A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

G Sınıfı – Arazi Taşıtları

N1 sınıfı araçlardan azami kütlesi 2 tonu aşmayanlar ve M1 sınıfındaki motorlu araçlar, en az bir ön dingili ve en az bir arka dingili eşzamanlı tahrikli olarak tasarlanmış, bir dingilinin tahriki ayrılabilen araçlar dahil ve en az bir diferansiyel kilit mekanizması veya buna benzer işlevde en az bir mekanizması varsa ve tek araç için hesaplanan % 30’luk bir eğimi tırmanabiliyorsa, arazi tipi araç olarak kabul edilir.

Gabari

Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir.

Galon

Hacim ölçü birimi; 1 ABD galonu: 3,78 lt, İngiliz galonu:4,54lt

Gama Işını

Nükleer reaksiyonlar veya radyoaktif bozunmalar sonucu atom çekirdeklerinden yayınlanan elektromanyetik ışınlardır.

Garaj

Araçların, genellikle uzun süre durmaları için kullanılan, bakım veya servisinin de yapılabileceği kapalı veya açık olan yerlerdir.

Garanti Markası

Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etme ye yarayan işarettir.Garanti markasının, marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan işletmenin mal veya hizmetlerinde kullanılması yasaktır.

Gastronomi Uzmanı

Gastronomi Uzmanı; zengin Türk mutfak kültürünün geliştirilmesini, uluslararası düzeyde tanıtılmasını ve saygınlığının korunmasını sağlayan, modern ve klasik pişirme teknikleriyle yiyecek içecek yönetimi konularında donanımlı, gıda ham maddelerinin besin değerini kaybetmeden yemek pişirme kültür ve aktivitesini resim, heykel, müzik, felsefe ve görgü kuralları ile birleştirerek görsel şölen içerisinde sunabilen yönetici kişidir.

Gayri Safi Milli Hasıla

Ülkenin bir yıl içinde ürettiği sermaye, mal ve hizmetlerin veya yaratılan katma değerin toplamının nakit para cinsinden karşılığı. Bu, cari ve sabit fiyatlar olmak üzere iki farklı değişken esas alınarak belirlenmektedir.

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla

Ekonomide yerleşik olan üretici birimlerin belirli bir dönemde yurt içi faaliyetleri sonucu yaratmış oldukları tüm mal ve hizmetlerin toplam üretim değeridir.

Gayrisıhhi Müessese

Faaliyetiyle canlılara ve çevreye zarar veren veya zarar verme ihtimali olan iş yerlerine verilen genel ad. Gerek çıkardıkları duman, koku ve gürültü yönünden, gerekse yaptıkları faaliyet sonucunda oluşan katı, sıvı ve gaz hâlindeki zararlı atıkları yönünden insanlara ve doğaya fiziksel, ruhsal ve sosyal açılardan tehdit oluşturmayı kapsamaktadır.

Gaz

Kritik nokta üzerindeki akışkan bulunduğu sıcaklıkta basınçla sıvılaştırılmayan akışkandır.

Gaz Dedektörü (İtf)

Ortamda herhangi bir gaz kaçağını algılayan ve alarm veren elektronik cihazlar. Genellikle evlerin mutfak bölümlerinde bulunur.

Gaz Aİlesi

Bir Wobbe endeksi aralığı ile birbirine bağlı, benzer yanma davranışı gösteren gaz yakıtları grubudur.

Gaz Basınç Kaynağı

Asetilen, propan, hidrojen veya benzeri bir yanıcı gaz oksijen yardımıyla yakılarak istenilen kaynak ısısı elde edilir. Gazların her ikisi de tüplerden alınır. Kaynağın şekline ve kaynak yapılacak yüzeylerin cinsi ve kalınlığına göre hamlaçta gerekli olan ayarlamalar yapılır. Bu şekilde elde edilen sıcaklık 3000 dereceyi bulur.

Gaz Dedektörü

İlgili standardına uygun elektrik kesilmesine karşı kendinden bataryalı algılama ve uyarı cihazıdır.

Gaz Eritme Kaynağı

Oksi-asetilen kaynağı da denilir. Yanıcı gaz olarak kullanılan asetilen hamlaçta oksijen ile birleşerek yakılır. Elde edilen ısı ile, yanyana getirilen parçaların kaynak yüzeyleri ve aynı malzemeden mamül bir elektrod dolgu metali olarak eritilerek kaynak bağlantısı sağlanır. Kaynak sırasında parçalara kuvvet uygulanması söz konusu değildir.

Gaz veye Buharın Bağıl yoğunluğu (PKD)

Gaz veya buharın aynı basınç ve aynı sıcaklıktaki havaya (hava, 1,0 atmosfer basıncına eşittir) göre yoğunluğudur.

Gaz Yakıt

1 bar mutlak basınç altında 15 °C sıcaklıkta gaz halinde bulunan her türlü yakıttır.

Gebe Çalışan

Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınan belge ile gebeliği hakkında işverenini bilgilendiren çalışandır.

Geç Etki

Radyasyona maruz kalma durumu ortadan kalktıktan çok uzun süre sonra görülen biyolojik etkidir. (örn: kanser)

Gece Çalışması

Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir.

Gece Postası

Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen zamanı içerisinde yedi buçuk saati geçmeyen çalışma zamanıdır.

Gece Vakti (TCK)

güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresidir.

Geçerli Kılma

Objektif delil sağlanması yolu ile belirli bir kullanım amacı ve uygulama için şartların yerine getirildiğinin teyidi. Not 1 – “Geçerli kılınmış” terimi, karşılık gelen statüyü belirtmek için kullanılır. Not 2 – Geçerlilik için kullanım şartları, simüle edilmiş veya gerçek olabilir.

Geçici Depolama

Radyoaktif artıkların kontrollü bir şekilde çevreden yalıtılarak, daha sonraki işlemler için geçici bir süre bekletilmesidir.

Geçici Elektrik Tesisleri

Sürekli tesisin işletmeye açılmasına kadar kullanılmak için geçici olarak kurulan ve sürekli olarak kullanılmayan alçak gerilimli her türlü tesislerdir. Lunapark, panayır gibi tesisler ve şantiyeler geçici tesis sayılır.

Geçici Hayvan Barınağı

Afetlerde büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve kanatsız, karada veya suda yetiştirilen hayvanların beslenmesini ve barındırılmasını sağlayan geçici yapıdır.

Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren

Herhangi bir işverenden geçici bir süre ile işçilerini kendi işyerinde mesleklerine uygun işlerde çalıştırmak üzere devralan işverendir.

Geçici İskan

Konutu afet ve acil durum nedeniyle kullanılamaz hâle gelen veya konutun kullanılmasının riskli olması sebebiyle açıkta kalan afetzedeler ile tahliyeye tabi olanların bulundukları yerlerde veya başka yerlerde münferit veya toplu hâlde geçici olarak barınmalarının sağlanması, geçici barınmadır.

Geçici İyileştirme

Afetten etkilenen toplulukların, arama kurtarma, tıbbi ilk yardım, tedavi, barınma, beslenme, haberleşme, güvenlik, psikososyal destek gibi temel ihtiyaçlarının asgari düzeyde karşılanabildiği sürece verilen addır.

Geçici Koruma

Devletler tarafından şiddet veya çatışma nedeniyle kitleler hâlinde kaçıp gelen, durumları geçici olan kişilere bireysel statü belirlemesi olmadan, koruma sağlamak için geliştirilen düzenleme veya araç. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Geçici Koruma Kanunun 91. Maddesinin birinci fıkrası kapsamında, ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve haklarında bireysel olarak uluslararası koruma statüsü belirleme işlemi yapılamayan yabancılara sağlanan koruma” biçiminde tanımlanmıştır.

Geçici Madde (Mevzuat H.)

Taslakların geçiş hükümlerini düzenleyen maddeleridir.

Gecikmiş Sağlık Etkileri

Işınlanmanın üzerinden çok uzun zaman geçtikten sonra ortaya çıkan sonuçlardır. Etkinin büyüklüğü stokastiktir, sağlık üzerine etkinin ciddiyeti doz miktarından bağımsızdır. Ancak ortaya çıkma olasılığı bir eşik değeri olmaksızın doz miktarı ile orantılıdır.

Geciktirme

Bir radyonüklitin, hareketsiz bir ortamda soğurulması ile çevreye yayılma hızının azalmasıdır.

Geçiş Üstünlüğü

Görev sırasında belirli araç sürücülerinin, can ve mal güvenliğin tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarına geçiş üstünlüğü denir.

Geçiş Hakkı

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkıdır.

Geçiş Üstünlüğü

Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır.

Geçiş Yolu

Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, karayoluna bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içinde kalan kısmıdır.

Geiger Müller Sayacı (GM)

Özel gazla doldurulmuş kapalı bir ortamda, iyon deşarjı yoluyla, iyonlaştırıcı radyasyonun algılanmasında ve ölçülmesinde kullanılan bir cihazdır.

GeigerMüller Sayacı (GM)

Özel gazla doldurulmuş kapalı bir ortamda, iyon deşarjı yoluyla, iyonlaştırıcı radyasyonun algılanmasında ve ölçülmesinde kullanılan bir cihazdır.

Gelberi

Yangınlarda enkazın dağıtılmasında kullanılan uç tarafı dikdörtgen sert metalden yapılmış, 90 derece açıyla bu metal levhaya bağlı sopası olan malzemedir.

Geleneksel Cephe Kaplaması (Yangın)

Bir yapıda taşıyıcı sistemi ve/veya dış duvarları oluşturan yapı elemanlarının, arada havalandırma boşluğu teşkil edilmeyecek şekilde çeşitli yapı malzemeleri kullanılarak kaplanmasıdır.

Geleneksel El Sanatları Teknikeri

Geleneksel El Sanatları Teknikeri, teknoloji ve kendi öz değerlerini birleştirerek turizm, ekonomi ve kültürümüze katkıda bulunacak el sanatı ürünlerini tasarlama, geliştirme ve uygulama çalışmalarında görev yapan kişidir.

Gelgit

Ay ve güneşin konumlarındaki değişimler sonucu kütle çekimlerindeki farklılıklar nedeniyle deniz seviyesindeki alçalma ve yükselme olayı, metcezirdir.

Gelişme Alanı

Varsa üst ölçek plan kararlarına uygun olarak imar planında kentin gelişmesine ayrılmış olan alandır..

Geliştirme Eğitimi

Geliştirme eğitimi, eğitim vasıtasıyla kazanılan becerilerin üzerine ilaveler yapılmasını sağlar. Geliştirme eğitimi, mevcut becerilerin derinleştirilmesini, geliştirilmesini (ilaveler yapılmasını) ve yenilenmesini sağlar.

Gemi

Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun, denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her aracı ifade eder.

Gemi Acentesi

Yaptıkları anlaşmalarla gemi sahibi, kaptan, işleten veya gemi kiralayanın nam ve hesabına hareket eden ve üçüncü kişi ve kuruluşlara karşı bunların haklarını koruyan, anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getiren ve karşılığında ücret alan kişi veya kuruluşlardır.

Gemi Boru Donatımcısı

Gemi Boru Donatımcısı, belirli bir süre içerisinde makine dairesi ve üst güverte boru donatım projesini okuyan, bunların üretimini, montajını, bakım onarım ve kalite kontrol görevlerini yapan kişidir.

Gemi Boya Dentmeni

Boya teknik dosyasının hazırlanması safhasında Gemi Boya Yönetmeliğinde geçen denetimleri gerçekleştiren ve İdarece bu konuda yetki belgesi verilen kişiler.

Gemi Boyu

28/6/1968 tarihli ve 12936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1966 Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi ve değişikliklerinde tanımlanan gemi uzunluğu.

Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası

Gemilerde yapılan denetim sonucunda geminin, personel ve yolcuların sefer sırasındaki sağlık emniyeti açısından ilaç, tıbbi malzeme, hijyen ve eğitim konusunda yeterli olduğunu gösteren sertifikadır.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi, her türlü deniz taşıtının ve gemi makinesinin projelendirilmesi, geliştirilmesi ve ekonomik şekilde üretiminin yapılması konularında mühendislik çalışmalarını yürüten kişidir

Gemi Makineleri İşletme Mühendisi

Gemi Makineleri İşletme Mühendisi, gemilerin itici kuvvet sistemlerinin, güç merkezlerinin, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin, dümen-dişli mekanizmasının, pompaların ve diğer mekanik ve elektrik teçhizatının projelerini yapan, bunların yapımı ve işletilmesiyle ilgili işleri planlayan ve yürütülmesini denetleyen kişidir.

Gemi Sahibi/Donatan

Geminin üzerine kayıtlı olduğu kişiyi veya gemi kısmen veya tamamen bir başka gerçek veya tüzel kişi tarafından, bir anlaşma çerçevesinde işletiliyorsa; işleten gerçek veya tüzel kişiyi, işvereni

Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisi

Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisi, her türlü su altı ve su üstü deniz araçlarının, gemi, denizaltı gibi sabit deniz yapılarının projelendirme, tasarım ve üretim aşamalarında mühendislik çalışmalarını yürüten kişidir.

Gemiadamı

Geminin kaptanını, zabitlerini, yardımcı zabitlerini, stajyerlerini, tayfalarını ve yardımcı hizmet personelini ifade eder.

Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi

İlk kez başvuran gemiadamı adayları ile gemiadamlarının denizde çalışmalarına elverişli olduklarını göstermek için yetkili sağlık kuruluşundan aldıkları “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu” veya “Özel Durum Sağlık Raporu” ile şahsen Sahil Sağlık Denetleme Merkezine başvurarak düzenletmek zorunda oldukları sağlık belgesini veya yaptırılan belirli tetkikler neticesinde Sahil Sağlık Denetleme Merkezinde yapılan muayene ile düzenlenen “Periyodik Sağlık Muayene Raporu” sonucu verilen sağlık belgesini ifade eder

Gen

Kromozomda bulunan işlevsel kalıtım birimi. DNA’da bulunan ve hücresel yapı ve işlevi meydana getiren bilgiyi kodlayan “şablon”.

Gen Susturma

Rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak belirli bir genin ifadesini belirli bir ölçüde azaltmak veya tamamen yok etmektir.

Genç Çalışan

Onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış çalışandır.

Genç İşçi

15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişidir.

Genel Amaçlı Aydınlatma

Bir alan içerisinde daha çok eşbiçimli bir aydınlatma düzeyi sağlayan aydınlatmadır.

Genel Havalandırma

İşyerinin bir bölümüne veya tümüne gerekli oranda hava vererek ya da havayı çekerek tüm alandaki havanın değişmesi işlemidir.

Genel Hayata Etkililik

Meydana gelen veya gelmesi muhtemel olan afetlerin genel hayata etkili olup olmadığının, 7269 sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirler ile Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 1. maddesi uyarınca hazırlanan “Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre değerlendirilmesi.

Genel Sağlık Sigortası

Kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta.

Genel Sağlık Sigortası Primi

SSGSSK’da genel sağlık sigortalısı için alınması öngörülen prim tutarıdır.

Genel Şartlar

Poliçe üzerinde açıkça ifade edilmiş, teminatın kapsamı, istisna edilen haller, hasar prosedürü, sigortalının görev ve yükümlülükleri, anlaşmazlık halinde uygulanabilecek hükümler, prim ödemesi, rücu durumu gibi sigorta sözleşmesinin esaslarını içeren koşullardır.

Genetik ve Biyoinformatik Uzmanı

Canlıların oluşumunu programlayan genetik şifrelerin çözülmesi, çözülen şifrelerin tıp, biyoteknoloji gibi pek çok alanda iyileştirme amaçlı kullanılması, depolanması ve anlamlandırılması için istatistiksel yöntemler geliştiren ve kullanan kişidir.

Genetik ve Biyomühendis

Genetik ve Biyomühendis, biyolojik sistem ve süreçlerden yararlanarak yeni teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla temel tıp bilimleri ve mühendisliğin temel ilkelerini kavrayarak biyolojik mekanizmaları ve olayları mühendislik perspektifinden inceleyen, matematik, fizik ve kimya gibi temel bilimler alt yapısıyla moleküler biyoloji, biyokimya, genetik ve hücre biyolojisi, biyomalzemeler, biyodinamik, biyoısı iletimi, biyorobotik alanlarında görev yapan kişidir.

Genom

Belirli bir organizmanın kromozomlarında bulunan genetik materyalin tamamıdır.

Genomik Seleksiyon

Tüm nicel karakter lokuslarının (QTL) en az bir işaretleyici ile tüm genomu kaplayan genetik işaretleyicilerin kullanıldığı bir tür işaretleyici destekli seleksiyondur.

Genotoksik Atık

Hücre DNA’sı üzerinde mutasyon yapıcı, kanserojen veya insan ya da hayvanda düşüğe neden olabilen türden farmasötik ve kimyasal maddeleri, kanser tedavisinde kullanılan sitotoksik (antineoplastik) ürünleri ve radyoaktif materyali ihtiva eden atıklar ile bu tür ajanlarla tedavi gören hastaların idrar ve dışkı gibi vücut çıkartılarıdır.

Gerçek Tam Ziya

Sigorta konusu olan şeyin, sigorta teminatı kapsamındaki tehlikelerden birinin gerçekleşmesi sonucu tamamen kullanılamaz ve onarılamaz hale gelmesi durumudur. Bu durumda, sigorta şirketinin azami sorumluluğu, sigorta poliçesi üzerinde yazan miktar kadardır. Bir binanın yanması veya depremde yıkılması, bir geminin batması gerçek tam zıya örnekleridir.

Gereç

Bir fabrikada, bir serviste, bir işletmede ya da etkinlik sırasında kullanılan araçların, nesnelerin tümüdür.

Gergi

Asma makaslarda yanlamalardan gelen basınç kuvvetlerinin etkisiyle çekmeye çalışan ve makasın açılmasını önleyen makas konstrüksiyon elemanıdır.

Geri Çağırma

Nihai kullanıcının elinde bulunan ürünün iktisadi işletmeciye geri getirilmesini amaçlayan her türlü önlemdir.

Geri Dönüş

Çeşitli uluslararası hukuki belgelerde öngörülen koşullar çerçevesinde, mülteci veya savaş esirlerinin vatandaş oldukları ülkeye geri dönme hakkı. Geri dönüş seçeneği, kişileri alıkoyan güçlerin değil bireyin kişisel bir hakkıdır. Ayrıca, geri dönüş, kişileri alıkoyan güçlerin bu haktan yararlanmaya uygun kişileri (asker ve siviller) serbest bırakma, menşeî ülkelerin ise vatandaşlarını kabul etme yükümlülüğünü içermektedir

Geri Dönüşüm

Enerji geri kazanımı ve yakıt olarak kullanımı ya da dolgu yapmak üzere atıkların tekrar işlenmesi hariç olmak üzere, organik maddelerin tekrar işlenmesi dahil atıkların işlenerek asıl kullanım amacı ya da diğer amaçlar doğrultusunda ürünlere, malzemelere ya da maddelere dönüştürüldüğü herhangi bir geri kazanım işlemi.

Geri Gönderme Merkezi

Ülkede kalmak için yasal izni olmayan ve idari gözetim altında tutulan göçmenlerin sınır dışı edilinceye kadar temel ihtiyaçlarının (konaklama, sağlık, temizlik ve beslenme) karşılandığı merkezdir.

Geri Göndermeme İlkesi

Mültecilerin devletler tarafından, hayat ve özgürlüklerinin tehdit edilebileceği ülke veya topraklara herhangi bir şekilde geri gönderilmelerini yasaklayan temel mülteci hukuku ilkesidir.

Geri Kazanım

Malzemeleri doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri yönetmedir.

Gerilim Anahtarlayıcı Tip DKD

Hiçbir darbe olmadığında; yüksek bir empedansa sahip olan, bir gerilim artışına cevap (tepki) olarak, empedansında aniden düşme meydana getiren DKD’dir. Gerilim anahtarlayıcı düzen olarak kullanılan bileşenlere yaygın örnekler; atlama aralıkları (eklatörler), gaz tüpleri, tristörler (silikon-kontrollü redresör) ve triyaklar’dır.

Gerilim Sınırlayıcı Tip DKD

Hiçbir darbe olmadığında; yüksek bir empedansa sahip olan, artan darbe akımı ve geriliminde empedansını sürekli azaltan bir DKD’dir. Doğrusal olmayan düzen olarak kullanılan bileşenlere yaygın örnekler; değişken dirençler (varistörler) ve bastırıcı (supressör) diyotlardır.

Gerontolog

Yaşlıların yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla, onlara en uygun yaşam koşullarını oluşturmaya, sosyal ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetleri belirleyen, planlayan, organizasyon yapan ve kontrol eden kişidir.

Gezer Punta

Torna tezgâhı üzerinde hareket ettirilerek uzun parçaların tezgâha bağlanmasında kullanılan yardımcı aparattır.

Gezer Punta (Ağaç Tornacı)

Torna makinesinde bir yatak içerisinde hareket eden ve fener mili puntası ile arasındaki mesafesi parça uzunluğuna göre ayarlanabilen konik uçlu puntadır.

Gezi Teknesi

Sevk sistemine bakılmaksızın, spor ve gezi amaçlı, tekne boyu 2,5 metreden 24 metreye kadar olan, kişisel deniz taşıtı haricindeki herhangi bir deniz taşıtı.

Gezici Sınav Birimi (MYK)

Kuruluşun kendisine ait veya protokol ile temin ettiği sınav merkezleri dışında kullanılan sınav alanlarıdır.

Gıda / Gıda Maddesi

Tütün ve sadece ilaç olarak kullanılanlar hariç olmak üzere; içkiler ve sakızlar ile hazırlama ve işleme gereği kullanılan maddeler dahil, insanlar tarafından yenilen ve/veya içilen ham, yarı mamul veya mamul her türlü maddedir.

Gıda Güvenliği

  1. İnsanların sağlıklı yaşayabilmesi için gereken tüm gıda maddelerinin üretilmesi, nakledilmesi, saklanması ve satılmasıyla ilgili koşulları belirleyen düzenlemenin ana hedefi. 2. Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü tehlikenin yok edilmesi için alınan hijyen önlemleri. Mevcut gıda denetimi yasamız, 1997 tarihli Türk Gıda Kodeksi ile belirlenmiş olan kriterlere uyulmasını zorunlu kılmaktadır.

Gıda ile Temas Eden Akıllı Madde ve Malzemeler

Ambalajlı gıdanın veya gıdanın içinde bulunduğu ortamın durumunu gösteren madde ve malzemeler.

Gıda Maddeleri Satış Yeri

Her türlü ham, yarı mamul ve mamul gıda maddelerinin toptan veya perakende dağıtım ve satışının yapıldığı ve bunların satış için depolandığı yerlerdir.

Gıda Maddeleri Üreten İşyeri

Gıda maddelerinin ham maddeden başlayarak; depolama, tasnif, işleme, değerlendirme, dayanıklı hale getirme, ambalajlama işlerinden bir veya birkaçının yapıldığı ve gıda maddeleri satış yerlerine gönderilmek üzere depolandığı tesisler ile bu tesislerin tamamlayıcısı sayılacak yerlerin tamamını ifade eder.

Gıda Mühendisi

Gıda Mühendisi, gıda ham maddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri geliştiren kişidir.

Gıda Toplu Tüketim Yeri

 Gıda maddelerinin tekniğine uygun şekilde işlendiği, üretildiği ve aynı mekânda tüketime sunulduğu yerlerdir.

Gıda, Tarım ve Hayvan Sağlığı Laborantı

Gıda, Tarım ve Hayvan Sağlığı Laborantı bitkisel ve hayvansal üretimde verim ve kalitenin artırılması, sağlıklı ürün elde edilmesi ve ürün türlerinin artırılmasına yönelik her türlü toprak, su, yaprak, gübre, bitkisel ürün örneklerine ve hayvan sağlığıyla ilgili laboratuvar çalışmalarına ait duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri laboratuvar ortamında yapan kişidir.

Girici Olmayan Radyasyon

İnsanların ışınlanması sonucu soğurulan dozun deri ile sınırlı kalacağı ve daha derindeki organlara erişemeyeceği kadar düşük giriciliğe sahip harici radyasyondur.

Girici Radyasyon

İnsan dokularına ve diğer organlarına hasar verebilecek kadarderi altına nüfuz edebilenhariciradyasyondur. (örn: gama radyasyonu,x-ışını radyasyonu, nötron radyasyonu)

Girişimsel (İnvaziv)

Derinin delinmesi ya da kesilmesi ya da vücuda bir alet veya yabancı cismin sokulması ya da bir vücut boşluğunun muayene edilmesi anlamındadır. Uluslararası Sağlık Tüzüğünün amaçlarına uygun olarak, kulak, burun ve ağzın tıbbi muayenesi, cilt, ağız veya kulak termometresi kullanılarak vücut ısısının değerlendirilmesi, termal görüntüleme, tıbbi inceleme, cihaz ile dinleme, yüzeyden el ile dokunarak muayene, göz içi taraması, haricen idrar, dışkı veya tükürük numunelerinin alınması, vücut yüzeyinden kan basıncını ölçme ve elektrokardiyografi girişimsel olmayan (non invaziv) şeklinde mütalaa edilecektir.

Giydirme Cephe (Yangın)

Binanın taşıyıcı sistemine kendine ait bir konstrüksiyon yardımı ile asılı olarak yapının kabuğunu oluşturan, binanın yükünü almayan, önceden üretilmiş değişik malzemelerden oluşan dış duvarlardır.

Global Topraklama Sistemi

Yerel topraklama tesislerinin birbirlerine bağlanmasıyla elde edilen ve birbirlerine yakın mesafede bulunan topraklama tesislerinde hiçbir tehlikeli topraklama geriliminin (toprak potansiyel yükselmesi) ortaya çıkmamasını sağlayan bir topraklama sistemidir. Böyle sistemler, toprak arıza akımın bölünmesine izin vererek, yerel topraklama sisteminde topraklama geriliminin küçültülmesini sağlar. Böyle bir sistem bir eşpotansiyel yüzey oluşturur.

GMP

İnsan sağlığını doğrudan etkileyebilecek ürünlerin (ilaç, kozmetik, gıda, medikal cihaz) hangi koşullarda üretilmesi gerektiği konusunda kılavuzluk eden bir kalite sistemidir.

Göbek

Çerçeve konstrüksiyonlu mobilya elemanlarının çerçeve içerisinde kalan boşluğunu kapatan elemandır.

Göç

Bir grubun uluslararası bir sınırı geçerek veya bir devlet içinde yer değiştirmesi. Süresi, yapısı ve nedeni ne olursa olsun insanların yer değiştirmesine ilişkin nüfus hareketleri, göç kapsamına girer. Buna, mülteciler, yerinden edilmiş kişiler, yerinden çıkarılmış kişiler ve ekonomik göçmenler dâhildir. 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu göçü; “Yabancıların, yasal yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını ve Türkiye’den çıkışını ifade eden düzenli göç ile yabancıların yasa dışı yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını, Türkiye’den çıkışını ve Türkiye’de izinsiz çalışmasını ifade eden düzensiz göç olarak iki şekilde tanımlamıştır.

Göç Yönetimi

Özelikle hem devlet sınırları içinde yabancıların girişi ve mevcudiyetini hem de mülteciler ve korunma ihtiyacı bulunan diğer kişilere sağlanan korumayı yönetmek üzere, sınır ötesi göçleri düzenli ve insani bir şekilde yönetmek için çeşitli devlet kurumları ve ulusal bir sistemden oluşan yönetimin adıdır.

Göçmen

Mülteci tanımı ile ilgisi olmayan, tamamen ekonomik sebeplerle veya hayatını maddi yönden iyileştirme amacıyla menşei ülkesini terk eden kişi. Ekonomik göçmenler, mülteci statüsü kriterleri kapsamında değillerdir ve bu nedenle mülteciler gibi uluslararası koruma alma hakkına sahip olmazlar.

Göçük

Yer altı açıklarında, tavan ve yan duvarlardan ayrılan kaya parçalarının ve blokların açıklığın içine çökmesidir.

Göğüsleme

Aşık ve dikme (baba) düzleminin yanal hareket yapmasını engelleyen stabilite elemanıdır.

Gonad

Kadın veya erkek üreme organlarına verilen isimdir.

Gönderen (ADR)

Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli maddeleri gönderen işletmeyi ayrıca, taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa, sözleşmede “Gönderen” olarak belirtilen kişidir.

Gönderen Ülke

İnsanların yurt dışına daimi veya geçici olarak yerleşmek üzere ayrıldıkları ülke; kaynak ülkedir.

Gönüllü

Afet ve acil durum ile sivil savunma hizmetlerinde görev almak isteyen gerçek ve tüzel kişi. Gönüllü, olağan görev, yükümlülük ve sorumluluklarının dışında, sahip olduğu bilgi, tecrübe ve donanımı kendi özgür isteği ve iradesi ile maddi-manevi karşılık beklemeden toplumun hizmetine sunan birey ve/veya topluluktur. Gönüllü katkı, bilgi paylaşma, teknik yardım, materyal, donanım sağlama ya da fon geliştirme, ofis ya da iletişim çalışması vb. olmak üzere, yüz yüze ya da sanal ortamdan yararlanılarak, farklı biçimlerde geniş bir yelpazeye ve faaliyet konularına yayılabilmektedir. Örnek olarak, Birleşmiş Milletler Gönüllüleri tarafından çalışma yürütülen başlıca faaliyet alanları şöyledir: Çevre ve afet risklerinin azaltılması, yoksulluğun ortadan kaldırılması, sosyal içerme ve sosyal bütünleşme, eğitim, sağlık, barış ve güvenlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, gençlerin katılımıdır.

Gönüllü İtfaiyeci

Zorunlu olmaksızın, kendi isteğiyle bir itfaiye erinin yaptığı işi mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre yapan kimsedir.

Gönüllü Geri Dönüş

Mültecilerin özgür iradeleri ile aldıkları karar neticesinde menşe ülkesine geri dönmeleri durumu. Gönüllü geri dönüş organize edilebilir veya kendiliğinden gerçekleşebilir.

Gönüllü İtfaiyeci:

Zorunlu olmaksızın, kendi isteğiyle bir itfaiye erinin yaptığı işi mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre yapan kimse

Gönüllü Katılım

Afet yönetimi ile ilgili yardım ve diğer çalışmalarda, kişilerin hiçbir karşılık beklemeden ve baskı altında kalmadan kendi hür iradeleriyle yer almasıdır.

Gönüllülerin Eğitimi

Afet yönetimi ile ilgili faaliyete gönüllü olarak katılmak isteyen kişilere verilen temel eğitim. Ana hatlarıyla hafif arama-kurtarma, sağlık, ilk yardım, yangın söndürme, psiko-sosyal destek, lojistik gibi konular bu kapsamdadır.

Gönye

Birbirine dik birleşen iki elemanın 90 derece durumunu kontrol etmeye yarayan ölçü aleti.

Gönyeburun

Yatay ve dikey çerçeve elemanlarının köşelerde açıortaylı birleşimidir.

Görsel İletişim Tasarımcısı

Görsel İletişim Tasarımcısı, televizyon ve sinema grafiklerinin bilgisayar yazılımlarının ekran düzenlemelerini tasarlayan kişidir.

Görsel Öğrenme

Görsel öğrenme, kavramların, düşüncelerin, prosedürlerin, verilerin ve diğer bilgilerin grafik düzenleyiciler üzerinden ifade edilmesi yoluyla gerçekleşen öğrenmedir. Görselleştirmede yazılar görsel bir unsur olarak yine kullanılabilir. Ancak şekiller, resimler, tasvirler ve tüm bunlar arasındaki ilişkileri gösteren gruplama, ilişki ve yön belirleme şekilleri konunun algılanmasını, anlaşılmasını ve hatırlanmasını kolaylaştırır. Öğrenme süreci içinde yer alan bir prosedür, akış, bileşen, süreç, kategori, hiyerarşi, ilişki, eğilim, dağılım, değişim, yayılım gibi içerikler görselleştirildiğinde çok daha kolay anlaşılabilir hale gelir. Akıl ya da kavram haritaları olarak bilinen görsel yöntem, bir dizi ilişkili bilginin toplu bir şekilde düzenlenmesinde son derece etkilidir. Bir konuyu, süreci ya da araştırma sonucunu infografik olarak ifade edilen formatta sunmak uzun uzun anlatmaktan çok daha ilgi çekici ve akılda kalıcı olabilir. Görsel düzenleyicilerle birlikte yazılı, işitsel ve hareketsel unsurların bir arada kullanılmasının öğrenme verimliliğini daha da artıracağı unutulmamalıdır.

Görüşme

Aile danışmanının; bireyler, çiftler ve ailelerle yüz yüze yürüttüğü danışmanlık oturumlarıdır.

Götürü Ücret

Götürü ücret türü, parça başına ücret türüyle benzerlik gösterir. Bu ücret tipindeki temel koşul işin miktar olarak ölçülemediği, bununla birlikte zaman olarak da bir kısıtının olmadığı hallerde geçerli olmasıdır. Götürü ücret verilen işler, işin yapılması, tamamlanmasıyla ücretlendirilen işlerdir.

Gövde Teması

Bir hata sonucunda bir elektrik işletme elemanının gövdesi ile aktif bölümler arasında oluşan iletken bağlantıdır.

Göz Merceği Eşdeğer Dozu

Göz merceğinin dışarıdan ışınlanma miktarını belirlemen için kullanılan doz değeridir. Bu doz esaplanırken 0.3cm derinlikteki dokunun aldığı doza eşdeğer olarak kabul edilir.

Göz Yaşartıcı Gaz

Gözdeki korneal sinirleri uyararak gözyaşı, yanma ve körlüğe neden olan, ölümcül olmayan bir kargaşa kontrol ajanıdır.

Gözden Geçirme

Oluşturulan hedeflere ulaşmak amacıyla ele alınan konunun uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini tayin etmek için yapılan faaliyet.

Gözetim

Nükleer maddenin yetkisiz kişilerce yerinden alınmasının saptanması için insan veya cihazlar tarafından sürekli izlenmesidir.

Gözetimli Alan

Radyasyondan korunma amacı ile giriş ve çıkışların özel denetim altında tutulduğu ve içerisindeki çalışmaların özel kurallara bağlı olduğu alanlardır.

Gözlem

Hastalıklarda müdahale ya da tedavi öncesinde uygulanan tıbbi bir yaklaşımdır. Bu süre içerisinde tekrar tekrar tetkikler yapılır.

Gradasyon

Agregaların elek analizi deneyi ile belirli tane boyutu gruplarına ayrılarak belirlenen saptanan tane boyutu dağılım oranlarıdır.

Grafik Animasyoncusu

Grafik Animasyoncusu, proje çerçevesinde hedef kitleye uygun olarak sanal ve gerçek nesnelerin iki veya üç boyutlu tasarımını yapan, nesnelerin hareketleriyle bir hikaye anlatan, hikayeyi izlenebilir gösteri olarak hazırlayan kişidir.

Grafik Tasarımcısı

Grafik Tasarımcısı, bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim kanallarında yayınlanmak üzere yazı ve görsel elemanlarla sanatsal ölçütler içinde tasarlayan kişidir.

Grafik Teknisyeni

Grafik Teknisyeni, kitapların, dergilerin, gazetelerin veya ambalaj, katalog, afiş, broşür gibi endüstriyel ürünlerin resim, amblem, desen vb. şekillerini grafik tasarımcısının direktifleri doğrultusunda uygulayan kişidir.

Gray

Soğurulan radyasyon doz birimi olup, 1 kilogram maddede 1 joule’luk enerji soğurulmasına karşılık olan radyasyon dozu 1 Gray’dir. 1 Gray = 1 Jkg-1 = 100 raddır.

Greyder

Gevşetme, kazı, serme işlemlerinden birini veya bir kaçını kullanarak tesviye işini yapan, hendek açma, genellikle yol yapımında kullanılan, toprağı kazımak, toprak yığınını sürükleyip yaymak, yeri düzlemek gibi işlemler yapan ve en az 40 kw-53 hp motor gücüne sahip makinedir.

Grizu

Metanın havayla karışımıdır.

Grizu Patlaması

Maden ocaklarının galerilerinde bulunabilen metan gazı ile havanın belirli oranlarda biraraya gelmesi sonucu meydana gelen patlamadır.

Gros Ton

Bu hacim, geminin güverte altı ve güverte üstü bütün kapalı yerlerinin hacmini ifade eder.

Grup

İtfaiye teşkilatlarında çeşitli sınıf ve rütbelerdeki personelin ortak amaçlar etrafında bir araya getirildiği istasyonlara verilen addır.

Grup 1 Biyolojik Etkenler

İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenlerdir.

Grup 1 Teçhizat (PKD)

Madenlerin yeraltı bölümlerinde kullanılacak teçhizatlar için geçerli olanları ve bu tip madenlerin grizu gazı ve/veya yanıcı tozlar tarafından muhtemel tehlike oluşturabilecek yerüstü tesislerinde kullanılan, M1 ve M2 teçhizat kategorilerini içeren parçalardır.

Grup 2 Biyolojik Etkenler

İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı bulunan biyolojik etkenlerdir.

Grup 2 Teçhizat (PKD)

Patlayıcı ortamlar nedeniyle tehlike oluşacak muhtemel diğer yerlerde kullanılacak teçhizatlar için geçerli olan, 1, 2 ve 3 teçhizat kategorilerini içeren parçalardır.

Grup 3 Biyolojik Etkenler

İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı olan biyolojik etkenlerdir.

Grup 4 Biyolojik Etkenler

İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma veya tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenlerdir.

Grup Olarak Mülteci Statü Belirleme

Büyük ölçekli bir akın içindeki tüm kişilerin prima facie (varışta tanıma) esasına bağlı olarak mülteci sayılmalarına dair uygulama. Grup hâlinde belirleme, önceden kişisel statü belirleme yapılmaksızın koruma ve yardım ihtiyaçlarının karşılanmasına imkân tanır.

Grup Toplu İş Sözleşmesi

İşçi sendikası ile işveren sendikası arasında, birden çok üye işverene ait aynı işkolunda kurulu işyerlerini ve işletmeleri kapsayan toplu iş sözleşmesi.

GSS

Geri Sarmalı Düşmeyi (Düşüş) Durdurucu

Guanin

Guano ve balık pullarında bulunan ve nükleik asitleri oluşturan dört bazdan biri olan bir bileşim. Çift sarmallı DNA’da sitozin ile eşleşen bir pürin türevidir.

Güç

Bir canlı varlığın fizik kuvveti; fiziksel çaba harcama yeteneğidir.

Güçlendirme

Afet nedeniyle hasar görüp görmediğine bakılmaksızın, bir yapının mevcut dayanım kapasitesi ve güvenlik düzeyini yükselterek afet riskini azaltmayı amaçlayan faaliyet. Bu çalışma kapsamında yapı yüklerinin azaltılması, kullanım şeklinin değiştirilmesi, enerji emici elemanlar eklenmesi ve temel izolasyon sistemleri uygulanması gibi teknik çözümler bulunmaktadır.

Günbatısı (B)

Batıdan esen rüzgâr çeşididir.

Gündoğusu (D)

Doğudan esen rüzgâr çeşididir.

Güneş Çarpması

Çok sıcak ve nemli bir ortamda uzun süre kalmak ve yoğun güç sarfetmek sonucunda vücut ısısını düzenleyen sistemin bozulmasıyla ortaya çıkan tehlikeli durum. Güneşte kalınan süre, hissedilen ısı, sarf edilen güç ve kişinin yaşı gibi faktörlere bağlı olarak hayati etkileri olabilir. Güneş çarpmasına maruz kalan kişilerde bitkinlik, baş ağrısı, ateş, adale krampları, bilinç bulanıklığı gibi etkiler gözlenir. Kişi derhâl en yakın sağlık merkezine götürülmelidir.

Güneş Radyasyonu

Güneşten gelen ve uzun kırmızıaltı dalga boylarından, kısa morüstü dalga boylarına değin geniş bir aralığı kapsayan ışınımdır. Radyasyon (ışınım) enerjisi aynı zamanda enlem, yükseklik ve ışın yönüne göre de değişiklik gösterir. Ultraviyole ve mor ötesi ışınları gibi insan sağlığı için sakıncalı olan radyasyon türlerine karşı atmosfer koruyucu görev yapmaktadır.

Günlük Gürültü Maruziyet Düzeyi (LEX, 8saat) [dB(A) re. 20 μPa]

TS 2607 ISO 1999 standardında tanımlandığı gibi en yüksek ses basıncının ve anlık darbeli gürültünün de dahil olduğu A-ağırlıklı bütün gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik bir iş günü için zaman ağırlıklı ortalamasıdır.

Güvenilirlik

Verilen bir zaman süresinde ve belirlenen işletme koşulları altında bir aletin, sistemin veya tesisin kendisinden beklenen işlevi yeterli bir düzeyde yerine getirebilme olasılığıdır

Güvenli Bölge

“Yaralı ve hasta muharipler veya muharip olmayanlar” ile “savaşlarda yer almayan sivillerin” savaşın etkilerine karşı korunduğu tarafsız bölge. Güvenli bölgelerin kurulmasıyla ilgili usul ve koşullar silahlı çatışma hukuku altında belirtilmiştir.

Güvenli Elektronik İmza

Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzadır.

Güvenli Menşeli Ülke

Hiçbir zaman veya genel olarak mülteci yaratmayan ülke. Kabul eden ülkeler, belirli sığınmacı grup ya da kategorilerinin yaptıkları başvuruları seri bir şekilde (esasa ilişkin inceleme yapmadan) güvenli menşeli ülke kavramına dayanarak reddedebilmektedirler.

Güvenli Üçüncü Ülke

Güvenli üçüncü ülke, bir sığınmacının, sığınma başvurusu yaptığı ülkeye gelmeden önce fiziksel olarak bulunduğu ve mülteci olarak koruma alabileceği ülkedir.

Güvenli Ürün

Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan ve-ya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan üründür.

Güvenli Yer

Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yerdir.

Güvenli Yerleşme

Afet risklerinden korunmuş veya afet riskleri azaltılmış, sağlıklı bir çevreye sahip, yasa ihlali olaylarının en az düzeyde olduğu bir yerleşmeye verilen genel addır.

Güvenlik

İnsanların ve çevrenin radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasıdır.

Güvenlik Açıklığı (Yıldırım)

Korunan hacim içindeki iki iletken bölüm arasındaki, tehlikeli kıvılcımın olamayacağı en küçük uzaklıktır.

Güvenlik Ağı

Bir kenar (sınır) ipi ile, diğer destekleme elemanları ile veya bunların birleşimi ile desteklenen, yüksekten düşen kişileri yakalamak için tasarımlanmış bir ağdır.

Güvenlik Ağı Tipi

Kurulum ve montaj şekline ve kullanış amacına göre ayrılan güvenlik ağı çeşitleridir. Sistem S : Kenar ipi olan güvenlik ağı Sistem T : Yatay kullanım için konsollara bağlanan güvenlik ağı Sistem U : Düşey kullanım için destek yapısına bağlanan güvenlik ağı Sistem V : Bir sehpa tipi desteğe bağlanan kenar ipi olan güvenlik ağı

Güvenlik Analizi

Bir nükleer tesis tasarım ve işletmesinin, kişi ve çevrenin radyolojik bir kazadan korunmasına ilişkin tüm özelliklerinin, yeterliliğinin ve güvenlik ilke ve kriterlerine uygunluğunun saptanması amacıyla yapılan analizlerdir.

Güvenlik Analizi Raporu

Nükleer tesis ve tesis sahasına ait tüm özelliklerin ve güvenlik analizlerinin yer aldığı ve kurucu tarafından lisans almak üzere TAEK Başkanlığına sunulan rapordur.

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)

İnsan sağlığı ve çevrenin, zararlı maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerinden korunması amacıyla, zararlı maddelerin ve karışımların özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri ve bulunduğu işyerlerinde zararlılık özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini içeren belgedir.

Güvenlik Bölgesi

Binadan tahliye edilen şahısların bina dışında güvenli olarak bekleyebilecekleri bölgeyi ifade eder.

Güvenlik Çemberi

Bir kaza yeri veya afet bölgesinde afetzedelerin ve diğer kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak için olay yeri veya bölgesinin çevrilerek giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı bölümdür.

Güvenlik Dişlisi (SÇP)

Aşırı hız halinde sütun üzerindeki sabit çalışma platformunun durdurulması ve bu konumda tutulması için mekanik bir tertibattır.

Güvenlik Kültürü

Güvenliği veya emniyeti tehdit edebilecek davranış veya uygulamalarla bunların yer aldığı ‘ortak kullanım ya da etki alanında’ bulunan canlıların veya nesnelerin (örn, teçhizat, araç vb.) zararını en aza indirmeyi amaçlayan, güvenlik veya emniyete öncelik veren algılar, inançlar, tutumlar, kurallar, roller, sosyal, teknik ve politik uygulamalarla, yetkinlikler ve sorumluluk hislerinin bütünüdür.

Güvenlik Raporu (BEKRA)

Üst seviyeli kuruluşun, kuruluşta yürütülen faaliyetlerin ve proseslerin tanıtımının yapıldığı, kuruluşta uygulanan güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin bulunduğu belgedir.

Güvenlik Rengi

Güvenlik açısından özel bir anlam yüklenen renktir.

Güvenlik Sınır Değerleri

Bir nükleer tesisin güvenli işletme koşullarını sağlayan işletme parametrelerinin sınır değerleridir.

Güvenlik Sistemleri

Her türlü işletme koşulları altında bir reaktörün güvenilir şekilde durdurulmasını ve reaktör kalbinden ısının çekilmesini ve/veya olağanüstü işletme olayları ve kaza koşullarının sonuçlarını sınırlamayı sağlamak için konulan güvenlikle ilgili sistemlerdir.

Güvenlik Tertibatı

Aşağı doğru aşırı hız kazanma veya askı tertibatının kopması halinde devreye girerek kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığını frenleyerek sabit tutan , mekanik bir tertibattır.

Güvenlikle İlgili Yapılar, Sistemler ve Bileşenler

Arızaları veya hatalı çalışmaları sonucunda bir olağanüstü radyolojik kazaya neden olabilecek; normal olmayan işletme olaylarının kaza koşullarına yönelmesini önleyecek; yapılar, sistemler veya bileşenlerin hatalı çalışmaları veya arızalanmaları sonucunda oluşabilecek olayların sonuçlarını hafifletecek özelliklere sahip olan güvenlikle ilgili yapılar, sistemler ve bileşenlerdir.

Güverte

Teknede baştan kıça uzanan platformdur.

Güverte Kaplaması

Güvertenin kaplanması için kullanılan ince ahşap malzemedir.

GYS

Güvenlik Yönetim Sistemi (BEKRA)