İş Sağlığı ve Güvenliği alanında artık yeni bir dönem başlıyor!

2012 yılında 6331 sayılı kanun ile iş yaşantımıza giren İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı, yürürlükte olduğu zaman içerisindeki ihtiyaçlar ve gerekli görülen önlemler ışığında Nisan 2015’te de bazı değişiklik ve eklerle bezenerek güncellenmiştir. Bu güncellemeler, iş hayatımıza bazı teşvikler getirdiği gibi, kanuna ve ilgili mevzuata aykırılık durumlarında ise ciddi cezaları da beraberinde getirmektedir.

Yeni uygulama içerisindeki ceza örneğinden bahsetmek gerekirse;

İş sağlığı ve güvenliği eğitimini çalışanlarına yaptırmamanın cezası; çalışan başı 500 TL olarak açıklanmıştır.

Maalesef sürekli olarak hizmet alması gereken tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işletme sayısının 680.000 olduğu ülkemizde; bu sayı içerisinden, günümüzde 200.000 civarında işletme hizmet almaktadır.

“Yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğünü yerine getiren işverenlere geriye dönük idari para cezası uygulanmayacaktır.” maddesi kanun taslağı içerisinde yer alırken;

Yürürlüğe giren 6645 sayılı kanun maddeleri arasında yer almamıştır. Bu taslak maddesi; tasarı halindeki metni ile bir af konusu iken; yayımı ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin alınmaması durumunda geriye dönük olarak cezai müeyyideler ile karşı karşıya kalınmasının önünü açmıştır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayanılarak hazırlanmış güncel ceza tablosunu buraya tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

 

Bir diğer konu ise; yıllardır tüm denetimlerde işverenler için problem teşkil etmiş bir husus olan mesleki yeterlilik konusu tekrar ele alınarak;

5544 Sayılı Kanun Ek Maddesi

“Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmaz.”

şeklinde bir ek yapılarak cezai yaptırımların ilerleyen dönemlerde kesin bir dille söz konusu olacağının altı çizilmiştir.

 

Teşvikler anlamında örneklerimiz ise;

4447 Sayılı Kanun Ek Maddesi

“Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir.”

 

“Çok tehlikeli sınıfta 10’dan fazla çalışanı bulunan ve 3 yıl içerisinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak. Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi halinde takip eden aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son verilecek. İşverenler şartları tekrar sağlamaları ve talepleri halinde bu teşvikten yeniden yararlanacak.”

 

Biz; Gözetim OSGB Yönetim Kurulu olarak ; iş sağlığı ve güvenliği alanında Bursa’nın en titiz çalışan İSG Profesyonelleri kadrosunun; tüm işveren ve kurum destek hizmetlerini yürüten kişi ve kuruluşlar ile bilginin paylaşarak çoğalacağını bir ilke edindik. Bu konular da detaylı bilgilendirme ve işleyişleri hakkında vereceğimiz destekler için; sitemizde bulunan irtibat kanallarından herhangi birini kullanarak tarafımıza ulaşabilirsiniz.

 

İlgili Kanunların Resmi Gazete linklerine tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki KararnamelerdeDeğişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu