metal parçadır.

Kontrol Mühendisi

Kontrol Mühendisi elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel otomasyon sistemlerinin üretiminde çalışan kişidir.

Konum Planı

Bir arsa üzerinde yapılan, blok veya ayrı ayrı birden fazla yapının, arsa içindeki konumu, varsa özel yol, yeşil alan, spor tesisleri gibi ortak yerleri gösterir biçimde yapılmış ve belediyece onanmış plandır.

Konum Verisi

Kullanıcının acil yardım çağrı hizmetlerini aramakta kullandığı cihazın yaklaşık olarak bulunduğu yere ilişkin koordinatlar ve ilgili diğer parametrelerle tanımlı alan verisidir.

Konut

Ticari amaç gözetmeksizin bir veya birçok insanın iş zamanı dışında barınma, dinlenme ve uyuma amacıyla ikamet ettiği, imar planında bu amaca ayrılmış olan yerdir.

Konut Kapıcısı

Ana taşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişi.

Konut Rayiçleri Değerlendirme Komisyonu

Fiyat takdir komisyonunca belirlenen, artan konutların rayiç bedellerini AFAD’da kesinleştiren komisyondur.

Konveksiyon (Taşınım)

Isının sıvıların veya havanın hareketiyle iletilmesidir.

Konveyör

Üzerinde veya içinde bulunan malzemeyi yatay ve dikey yönde belirli bir yere taşıyan ekipmandır.

Koordinasyon

Afete uğramış veya uğraması muhtemel toplulukların kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarını birlikte belirleyerek yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla mevcut kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanmak amacıyla uyum ve birliktelik içinde çalışmasıdır.

Koordinasyon (İtf)

1) Belli bir amaca ulaşmak için türlü işler arasında bağlantı, uyum, düzen sağlama.(2) Bir kuruma bağlı çeşitli birimler arası işbirliğini sağlamaktır.

Köpük

Deterjan+su+hava karışımından mekanik olarak elde edilen, yağ veya sudan daha düşük yoğunlukta, düşey ve yatay yüzeylere kuvvetle yapışabilen, yanan sıvının üzerinde bir örtü meydana getirerek havanın içeri girmesini, patlayabilen gazların dışarı çıkmasını önleyen, bu özelliklerini uzun süre devam ettirebilen, küçük kabarcıklardan meydana gelen kararlı bir kütledir.

Kor

Yanıcı maddenin alevini tümüyle yitirdikten sonra geriye kalan ve yanmakta olan ateşli kömürlerdir.

Kör Kadı

Doğru bildiğini herkesin yüzüne çekinmeden söyleyen, sözünü esirgemeyen kimse.

Kör Nokta

Bir radyo vericisinin işaretlerinin yeterince iyi alınamadığı bölge, ölü bölgedir.

Korkuluk

Merdivenlerin boşluk tarafındaki ahşap parmaklığı, tırabzanıdır.

Korkuluk Sistemleri (Yapı işleri)

Tabandan en az 1 metre yükseklikte ve herhangi bir yönden gelebilecek 125 kg’lık darbeye karşı dayanıklı bir ana korkuluk, Yere bitişik olarak en az 15 cm yükseklikte topuk levhası(eteklik), Topuk levhası ile ana korkuluk arasındaki açıklık 47 cm’yi geçmeyecek şekilde bir ara korkuluk olması gereken sistemlerdir.

Korozif madde

Aşındırıcı, yakıcı, çürütücü maddelerdir. Kimyasal bir tepkime aracılığıyla doku hasarı yapabilirler.

Korozif madde:

Aşındırıcı, yakıcı, çürütücü maddelerdir. Kimyasal bir tepkime aracılığıyla doku hasarı yapabilirler

Korozyon

İnşaat çeliği ve benzeri metal yapı malzemelerinin maruz kaldıkları nem, su gibi dış etkiler nedeniyle kimyasal bozulmaya uğrayarak özelliklerini kaybetmesi durumudur

Koruma

Yangın yerinde talanın önlenmesi ve yangında zarar görmeyen malların emniyet kuvvetlerine teslimine kadar geçen süre içerisinde koruma altına almaktır.

Koruma Alanı

Taşınmaz mal, kültür ve doğa varlıklarının korunması ya da tarihi çevre içinde korunmaları zorunlu olan alandır.

Koruma Hat Sistemi

Yalıtım hatalarında yüksek dokunma geriliminin meydana gelmesin önlemek için gerilim altında olmayan tüm iletken tesis bölümlerini birbirine ve dokunulabilen iletken yapı bölümlerine, boru şebekeleri ve benzeri tesis bölümleri ile yıldız noktaları topraklanmamış şebekelerin topraklayıcılarına iletken olarak bağlanmasını sağlayan bir düzendir.

Koruma Potansiyel Dengelemesi

İletken kısımlar arasında yüksek gerilimlerin ortaya çıkmasını önlemek amacıyla yapılan düzenlemelerdir.

Koruma Setlerinin Güçlendirilmesi

Eskimiş, kısmen tahrip olmuş ve koruma özelliği azalmış seddelerin onarılması ve güçlü hâle getirilmesi faaliyetidir.

Koruma Topraklaması

Bir yalıtım hatasında (tam gövde teması) elektrik devresinin aşırı akım koruma aygıtları ile açılmasını sağlamak için, gerilim altında olmayan iletken tesis bölümlerinin topraklayıcılara yada topraklanmış bölümlere doğrudan doğruya bağlanmasıdır.

Korumalı İşyeri

İş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engellilere mesleki rehabilitasyon sağlamak ve istihdam oluşturmak amacıyla Devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen işyeridir.

Korumalı Yer Üstü Tankı (PKD Akaryakıt)

Fiziksel hasarlanmalara ve yüksek şiddette sıvı havuz yangınlarına karşı koruma sağlayan, tescillenmiş yer üstü tankıdır.

Korunan Alan

Nükleer tesisi dıştan gelecek tehlikelerden korumak amacıyla fiziksel engellerle çevrili, giriş ve çıkışı izne bağlı alanlardır.

Korunan Hacimden Ayrılmamış Dış YKS:

Yakalama ucu sistemi ve indirme iletkeni sisteminin, yıldırım akımı yolunun korunan hacim ile temas edecek biçimde konumlandığı bir YKS’dir.

Korunan Hacimden Ayrılmış dış YKS

Yakalama ucu sistemi ve indirme iletkeni sisteminin, yıldırım akımı yolunun korunan hacim ile temas etmeyecek biçimde konumlandığı bir YKS’dir.

Korunma

Çeşitli tehlikelerin sebep olabileceği afetlerden korunmak için genel anlamda alınan önlem. Bu amaçla uygulanacak, uzun vadeli politika ve programları da kapsamaktadır.

Korunma Düzeyi

Tehdidin türüne ve yoğunluğuna göre ekip personelin in kullanacağı koruyucu giysi ve donanımın seviyesidir.

Korunumlu Koridor veya Hol

Bitişik olduğu mekânlardan yangına karşı dayanıklı yapı elemanlarıyla ayırılmak suretiyle yangın etkilerinden korunmuş koridoru veya holdür.

Korunumlu Kullanım ve Hol

Bitişik olduğu mekânlardan yangına karşı dayanıklı yapı elemanlarıyla ayırılmak suretiyle yangın etkilerinden korunmuş koridoru veya holüdür.

Korunumlu Merdiven

Yangına karşı dayanıklı bir malzeme ile çevrili veya yangından etkilenmeyecek şekilde düzenlenen merdivendir.

Koruyucu (Makina)

makinaların transmisyon düzenlerinde, hareketli parçalarında ve operasyon noktalarında kullanılan koruma düzeni ile güvenli olmayan durumlarda kullanılacak durdurma sisteminin tümüdür.

Koruyucu Ayırma

Bir yalıtım hatasında dokunma gerilimi meydana gelmemesi için bir akım tüketim aygıtının bir ayırma transformatörü aracılığı ile besleme şebekesinden iletken olarak ayrılmasını sağlayan bir koruma düzenidir.

Koruyucu Eldiven

Radyasyona maruz kalma tehlikesini azaltmak amacı ile genellikle kurşunlu malzemelerden yapılmış eldivendir.

Koruyucu Engel

Radyasyona maruz kalma tehlikesini azaltmak amacı ile radyasyon şiddetini soğurucu malzemelerden yapılmış engeldir.

Koruyucu Giysi

İnsan vücudunu ve giysilerini radyoaktif maddeler ile kirlenmesini önlemek amacı ile kumaş, lastik veya çeşitli plastik maddelerden yapılmış, laboratuvar gömleği, tulum, eldiven, çizme vb. giysilerdir.

Koruyucu Kapsül

Radyoaktif maddelerin, sızmasını ve dağılmasını önleyecek normal şartlar altında şiddetli dış tesirlere dayanabilecek sağlamlıkta yapılmış koruyuculardır.

Koruyucu Sistemler (PKD)

Yeni başlamış patlamaları derhal durdurmak ve/veya patlama etki alanını sınırlamak için düşünülmüş olan, bağımsız sistemler olarak kullanılmak üzere ayrı olarak piyasada bulundurulan teçhizat bileşenleri dışındaki cihazlardır.

Koruyucu Teçhizat:

Çalışanların iş kazalarına uğramaları veya meslek hastalıklarına tutulmalarını önlemek üzere, çalışılan yerin özelliğine ve yürürlükteki mevzuata göre çalışma süresince kullanılma zorunluluğu olan malzemelerdir.

Koruyucu Yalıtma

İşletme yalıtkanlığına ek olarak yapılan ve gerilim altında olmayan iletken tesis bölümlerinin: işletme yalıtımının görev yapmaması durumunda gerilim altında kalmalarını önleyecek yada bunları dıştan örtecek biçimde yapılan yalıtmadır.

Köşe Pahı

Gizli dere içine veya Çatı yüzeyine serilen örtü tipi malzemelerin çatı duvar veya çatı kalkan duvar birleşim noktalarında, duvar yüzeyine rahatlıkla döndürülebilmesi için oluşturulan pahlardır.

Koşullu Gönderme

Mevcut standartlara tam olarak uymayan radyoaktif maddenin, kurumun öngördüğü özel koşullar veya kurumun onayladığı koşullarla gönderilmesi demektir. Yurt dışına göndermelerde, ilgili diğer ülkelerin yetkili makamlarının onayını almak gerekmektedir.

Kovuşturma

İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evredir.

Kovuşturma (Hukuk)

İddianamenin savcılık aşamasından sonra mahkemenin kabul etmesiyle savcılıktan sonra karar verilmesine kadarki süreçtir.

Krater Gölü

Eski volkan kraterlerinin ağzında oluşan küçük göl, yanardağ ağzı gölü. Ülkemizdeki en büyük krater gölü, en son 1441 yılında faaliyet göstermiş olan Nemrut Dağı’ nda bulunmaktadır.

Kren

Vinç kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Kullanıldığı iş alanına göre çeşitli hareket kabiliyetlerine sahip olan bu kaldırma makineleri; kaldıracağı yükün cinsine göre kanca, çelik halat, çelik sepet ya da iki bölmeli açılıp kapanabilen çene şeklindeki kepçelerden de oluşabilir.

Kriko

Büyük yükleri, az bir yüksekliğe kaldırmaya veya hareketsiz cisimlere büyük basınç tatbik etmeye yarayan alettir.

Krip

Tektonik kaynaklı gerilmelere bağlı olarak fay zonlarında ve kütle hareketlerinde gözlenen belirli bir yönde, çok yavaş ve kesintisiz olan sürüklenme biçimindeki yer değiştirme hareketidir.

Kripto

Verinin güvenli iletilmesi ve saklanması amacıyla şifrelenmesi işidir.

Kritik Altyapı

İşlevlerini kısmen veya tamamen yerine getiremediğinde toplumsal düzenin sürdürülebilirliğinin veya kamu hizmetlerinin sunumunun olumsuz etkileneceği, ulaşım, haberleşme, enerji, su finans gibi sektörleri kapsayan ağ, varlık, sistem ve yapılar bütünüdür.

Kritik Grup

Belirli bir radyasyon kaynağı veya kaynaklarından ışınlanan ve en yüksek dozu alması ihtimali olan toplum üyesi kişilerden oluşan bir gruptur.

Kritik Kontrol Noktası

HACCP kalite sisteminde bir gıda güvenliği tehlikesini önlemek, ortadan kaldırmak ya da riski kabul edilebilir bir düzeye indirgemek için belirli bir kontrol önleminin uygulanmasının gerekli olduğu bir aşamayı belirtir.

Kritik Kütle

Fisyon yapabilen malzemenin kendi kendine zincirleme reaksiyon yapabileceği en küçük kütle miktarıdır.

Kritik Olay (KO)

Büyük kazaya sebebiyet verme potansiyeli olan bütünlük kaybıdır.

Kritik Organ

Radyonüklide veya radyasyona dozuna maruz kaldığında bütün vücutta ciddi hasarların oluşmasına sebep olan organdır.

Kritik Tesis

Alışılagelen ve acil durum gerektiren olağanüstü durumlarda toplumun ihtiyaçlarını sürdürmesi için gerekli olan birincil öneme sahip yapı, teknik yapı ve sistem. Bir afet sonrasında can ve mal kaybının azaltılması açısından kullanılması elzem olan önem katsayısı yüksek yapılardır.

Kritikalite

Bir nükleer reaktörün, zincirleme çekirdek bölünme reaksiyonunu kararlı olarak devam ettirdiği durumdur.

Kriyojenik Sıcaklık

-150°C ile mutlak sıfır (-273°C) arasındaki sıcaklıklardır.

Kriyojenik Tank

Çok düşük sıcaklıklardaki maddeleri depolamak için kullanılan tanklardır. Kriyojenik sıcaklıklar -150°C ile mutlak sıfır (-273°C) arasındaki sıcaklıklar olarak tanımlanır.

Kriyojenik Tanklar

-150°C ile mutlak sıfır (-273°C) arasındaki sıcaklıklar kriyojenik sıcaklıklar olarak da tanımlanır. Bu düşük sıcaklıklar; oksijen, hidrojen, helyum, argon ve azot gibi gazların sıvılaştırılmasında da kullanılmaktadır. Kyriyojenik tanklar, sıvı fazda bulunan gazları – sıvılaştırılmış doğalgaz(LNG), sıvılaştırılmış azot(LIN), sıvılaştırılmış argon(LAR), sıvılaştırılmış oksijen(LOX) – taşımak ve depolamak amacı ile üretilmektedir.

Kriz

Normal düzeni bozan, toplum için olumsuz sonuçlar doğurma olasılığı bulunan fiziksel, sosyal, ekonomik ve politik olayların ortaya çıkması hâli. Normal sistemi ve toplumun temel değerlerini önemli ölçüde tehdit eden, zaman baskısı ve stres altında önemli kararlar almayı gerektiren durumları kapsamaktadır. Mevzuatımızda ise, “devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü ile millî hedef ve menfaatlere yönelik hasmane tutum ve davranışların, Anayasa ile kurulan hür ve demokratik düzeni veya hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik şiddet hareketlerinin, tabii afetlerin, tehlikeli salgın hastalıkların, büyük yangınların, radyasyon ve hava kirliliği gibi önemli nitelikteki kimyasal ve teknolojik olayların, ağır ekonomik bunalımların, iltica ve büyük nüfus hareketlerinin ayrı ve birlikte ortaya çıktığı hâller” olarak tanımlanmaktadır.

Kriz Yönetimi

Kriz hâli şartları süresince uygulanan, durumu normale döndürmeyi amaçlayan geçici bir yönetim biçimi. Afet yönetiminden farkı, sürekliliğinin olmaması, belirli bir zamanla sınırlı bulunması, krizi gerektiren olay ve nedenler kalktığında sona ermesidir.

Krizle Müdahale Becerileri

Danışmanın kayıp, kaza, doğal afetler gibi kriz durumlarında, çalışmalarını bu acil durumlara odaklayabilme ve çeşitli müdahale teknikleriyle, danışanların bu olaylarla başa çıkabilmelerini sağlayabilme becerileridir.

Krizotil Asbest

Uluslararası piyasalarda lif uzunluğuna göre 7 ayrı grup halinde satışa sunulur. 1, 2 ve 3. grup asbestler lif uzunlukları en fazla olanlardır. Tekstil asbesti olarak da adlandırılırlar. İzolasyon malzemeleri de bu grup asbestlerden yapılır. 4. grup asbest basınca dayanıklı asbestli çimento borularında; 5. grup asbest, asbestli çimento levhalarının üretiminde; 6. grup asbest, asbestli çimento üretiminde; 7. grup asbest ise fren balataları gibi malzemelerin imalinde kullanılır. Daha düşük boyutlu asbeste ise toz asbest adı verilir.

Kroki

Kroki, bir yerin (bir binanın konumu, bir sokak yada mahalle vb.) kuş bakışı görüşünün küçültülerek, ölçüsüz olarak düzlem üzerine çizilmesine, kroki denir.

Kromozom

Özelliklerin kalıtımını belirler; uzun, ipliğe benzer bir yapıda proteinler ile bir DNA molekülünün birleşmesinden oluşur.

Krosidolit

Mavi Asbest. Afrika ve Avustralya orijinli silikatlardır. Asbestin en zararlı tipidir.

Kroz

Bir bağ işlemine başlarken halatın çıması veya bedeninin birbiri üzerine aykırı konulmasıdır.

Küçük Gerilim

Bir yalıtım hatasında yüksek dokunma gerilimi baş göstermemesi için, anma gerilimleri 42 volta kadar olan akım devrelerinin topraklanmadan çalıştığı bir korunma tedbiridir.

Küçük Veri

Küçük veri bir insanın algılayabileceği, anlayabileceği ve yönetebileceği, günlük ya da iş hayatında kullanabileceği miktarda veriyi ifade eden bir kavramdır. Devasa ölçekteki büyük verinin insanlar tarafından algılanabilmesi için onun anlamlı bilgiler halinde küçültülmesi ve özellikle görselleştirilmesi gerekmektedir. Büyük veriden damıtılan özet ve görsel bilgiler ve insanların kendi hayatlarındaki diğer kaynaklardan gelen bilgiler küçük veriyi oluşturur. Bu açıdan bakıldığında büyük veri makinelerin, küçük veri de insanların yönetebileceği veridir.

Kül

Bir maddenin yandıktan sonra geriye kalan yanmayan bölümüdür.

Kule Kilit Pimi

Vincin boom ve kulesinin şasi ekseninde dönmesini engelleyen, kule kilidi muhafazasına otomatik kumanda ile yerleşen donanım.

Kule Vinç

Malzemeleri ya da yükleri kaldırma ve iletme, yeni bir yöne dönerek veya hareket ederek aktarma, yerlerini değiştirme, yükleme, boşaltma işlerinde kullanılan, bom ucunda 400 kg yük taşıyabilen, dipte ise 4000 kg yük taşıma gücüne sahip makinedir.

Kullanıcı

Asansörden yararlanan kimsedir.

Kullanıcı Yükü (Yangın)

Herhangi bir anda, bir binada veya binanın esas alınan belirli bir bölümünde bulunma ihtimali olan toplam insan sayısıdır.

Kullanıcı Yükü Katsayısı (Yangın)

Yapılarda kişi başına düşen kullanım alanının metrekare cinsinden m2/kişi olarak ifadesidir.

Kullanılabilir Kabin Alanı

Döşemeden 1 mt. yükseklikte ölçülen, asansörün çalışması sırasında yolcu ve yüklerin yararlanabileceği alandır.

Kullanılabilir Platform Alanı (SÇP)

Çalışma platformunun zemin seviyesinde ölçülen alanıdır.

Kullanım (SEA Y.)

Her türlü işlem, formülasyon, tüketim, depolama, muhafaza, kaplara doldurma, bir kaptan diğerine aktarma, karıştırma, eşya üretimi veya diğer faaliyetlerdir.

Kullanma Hakkı

Bir yapıda kat mülkiyeti bulunanların, ortak malik sıfatıyla paydaşı oldukları yapıdaki genel yerler üzerindeki faydalanma hakkıdır.

Kültürel Duyarlık

Danışmanın danışanlarla ilişki kurarken, değerlendirme yaparken ve müdahalede bulunurken, onların kültürel özelliklerini göz önünde bulundurabilme becerisi ve tutumudur.

Kültürel Duyarlılık

Kültürel farklılıklarına değer yüklemeksizin, afetlerden ve acil durumlardan etkilenenlere onların toplumsal değerlerini ve normlarını göz önünde bulundurarak hizmet sunma anlayışıdır.

Kuluçka Süresi

Patojen ile ilk temastan hastalığın ilk belirtilerinin görünmeye başlamasına kadar geçen zamandır.

Kuluçka süresi KBRN

Belirli bir radyasyon dozuna maruz kalındıktan sonra, bu radyasyondan dolayı bir etkinin meydana çıkması için geçen süredir.

Kumanda Odası

Tesis operatörünün ve kumanda panelinin bulunduğu iklimlendirilmiş yerdir.

Kumanda Paneli

Tesis operatörünün bütün sistemi kontrol etmek için kullandığı paneldir.

Kumandan

(1)Bir asker topluluğunun başı, komutan, bey (2) İtfaiye de üst rütbeli amirlere karşı kullanılan bir hitap şeklidir.

Kumanya

Afet ve acil durum sonrasında ilk 72 saat içinde afetzedelerin acil beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla pratik, hijyenik ve sağlıklı koşullarda sunulan beslenme hizmeti türüdür.

Kundaklama

Kasıtlı ve planlı olarak yangın çıkarmak suretiyle zarar vermek,bir çeşit sobotajdır.

Küpeşte

Merdivenlerde iniş çıkışlarda kişilere destek sağlamak üzere korkulukların üzerine yerleştirilen profilli ahşap elemandır.

Kuraklık

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerine çıkması ve yıllık yağış ortalamalarının ise mevsim normallerinin altına düşmesinin sebep olduğu doğa kaynaklı afet. Meteorolojik açıdan, yağışların mevsim ortalama değerlerin % 80‘ in altına indiği geçici dönemler olarak tanımlanmaktadır. Hidrolojik açıdan ise, barajlar, göller, göletler ve yeraltı su seviyesinin uzun süreli yıllık ortalamalarının altına indiği geçici dönemdir. Tarımsal açıdan ise, insan ve diğer canlıların ihtiyacı olan su ve nemin yeterli ölçüde bulunamadığı dönemlerdir.

Kuraklık Endeksi

Uzun dönemli meteorolojik gözlem ve kayıtlar esas alınarak aşırı yağışlı ve aşırı kurak dönemleri aylar veya yıllar şeklinde gösteren cetveldir.

Küresel Isınma

Özellikle fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma ve sanayi süreçleri gibi çeşitli insan faaliyetleri ile atmosfere salınan sera gazlarının atmosferdeki birikimlerindeki hızlı artışa bağlı olarak oluşan, şehirleşmenin de etkisiyle doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi sonucunda yeryüzündeki ve atmosferin alt bölümlerinde sıcaklık artmasıdır.

Küresel Konum Belirleme Sistemi

Yeryüzünde bulunulan noktanın koordinatlarını ve deniz seviyesine göre yüksekliğini uydular vasıtasıyla belirleyen sistem. Bu işlemi yapan cihazlara kısaca GPS denilir. Fay zonları boyunca meydan gelen gerilim birikmeleri ve çok yavaş hareketleri izlemek için daha hassas GPS ölçümleri yapılır.

Kurşun Eşdeğeri

Aynı şartlar altında, radyasyon şiddetinde belirli bir malzeme kalınlığı ile aynı azalmayı sağlayan kurşun kalınlığıdır.

Kurtarma

Afet ve acil durumlarda yaralı olan ya da hayati tehlikesi bulunan, kendi başına kurtulamayan afetzede veya kazazedenin bulunduğu yerden güvenli bir yere alınmasıdır.

Kurtarma Tüneli

Isıya dayanaklı nitelikte çok özel kumaşlardan yapılmış, dakikada 15–20 kişiyi herhangi bir kattan güvenliğe ulaştırabilen tünel şeklinde bir kurtarma malzemesi. (Merdiven aracının kurtarma platformuna monte edilebilen tünel, değişik yükseklerde seri kurtarmayı mümkün kılacak şekilde parçalar halinde üretilmektedir.)

Kuru Boru Sistemi

Normalde içinde su bulunmayan ancak yangın durumunda itfaiyenin zemin düzeyinden su basabileceği düşey borudur.

Kuru Boru Sistemi (Yangın)

Normalde içinde su bulunmayan, yangın hâlinde itfaiyenin zemin seviyesinden su basabileceği borudur.

Kuru Borulu Yağmurlama Sistemi

Çalışma öncesi, kontrol vanasından sonraki boru hattı, basınçlı hava veya inert gaz ile dolu durumda tutulan otomatik söndürme sistemidir.

Kuru Buz

Kuru buz dondurulmuş karbon dioksittir. Karbon dioksit bileşiği normal şartlarda gaz halinde bulunur. Yüksek basınç altında sıvılaştırılan karbon dioksit gazı daha sonra laboratuvar ortamında gaz haline dönüştürülür. Kuru buzun yüzey ısısı, -78.5 derecedir.

Kuru Kimyevi Toz

Özellikle başlangıç düzeyindeki yangınların söndürülmesinde kullanılan önemli bir söndürme maddesi olup, ABC(Sodyum hidrojen karbonat, Amonyum fosfat, Amonyum sülfat esaslı), BC(Sodyum karbonat, Potasyum sülfat esaslı),D tozu(Sodyum klorür, Potasyum klorür esaslı) gibi çeşitleri vardır.

Kuru Sprinkler Sistem

Çalışma öncesi borularının çoğunluğu hava ile dolu durumda tutulan sprinkler sistemdir.

Kuru Temizlemeci

Kuru Temizlemeci, kirlenmiş deri ve tekstil ürünlerinin temizlenmesi, tekstil ürünlerinin boyanması, kolalanması ve ütülenmesi işlemlerini yapan kişidir.

Kuruluş

Sorumlulukları, yetkileri ve ilişkileri düzenlenmiş çalışan kişiler ve tesisler grubu.

Kuruluş (ISO 45001)

Hedeflere ulaşmak maksadıyla kendi sorumlulukları, yetkileri ve ilişkilerinin olduğu işlevlere sahip kişi veya kişilerdir. Kuruluş kavramı bunlarla sınırlı olmamakla birlikte anonim, kamu veya özel olmasına bakılmaksızın bağımsız tüccar, şirket, kuruluş, firma, girişim, merci, ortaklık, hayır kurumu veya derneği veya bunların bir bölümünü ya da birkaçını birlikte kapsar.

Kuruluş İçi Acil Durum Yönetim Merkezi (BEKRA)

Acil durum müdahale çalışmalarının yönetildiği ve koordine edildiği yerdir.

Kuş Gribi

Kuş gribi (avian influenza), influenza virüslerinden A tipinin neden olduğu ve kanatlılarda görülen bir enfeksiyon hastalığıdır. Hasta hayvan teması sonrası nadiren de olsa insana hastalık bulaşabilir.

Kuş Gribi Tehdidi

Tıptaki adı “H5N1” olan virüsün, insanlara da geçmesi ve göçmen kuşlarla taşınarak küresel bir tehlike hâline gelmesi durumu. “H5N1” virüsünün etkilediği kanatlı kümes hayvanlarıyla temas veya etlerinin iyice pişirilmeden yenilmesiyle insanlara bulaşmaktadır

Kuşak

Aynı çatı makası üzerindeki dikmeler, aşıklar, yanlama ve mertekleri her iki yüzeyden birbirlerine bağlayan, bağlandıkları parçalara “kertme” ile geçen, birleşim noktalarını kuvvetlendiren ve genellikle 5×10, 5×20 cm en kesitinde olan çatı elemanıdır.

Kuşak (Ahşap Kalıpçı)

Kolon, kiriş ve perde duvar kalıplarında kalıp yüzeylerini karşılıklı olarak desteklemekte kullanılan elemanlardır.

Kuşak (Ahşap Tekne)

Postaların üzerine çakılan, baştan kıça uzanan ve teknenin boyuna direncini arttıran yapı elemanıdır.

Kuşaklama

Aşıklara dik doğrultuda ve bir dikmenin iki yanında bulunarak merteklere kadar uzanan stabilite elemanlarıdır.

Kusturucu Ajan

Üst solunum yollarında kuvvetli bir tahriş ile birlikte kontrol edilemeyen öksürük, bulantı, kusma ve rahatsızlık hissi oluşturan kimyasal maddelerdir.

Kusur

Amaçlanan veya belirlenen bir kullanımla ilgili bir şartın yerine getirilmemesi.

Kusursuz Sorumluluk

Kaza kaçınılmazlık sonucu meydana gelmişse, kaza ile ilgili herhangi bir kişinin veya kuruluşun kusuru bulunmuyorsa, bu zararın belli oranlarda işçi ve işveren tarafından karşılanması yükümlülüğüdür.

Kütle

Bir maddenin uygulanan kuvvete karşı gösterdiği direnç veya evrenin her yerinde maddenin değişmeyen özelliğidir.

Kütle Hareketleri

Zemin veya kaya kütlelerinin yerçekiminin etkisiyle yamaçlardan aşağıya doğru yavaş veya hızlı bir şekilde kütlesel olarak yer değiştirme olayıdır.

Kütle Numarası

Bir atomun çekirdeğindeki proton ve nötronların toplam sayısıdır.

Kütük

Farklı ebatlarda dörtgen veya daire en kesitli masif veya lamine ahşaptan profilli veya profilsiz olarak üst üste yığılarak ev yapımında kullanılan, uçlarda kertme birleştirmesi olan modül elemandır.

Kutur (yüzük)

Yangınlara müdahale için kullanılan bazı lansların uçlarında bulunan ve su miktarını artırmak için sökülen vidalı parçadır.

Kuvvet

Duran bir cismi harekete geçirebilen, hareket etmekte olan bir cismi durdurabilen, cisimlerin hızını ve şeklini değiştirebilen etki. Kuvvet “F” harfi ile gösterilir ve “dinamometre” denilen yaylı kantarla ölçülür. Kuvvet birimi Newton(N) dur.

Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem Ağı

Yer hareketinin ivme kayıtlarını elde edebilmek için genellikle aktif fay zonları ile yapılara yerleştirilen ivmeölçer tipi sismik cihazlardan meydana gelen veri toplama ağı. Özellikle deprem mühendisliği açısından çok önem taşıyan bu veriler, depreme dayanıklı yapıların tasarlanmasında kullanılır.

Kuyu Üst Boşluğu

Kabinin gittiği üst durak seviyesinin üstündeki asansör kuyusu kısmıdır.

Kuyumcu

Kuyumcu, altın, gümüş ve benzeri kıymetli metalleri estetik anlayışla şekillendirme ve kıymetli taşlarla işleme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Kyoto Protokolü

İnsan kaynaklı faaliyetlerin neden olduğu küresel ısınmanın iklim üzerindeki etkilerine karşı uluslararası alanda atılan ilk ve en önemli adım olan, 1992’de Rio de Janeiro’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda imzaya açılan, 1994’te yürürlüğe giren BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ni (BMİDÇS – United Nations Framework Convention on Climate Change) güçlendirmek üzere hazırlanan uluslararası anlaşma. 1997’de imzalanan protokol, 2005’te yürürlüğe girebilmiştir. Kyoto Protokolündeki amaç, “atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun, iklime tehlikeli etki yapmayacak seviyelerde dengede kalmasını sağlamak”tır. Özellikle sanayileşmiş ülkelere bağlayıcı sera gazı salımında sınırlama ve azaltma yükümlülükleri getirmiştir. Kyoto Protokolü’nün süresi 2020’ye kadar uzatılmış olup, uygulamadaki sorun ve güçlükler dikkate alınarak, tüm ülkeleri kapsayan ve daha geniş çaplı bir anlaşmanın hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.