A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

F Sınıfı Sürücü Belgesi

Lastik tekerlekli traktör kullanacaklara verilir.

Faaliyet

Bir projedeki işin en küçük tanımlanmış objesi.

Faaliyet (ISO 45001)

Bir uygunsuzluğun veya bir olayın nedenini/nedenlerini ortadan kaldırmak ve tekrar meydana gelmesini önlemek için gerçekleştirilen faaliyettir.

Fark Basınç Değeri

Bir referans noktası ile mevcut ölçümü yapılan bir değer arasındaki değerdir. Bu referans değeri tam vakum ( mutlak basınç) da olabilir, atmosfer basıncı da.

Farkındalık

Kişinin, kendi içinde ya da dışında algıladığı bir uyarımın (düşüncenin, duygunun, algının, vb.) farkında olmasıdır.

Farklılaşma (SEA Y.)

Maruz kalma yoluna veya etkilerinin niteliğine bağlı olarak zararlılık sınıfları içindeki ayrışmalardır.

Farmakolog

laçların ve diğer maddelerin insan ve hayvanların organları, hücre ve dokuları üzerindeki etkilerini araştıran, yeni tıbbi ilaçlar geliştiren kişidir.

Fatalite

Bir hız ölçütüdür. Belirli bir zaman diliminde bir hastalığa yakalananların ne kadarının öldüğünü ortaya koyar.

Fatalite Hızı

Belli bir hastalık nedeniyle tanı konulmuş hastalar içinden ne kadar ölüm meydana geldiğini gösterir. Genellikle yüzde olarak ifade edilir. Hastalığın şiddeti hakkında fikir veren temel belirteçlerden birisidir.

Fay

Tektonik hareketlerin etkisiyle yer kabuğunun kırılarak yer değiştirmiş kısmı. Fay düzlemi üzerindeki hareketin şekline göre fayları; eğim atımlı ve doğrultu atımlı biçiminde ikiye ayırmak mümkündür. Eğim atımlı faylar hareket eden blokların yönü esas alınarak normal fay, ters fay, bindirme fayı gibi adlar almaktadır. Doğrultu atımlı faylar ise, karşı blokun hareket yönüne göre sağ yanal atımlı veya sol yanal atımlı faylar olarak adlandırılır.

Fay Gerilmesi

Tektonik hareketler nedeniyle bir fay üzerinde biriken gerilmedir.

Fay Hattı

Yerkabuğunu oluşturan plakaların zayıf bölgelerinde meydana gelen depremler sonucu oluşan kırık bölgedir.

Fayda

Kişinin belirli bir tecrübeden memnun kalma düzeyi. Ekonomistlere göre, bireyler seçimlerini yaparken en yüksek düzeyde fayda elde etmeyi hedeflerler.

Fayda Maliyet Analizi

Farklı stratejiler arasında, en uygun maliyetle, en büyük yararı sağlayacak olan yaklaşımı belirlemede kullanılan analiz yöntemidir.

Fayın Atımı

İki fay bloku arasında meydana gelen yer değiştirme miktarıdır.

Faylanma

Tektonik kuvvetlerin etkisiyle yer kabuğunu oluşturan kayaçların kırılması ve yer değiştirmesi olayıdır.

Faz İletkeni

Akım kaynaklarını tüketicilere bağlayan fakat orta noktadan yada yıldız noktasından çıkmayan iletkenlerdir.

Fazla Çalışma

İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalardır.

Fazla Sürelerle Çalışma

Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalardır.

Felaket

Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, belador.

Fener Mili

Fener kutusu içerisine yataklanmış, ucuna tornalanacak parçaların bağlantısını sağlayan Amerikan aynası, mahmuzlu punta gibi elemanların takıldığı döner mildir.

Feribot

Asıl amacı kısa ve orta mesafeli hatlarda yolcu taşımak olan, ancak bunun yanında araba ve kuru yük taşıyacak şekilde inşa edilmiş veya uyarlanmış ve bu amaçla kullanılan ticaret gemisi.

Fermente Ürün

Biyobozunur atıklardan oksijensiz süreçler sonunda elde edilen çürütülmüş sıvı ve/veya katı malzemeyi ifade eder.

FFFP

(Film Forming Fluoroprotein Agents) Film yapıcı özelliği olan floroproteinli deterjandır. Polar sıvılarda (alkol, aseton, asetat ve bunların karışımı olan boya tinerleri) meydana gelen yangınların söndürülmesinde kullanılır.

FFFP:

(Film Forming Fluoroprotein Agents) Film yapıcı özelliği olan floroproteinli deterjandır. Polar sıvılarda (alkol, aseton, asetat ve bunların karışımı olan boya tinerleri) meydana gelen yangınların söndürülmesinde kullanılır.

Fibrojenik Toz

Solunumla akciğerlere ulaşarak akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapan tozlardır.

Fikrasyon

Bir koldan gelen suyu 3 kola ayıran bir malzemedir.

Filato

Çeşitli ağaç, metal ve plastik ve benzeri malzemelerden elde edilen, tek veya çok renkli, dar ve uzun şeritler biçimindeki kaplamadır.

Filesa

Liflerin bir yöne bükülmesiyle oluşan, halatın elde edilen diğer ana kısmıdır.

Film Dozimetresi

Radyasyonla çalışan kişilerin maruz kaldıkları dış radyasyon dozlarının ölçülmesi için kullanılan, dozimetre filmi içeren bir düzenektir.

Filtre

Radyasyon demeti içindeki düşük enerjili radyasyonları soğurmak için faydalı demet yolu üzerine yerleştirilmiş değişik kalınlıklarda, genellikle metalik levhalardır.

Finans Uzmanı

Finans Uzmanı, bankalara veya finans kurumlarına kredi almak üzere başvuran firmaları, ürün ve para kaynakları yönünden değerlendiren ve en uygun finansal destek seçeneğine karar vermesinde firmaya danış-manlık yapan kişidir.

Finans ve Borsa Hizmetleri Elemanı/Borsa Komisyoncusu

Finans ve Borsa Hizmetleri Elemanı/Borsa Komisyoncusu, hisse senedi, tahvil ve benzeri taşınabilir kıymetlerin alım ve satımını müşteri adına yapan kişidir.

Finişer

Bağlayıcısız ve hidrolik bağlayıcılı granüler malzemeler ile asfalt ve benzeri karışımları istenilen kalınlık, eğim ve yüzey düzlüğünde seren ve en az 1,5 metre serme genişliğine ve en az 25 kw-33 hp motor gücüne sahip makinedir.

Fırdöndü

İki punta arasında tornalama yapabilmek için iş parçası üzerine takılan parçadır.

Firemedik

Hastane öncesi sağlık hizmeti veren aynı zamanda itfaiyeci olan sağlık görevlisidir.

Firengi

Güvertedeki suyun denize akıtılabilmesi için yalı kütükleri üzerinden bordaya açılan oluklu deliklerdir.

Fırtına

Doğaya ve insanlara zarar veren, hızı 23 ve 26 m/s arasında değişen rüzgâr. Rüzgâr hızı ve şiddeti arttıkça doğaya ve insanlara vermiş olduğu zararlar da artmaktadır. Tek başına kullanıldığında, rüzgâr fırtınası anlamını taşır. Şiddetli rüzgârlar beraberlerinde yağmur, kar, dolu, kum vb. unsurları da getirdiklerinden ötürü kar fırtınası, kum fırtınası, toz fırtınası gibi isimler alırlar.

Fırtına Dalgası

Fırtınalarla ilgili olarak aniden yükselen deniz su seviyesi neticesinde, yaygın su baskınlarına yol açabilen dalgalardır.

Fırtına Gelgiti

Şiddetli fırtınaların yol açtığı deniz suyu seviyesi yükselme veya alçalması olayıdır.

Fırtına Hareket Yolu

Bir fırtınanın atmosfer koşullarına bağlı olarak izlediği yol. Uydu gözlemleri ve meteorolojik ölçümlerle fırtınanın ilerleme hızı ve tahmini yolu belirlenerek, erken uyarı mesajları verilebilmektedir.

Fırtına Ölçeği

Fırtınaların hızı ve neden oldukları zararlar esas alınarak hazırlanmış cetvel. Uluslararası düzeyde, rüzgâr hızıyla ilgili olarak Bofor Rüzgâr Ölçeği, hortum hasarıyla ilgili olarak Fujita Hortum Cetveli kullanılmaktadır.

Fisyon Ürünü

Ağır çekirdeklerin fisyonu sonucu oluşan yeni çekirdekler ve bu yeni çekirdeklerin radyoaktif bozunumu sonucu oluşan çekirdeklerdir.

Fitil Kesme Makası

Ateşleme fitillerinin makaralarından yeteri kadar çıkartıldıktan sonra fitilin yeterli gelen yerinden sürtünmeye sebep olmadan eğimli olarak kesilmesini sağlayan keskin bıçak ya da makasıdır.

Fittingsler

Bağlantı Parçalarıdır.

Fiyat

Sigorta veya reasürans teminatına karşılık olarak ödenecek primin hesaplanmasında esas alınan ve oran olarak ifade edilen bir terimdir. Fiyatın sigorta bedeline veya teminata uygulanmasıyla prim miktarı bulunmaktadır.

Fizibilite Çalışması

Olası problemlerin önceden tanımlanması ve düşünülen yatırımların teknik, finansal ve hukuki yönlerden etkinliğinin belirlenmesi için yapılan ön araştırmadır.

Fizik Mühendisi

Fizik Mühendisi doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyerek fizik bilimi bulgularını teknolojiye uygulayan kişidir.

Fiziksel Olay

Maddenin kimyasal özelliklerinin aynı kaldığı fakat fiziksel özelliklerinin değiştiği olaydır. (ısınma, kaynama, donma noktası gibi. )

Fiziksel Ayırma

Tek bir olayın tüm sistemin arızalanmasına yol açmaması amacıyla, aynı veya benzer fonksiyonu yerine getiren sistem veya bileşenlerin, mesafe, engel gibi fiziksel yollarla ayrılmasıdır.

Fiziksel Bakımdan Zarar Görebilirliği Yüksek Olanlar

Bebek ve çocuklar, yaşlılar, engelliler, kronik ve yatalak hastalar, hamile ve loğusalar, bakımevlerindeki öksüz, yetim ve yaşlılar, gözetim altında olan ve olmayan bağımlılar, tutuklu ve mahkumlar vd.

Fiziksel Çalışma

Kentsel yerleşim alanlarının, çeşitli faktörler ve eşik değerler dikkate alınarak şehir plancıları tarafından düzenlenmesi işi. Ana hedefi; mevcut ve gelecek kuşaklar için her türlü afetten olabildiğince korunmuş, sağlıklı ve güvenli yaşam çevreleri oluşturmaktır. Ülke, bölge, il veya yerleşmeler ölçeklerinde fiziksel planlama yapılabilir.

Fiziksel Özellik

Maddenin dış görünüşü ile ilgili özellik.( Yoğunluk, Ergime noktası, Kaynama Noktası, sertlik vs.)

Fiziksel Zarar Görebilirlik

Bir tehlikenin insanlar, yapılar, çevre ve ekonomi üzerinde meydana getirebileceği hasar ve kayıpları ifade etmek için kullanılan terim. Ölçülebilen ve sayısal hâle getirilebilen zarar ve kayıplar için kullanılmaktadır.

Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis Ve Kayıt Cihazları Teknisyeni

Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları Teknisyeni fizyolojik sinyallerin teşhis ve tedavi amaçlı izlenmesi ve işlenmesinde kullanılan cihazların kurulum, montaj, bakım, onarım ve ölçümleme işlemlerini yapan kişidir.

Fizyoterapist

Fizyoterapist yaralanma, hastalık, engel, hareket sistemi bozuklukları ve sağlıkla ilgili diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; hekimin tanısına göre, fizik tedavi ve iyileştirmeye yönelik ölçme ve değerlendirme yaparak tedavi programını planlayan ve uygulayan kişidir.

Flame-Over (Alev Dili)

Oksijenin yeterli olduğu, tam yanmanın olmadığı ortamda uygun oksijen +sıcaklık oranını bulduklarında oluşan alev dili tehlikesidir.

Flame-Over (Alev Dili):

Oksijenin yeterli olduğu, tam yanmanın olmadığı ortamda uygun oksijen +sıcaklık oranını bulduklarında oluşan alev dili tehlikesi

Flaş Yanma

Termal radyasyona aşırı maruz kalınması neticesinde deride yanıklar oluşmasıdır.

Flash-Over (Alev Yalaması)

Oksijenin ve ısının yeterli, tam yanmanın olduğu, tüm yanıcı maddelerin birden tutuşmasıyla oluşan yayılma tehlikesidir.

Flash-Over (Alev Yalaması):

Oksijenin ve ısının yeterli, tam yanmanın olduğu, tüm yanıcı maddelerin birden tutuşmasıyla oluşan yayılma tehlikesi

Flaşör

Dört sinyal lambasının aynı anda yanıp sönmesini sağlayacak biçimde bağlanmış lambalardır.

Flipper

Spreader’in konteynere sabitlenmesinde kullanılan kılavuz kürekler.

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)

Hata Türü ve Etkileri Analizi

Fon Yöneticisi

Fon Yöneticisi, banka, sigorta, sanayi kuruluşları gibi işletmelerin karlılık ve verimlilik göstergelerini esas alarak gelir kaynaklarının yönetimini sağlayan kişidir. Küçük işletmelerde bu işlemleri işletme sahibi veya muhasebeci yaparken, işletme ölçeği büyüdükçe görev ve sorumlulukların net bir şekilde belirlenmesi ve finans organizasyonuna gidilmesi gerekmektedir.

Fonksiyon Potansiyel Dengelemesi (Elektrik)

İletken kısımlar arasındaki gerilimi, bir işletme elemanının, cihazın veya tesisin sorunsuz çalışabilmesine yetecek kadar küçük değerlere düşürmek amacıyla yapılan düzenlemelerdir.

Fonksiyon Topraklaması

Bir iletişim tesisinin veya bir işletme elemanının istenen fonksiyonu yerine getirmesi amacıyla yapılan topraklamadır.

Fonksiyon ve Koruma Potansiyel Dengelemesi

Fonksiyon potansiyel dengelemesi ile koruma potansiyel dengelemesinin birleştirilmesidir ve bir işletme elemanı, cihaz veya tesis için, gerek fonksiyon ve gerekse koruma açısından öngörülen koşulların sağlanması için yeterlidir.

Fonksiyon ve Koruma Topraklaması

Fonksiyon topraklamasının aynı topraklama iletkenini kullanarak ve aynı zamanda koruma topraklaması olarak da kullanıldığı topraklamadır.

Forklift

Yükleri çatallı kolları ile alıp kaldıran, muhtelif yerlere taşımaya, yüklemeye ve istiflemeye yarayan ve en az 15 kw-20 hp motor gücüne sahip taşıma kapasitesi 600 kg ve yükleme yüksekliği 2 metre olan makinedir.

Fosgen

Kimyasal formülü COCI2 olan boğucu bir ajandır.

Foton

Elektromanyetik radyasyon formunda salınan enerji paketidir.

Frekans

Dalgaların veya yer hareketinin bir saniyedeki titreşim sayısı. Birimi hertz (Hz) olarak ifade edilir. Bazı olayların belirli süreler içinde meydana geliş sayısına da frekans denilebilmektedir.

Freno (Maden)

Varagel üzerinde taşımayı sağlayan sistemidir.

Freze Kaplama

Radyal kesiş ile elde edilen kaplamadır

FTA

Hata Ağacı Analizi (Fault Tree Analysis)

Fujita Cetveli

Hortum türü fırtınaların şiddetini gösteren uluslararası cetvel. 1971 yılında “Tetsuya Fujita” tarafından hazırlanmış olup rüzgârın hızına ve oluşan hasara bağlı olarak beş farklı şiddet derecesi belirlemektedir.

Fumigant

Fumigasyonda kullanılan ve zararlı organizmalara etki eden gaz formundaki pestisitlerdir.

Fumigasyon (IMGD)

Zararlı organizmaları imha etmek amacıyla, kapalı bir yük taşıma birimine veya gemi ambarına gaz halinde etki eden katı, sıvı veya gaz formundaki kimyasal maddelerin uygulanması işlemidir.

Fumigasyon Ruhsat Belgesi

Fumigasyonu ticari amaçlı yapacak özel ve tüzel kişi ve kuruluşlara Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından verilen belgedir.

Fundalık Yangını

Funda, ot, çayır, yaprak, kuru dal gibi toprağı örten bitki türlerinde meydana gelen yangın, örtü yangınıdır..

Fungus

Çok hücreli ve tek hücreli olabilen, ortak bir atayı paylaşarak birbirleriyle sıkı bir evrimsel ilişki içinde olan (hücre duvarlarında selüloz bulunan bitkilerin aksine mantarların hücre duvarlarında kitin bulunmaktadır) şapkalı mantarları, küf mantarlarını ve mayaları içine alan grubu tanımlamak için kullanılan terimdir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir